หลักสูตรฝึกอบรม สร้างคัมภีร์การบริหารงานขาย พิชิตเป้าหมาย - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างคัมภีร์การบริหารงานขาย พิชิตเป้าหมาย

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาคู่มือการบริหารงานขาย เป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ทีมงานขายประสบความสำเร็จ สามารถพิชิตเป้าหมายได้อย่างตั้งใจ และคู่มือการขายนี้ก็จะเป็นแผนที่การดำเนินการขาย ของพนักงานขายแต่ละคน ในการพัฒนาทักษะการขายด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น เช่น...
       การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
       การวางแผนงานอย่างมีระบบ
       การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ
       การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
       การปิดการขายอย่างมีคุณค่า
 องค์กรที่ประสบความสำเร็จจะพัฒนาให้ทีมงานขายมีมาตรฐานการขายที่ตรงกัน เพื่อให้สามารถนำเสนอคุณค่าขององค์กรให้กับลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จะช่วยทำให้นักขายมีคุณภาพมากขึ้น หากสามารถกำหนดให้พนักงานขายสร้างคัมภีร์การบริหารงานขายของตัวเองตามกรอบความคิดขององค์กรแต่เป็น Style ของนักขายที่สอดคล้องกัน ก็จะได้คู่มือการขายที่มีมาตรฐานและเหมาะกับแต่ละบุคคลอย่างมีคุณภาพ
 คัมภีร์การบริหารงานขาย มีประโยชน์ในหลาย ๆ เรื่อง เช่น...
       สร้างมาตรฐานงานขายขององค์กรตาม Style ของพนักงานขาย
       พัฒนาทีมงานขายให้มีคุณภาพในการบริหารงานขาย
       จูงใจให้พนักงานขายดำเนินการขายอย่างมีระบบที่ชัดเจน
       กระตุ้นให้พนักงานขาย สร้างเครื่องมือการขายของตัวเอง
       ทำให้ทีมงานขายบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้พนักงานขายมีความเชื่อมั่นในการบริหารงานขายของตัวเอง
 เพื่อทำให้องค์กรมีมาตรฐานงานขายที่พนักงานทุกคนปฏิบัติตามด้วย Style ของเขาเอง
 เพื่อทำให้ทีมงานขายสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างแน่นอน
 เพื่อทำให้เป็นคัมภีร์ที่สามารถใช้พัฒนาพนักงานขายรุ่นใหม่ต่อไป
 เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนาทีมงานขายต่อไปในอนาคต

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I: การสร้างคัมภีร์การบริหารงานขาย
 สำรวจแนวความคิดที่สำคัญในการพิชิตเป้าหมาย
      คุณรู้สึกอย่างไรกับ “เป้าหมายเชิงกลยุทธ์”?
      คุณมีแผนการบริหารงานขายอย่างไร?
      “คัมภีร์การบริหารงานขาย” ของคุณมีอะไรบ้าง?
      คุณสมบัติของ “นักขายพิชิตเป้าหมาย” มีอะไรบ้าง?
      คุณมีวิธีการไปสู่เป้าหมายอย่างไร?
      Workshop : กำหนดรูปแบบการบริหารงานขายของตัวเอง
 การสร้างคัมภีร์การบริหารงานขายของตัวเอง
      หลักการที่สำคัญของการบริหารงานขาย
      องค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารงานขาย
      ขั้นตอนการบริหารงานขายอย่างมืออาชีพ
      ประโยชน์ของคัมภีร์บริหารงานขาย
      Workshop : การออกแบบคัมภีร์การบริหารงานขายของตัวเอง
 เทคนิคสำคัญในการสร้างคัมภีร์ที่มีคุณภาพ
      กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
      การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
      ใส่ใจในรายละเอียดของตัวเอง
      สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของคัมภีร์ของตัวเอง
      Workshop : สร้างคู่มืองานขายของตัวเอง (พอสังเขป)
      กิจกรรม : การนำเสนอคู่มือการบริหารงานขาย
 การสร้างมาตรฐานการบริหารงานขายของทีมงาน
      หัวข้อสำคัญที่กำหนดจากผู้บริหารระดับสูง
      หัวข้อสำคัญที่กำหนดจากทีมงาน
      หัวข้อสำคัญที่ควรมีในคู่มือ
      รูปแบบมาตรฐานของคู่มือที่สำคัญ
      Workshop: สรุปแนวความคิดร่วมกัน
 การบ้านเพื่อการนำไปปฏิบัติจริงและสร้างเป็นมาตรฐาน

DAY II: การนำเสนอคัมภีร์การบริหารงานขาย
 การประเมินผลคัมภีร์การบริหารงานขาย
      สำรวจแนวความคิด ความรู้สึก ในการสร้างคัมภีร์
      กิจกรรม : การนำเสนอคัมภีร์การบริหารงานขาย (ชุดแรก)
      การให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยอาจารย์
      การสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม
 เทคนิคการนำเสนอขายมืออาชีพ (มาตรฐานหัวข้อ)
      เรื่องสำคัญที่ควรรู้ 5 เรื่อง
      การนำเสนอขายให้โดนใจ
      การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
      การปิดการขายอย่างมีคุณค่า
      Workshop: ปรับปรุงคู่มือการขายของตัวเองเพิ่มเติม
 การประเมินผลคัมภีร์การบริหารงานขาย (เพิ่มเติม)
      กิจกรรม : การนำเสนอคัมภีร์การบริหารงานขาย (ชุด 2)
      การให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยอาจารย์
      กิจกรรม : การนำเสนอคัมภีร์การบริหารงานขาย (ชุดสุดท้าย)
      การให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยอาจารย์
      สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม
 สร้างพลังให้เป็นนักขายพิชิตเป้าหมายมืออาชีพ
      สร้างความฝันเกี่ยวกับเป้าหมาย
      การทำงานตามแผนอย่างเป็นระบบ
      ความเชื่อมั่นในคัมภีร์ของตัวเอง
      ดำเนินการขายตามคัมภีร์อย่างต่อเนื่อง
      การมีทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย
 การบ้าน 

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานขาย
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม