Advance Course สร้างคัมภีร์การบริหารงานขาย พิชิตเป้าหมาย

หลักสูตร Advance Plus 2 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Sales and Marketing / สร้างคัมภีร์การบริหารงานขาย พิชิตเป้าหมาย

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาคู่มือการบริหารงานขาย เป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ทีมงานขายประสบความสำเร็จ สามารถพิชิตเป้าหมายได้อย่างตั้งใจ และคู่มือการขายนี้ก็จะเป็นแผนที่การดำเนินการขาย ของพนักงานขายแต่ละคน ในการพัฒนาทักษะการขายด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น เช่น...
       การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
       การวางแผนงานอย่างมีระบบ
       การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ
       การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
       การปิดการขายอย่างมีคุณค่า
 องค์กรที่ประสบความสำเร็จจะพัฒนาให้ทีมงานขายมีมาตรฐานการขายที่ตรงกัน เพื่อให้สามารถนำเสนอคุณค่าขององค์กรให้กับลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จะช่วยทำให้นักขายมีคุณภาพมากขึ้น หากสามารถกำหนดให้พนักงานขายสร้างคัมภีร์การบริหารงานขายของตัวเองตามกรอบความคิดขององค์กรแต่เป็น Style ของนักขายที่สอดคล้องกัน ก็จะได้คู่มือการขายที่มีมาตรฐานและเหมาะกับแต่ละบุคคลอย่างมีคุณภาพ
 คัมภีร์การบริหารงานขาย มีประโยชน์ในหลาย ๆ เรื่อง เช่น...
       สร้างมาตรฐานงานขายขององค์กรตาม Style ของพนักงานขาย
       พัฒนาทีมงานขายให้มีคุณภาพในการบริหารงานขาย
       จูงใจให้พนักงานขายดำเนินการขายอย่างมีระบบที่ชัดเจน
       กระตุ้นให้พนักงานขาย สร้างเครื่องมือการขายของตัวเอง
       ทำให้ทีมงานขายบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้พนักงานขายมีความเชื่อมั่นในการบริหารงานขายของตัวเอง
 เพื่อทำให้องค์กรมีมาตรฐานงานขายที่พนักงานทุกคนปฏิบัติตามด้วย Style ของเขาเอง
 เพื่อทำให้ทีมงานขายสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างแน่นอน
 เพื่อทำให้เป็นคัมภีร์ที่สามารถใช้พัฒนาพนักงานขายรุ่นใหม่ต่อไป
 เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนาทีมงานขายต่อไปในอนาคต

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I: การสร้างคัมภีร์การบริหารงานขาย
 สำรวจแนวความคิดที่สำคัญในการพิชิตเป้าหมาย
      คุณรู้สึกอย่างไรกับ “เป้าหมายเชิงกลยุทธ์”?
      คุณมีแผนการบริหารงานขายอย่างไร?
      “คัมภีร์การบริหารงานขาย” ของคุณมีอะไรบ้าง?
      คุณสมบัติของ “นักขายพิชิตเป้าหมาย” มีอะไรบ้าง?
      คุณมีวิธีการไปสู่เป้าหมายอย่างไร?
      Workshop : กำหนดรูปแบบการบริหารงานขายของตัวเอง
 การสร้างคัมภีร์การบริหารงานขายของตัวเอง
      หลักการที่สำคัญของการบริหารงานขาย
      องค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารงานขาย
      ขั้นตอนการบริหารงานขายอย่างมืออาชีพ
      ประโยชน์ของคัมภีร์บริหารงานขาย
      Workshop : การออกแบบคัมภีร์การบริหารงานขายของตัวเอง
 เทคนิคสำคัญในการสร้างคัมภีร์ที่มีคุณภาพ
      กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
      การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
      ใส่ใจในรายละเอียดของตัวเอง
      สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของคัมภีร์ของตัวเอง
      Workshop : สร้างคู่มืองานขายของตัวเอง (พอสังเขป)
      กิจกรรม : การนำเสนอคู่มือการบริหารงานขาย
 การสร้างมาตรฐานการบริหารงานขายของทีมงาน
      หัวข้อสำคัญที่กำหนดจากผู้บริหารระดับสูง
      หัวข้อสำคัญที่กำหนดจากทีมงาน
      หัวข้อสำคัญที่ควรมีในคู่มือ
      รูปแบบมาตรฐานของคู่มือที่สำคัญ
      Workshop: สรุปแนวความคิดร่วมกัน
 การบ้านเพื่อการนำไปปฏิบัติจริงและสร้างเป็นมาตรฐาน

DAY II: การนำเสนอคัมภีร์การบริหารงานขาย
 การประเมินผลคัมภีร์การบริหารงานขาย
      สำรวจแนวความคิด ความรู้สึก ในการสร้างคัมภีร์
      กิจกรรม : การนำเสนอคัมภีร์การบริหารงานขาย (ชุดแรก)
      การให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยอาจารย์
      การสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม
 เทคนิคการนำเสนอขายมืออาชีพ (มาตรฐานหัวข้อ)
      เรื่องสำคัญที่ควรรู้ 5 เรื่อง
      การนำเสนอขายให้โดนใจ
      การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
      การปิดการขายอย่างมีคุณค่า
      Workshop: ปรับปรุงคู่มือการขายของตัวเองเพิ่มเติม
 การประเมินผลคัมภีร์การบริหารงานขาย (เพิ่มเติม)
      กิจกรรม : การนำเสนอคัมภีร์การบริหารงานขาย (ชุด 2)
      การให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยอาจารย์
      กิจกรรม : การนำเสนอคัมภีร์การบริหารงานขาย (ชุดสุดท้าย)
      การให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยอาจารย์
      สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม
 สร้างพลังให้เป็นนักขายพิชิตเป้าหมายมืออาชีพ
      สร้างความฝันเกี่ยวกับเป้าหมาย
      การทำงานตามแผนอย่างเป็นระบบ
      ความเชื่อมั่นในคัมภีร์ของตัวเอง
      ดำเนินการขายตามคัมภีร์อย่างต่อเนื่อง
      การมีทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย
 การบ้าน 

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานขาย
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารงานขายการนำเสนอขายการเจรจาต่อรอง

แสดงความคิดเห็น