หลักสูตรฝึกอบรม สร้างคัมภีร์การบริหารงานขาย พิชิตเป้าหมาย - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างคัมภีร์การบริหารงานขาย พิชิตเป้าหมาย

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาคู่มือการบริหารงานขาย เป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ทีมงานขายประสบความสำเร็จ สามารถพิชิตเป้าหมายได้อย่างตั้งใจ และคู่มือการขายนี้ก็จะเป็นแผนที่การดำเนินการขาย ของพนักงานขายแต่ละคน ในการพัฒนาทักษะการขายด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น เช่น...
       การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
       การวางแผนงานอย่างมีระบบ
       การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ
       การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
       การปิดการขายอย่างมีคุณค่า
 องค์กรที่ประสบความสำเร็จจะพัฒนาให้ทีมงานขายมีมาตรฐานการขายที่ตรงกัน เพื่อให้สามารถนำเสนอคุณค่าขององค์กรให้กับลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จะช่วยทำให้นักขายมีคุณภาพมากขึ้น หากสามารถกำหนดให้พนักงานขายสร้างคัมภีร์การบริหารงานขายของตัวเองตามกรอบความคิดขององค์กรแต่เป็น Style ของนักขายที่สอดคล้องกัน ก็จะได้คู่มือการขายที่มีมาตรฐานและเหมาะกับแต่ละบุคคลอย่างมีคุณภาพ
 คัมภีร์การบริหารงานขาย มีประโยชน์ในหลาย ๆ เรื่อง เช่น...
       สร้างมาตรฐานงานขายขององค์กรตาม Style ของพนักงานขาย
       พัฒนาทีมงานขายให้มีคุณภาพในการบริหารงานขาย
       จูงใจให้พนักงานขายดำเนินการขายอย่างมีระบบที่ชัดเจน
       กระตุ้นให้พนักงานขาย สร้างเครื่องมือการขายของตัวเอง
       ทำให้ทีมงานขายบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้พนักงานขายมีความเชื่อมั่นในการบริหารงานขายของตัวเอง
 เพื่อทำให้องค์กรมีมาตรฐานงานขายที่พนักงานทุกคนปฏิบัติตามด้วย Style ของเขาเอง
 เพื่อทำให้ทีมงานขายสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างแน่นอน
 เพื่อทำให้เป็นคัมภีร์ที่สามารถใช้พัฒนาพนักงานขายรุ่นใหม่ต่อไป
 เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนาทีมงานขายต่อไปในอนาคต

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I: การสร้างคัมภีร์การบริหารงานขาย
 สำรวจแนวความคิดที่สำคัญในการพิชิตเป้าหมาย
      คุณรู้สึกอย่างไรกับ “เป้าหมายเชิงกลยุทธ์”?
      คุณมีแผนการบริหารงานขายอย่างไร?
      “คัมภีร์การบริหารงานขาย” ของคุณมีอะไรบ้าง?
      คุณสมบัติของ “นักขายพิชิตเป้าหมาย” มีอะไรบ้าง?
      คุณมีวิธีการไปสู่เป้าหมายอย่างไร?
      Workshop : กำหนดรูปแบบการบริหารงานขายของตัวเอง
 การสร้างคัมภีร์การบริหารงานขายของตัวเอง
      หลักการที่สำคัญของการบริหารงานขาย
      องค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารงานขาย
      ขั้นตอนการบริหารงานขายอย่างมืออาชีพ
      ประโยชน์ของคัมภีร์บริหารงานขาย
      Workshop : การออกแบบคัมภีร์การบริหารงานขายของตัวเอง
 เทคนิคสำคัญในการสร้างคัมภีร์ที่มีคุณภาพ
      กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
      การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
      ใส่ใจในรายละเอียดของตัวเอง
      สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของคัมภีร์ของตัวเอง
      Workshop : สร้างคู่มืองานขายของตัวเอง (พอสังเขป)
      กิจกรรม : การนำเสนอคู่มือการบริหารงานขาย
 การสร้างมาตรฐานการบริหารงานขายของทีมงาน
      หัวข้อสำคัญที่กำหนดจากผู้บริหารระดับสูง
      หัวข้อสำคัญที่กำหนดจากทีมงาน
      หัวข้อสำคัญที่ควรมีในคู่มือ
      รูปแบบมาตรฐานของคู่มือที่สำคัญ
      Workshop: สรุปแนวความคิดร่วมกัน
 การบ้านเพื่อการนำไปปฏิบัติจริงและสร้างเป็นมาตรฐาน

DAY II: การนำเสนอคัมภีร์การบริหารงานขาย
 การประเมินผลคัมภีร์การบริหารงานขาย
      สำรวจแนวความคิด ความรู้สึก ในการสร้างคัมภีร์
      กิจกรรม : การนำเสนอคัมภีร์การบริหารงานขาย (ชุดแรก)
      การให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยอาจารย์
      การสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม
 เทคนิคการนำเสนอขายมืออาชีพ (มาตรฐานหัวข้อ)
      เรื่องสำคัญที่ควรรู้ 5 เรื่อง
      การนำเสนอขายให้โดนใจ
      การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
      การปิดการขายอย่างมีคุณค่า
      Workshop: ปรับปรุงคู่มือการขายของตัวเองเพิ่มเติม
 การประเมินผลคัมภีร์การบริหารงานขาย (เพิ่มเติม)
      กิจกรรม : การนำเสนอคัมภีร์การบริหารงานขาย (ชุด 2)
      การให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยอาจารย์
      กิจกรรม : การนำเสนอคัมภีร์การบริหารงานขาย (ชุดสุดท้าย)
      การให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยอาจารย์
      สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม
 สร้างพลังให้เป็นนักขายพิชิตเป้าหมายมืออาชีพ
      สร้างความฝันเกี่ยวกับเป้าหมาย
      การทำงานตามแผนอย่างเป็นระบบ
      ความเชื่อมั่นในคัมภีร์ของตัวเอง
      ดำเนินการขายตามคัมภีร์อย่างต่อเนื่อง
      การมีทัศนคติเชิงบวกต่องานขาย
 การบ้าน 

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานขาย
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม