คอร์สฝึกอบรม สร้างคัมภีร์ การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ ของตัวเอง

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Sales and Marketing / สร้างคัมภีร์ การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ ของตัวเอง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 นักขายที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน นอกจากรักในงานขายของตัวเองแล้ว ยังต้องบริหารงานขายอย่างเป็นระบบด้วย เพราะโอกาสที่จะดำเนินการขายให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องใช้ความมุ่งมั่นและอดทน หากนักขายไม่มีแผนการทำงานที่ชัดเจน ย่อมทำให้เกิดความท้อถอยกับอุปสรรคที่พบเจอและไม่ยอมสู้ต่อไป แล้วหันมาโทษสภาพแวดล้อมต่างๆ ทำให้ไม่สามารถพิชิตเป้าหมายยอดขายได้
 การพัฒนาให้นักขายมีคัมภีร์งานขายของตัวเอง จะทำให้นักขายเกิดความเชื่อมั่นในงานขายของตัวเองมากขึ้น โดยมีหัวข้อสำคัญ ดังนี้
       กำหนดเป้าหมายยอดขายด้วยตัวเอง
       วิเคราะห์ขนาดตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน
       สร้างยอดขายด้วย Sales Pipeline
       ตรวจสอบลูกค้าสำคัญอย่างสม่ำเสมอ
       สร้างคู่มือการขายของตัวเอง
       สร้างโอกาสทางการขายอย่างต่อเนื่อง
 การขายเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ดังนั้น การกระตุ้นและฝึกอบรมให้นักขายสามารถเขียนแผนงานขายของตัวเองได้เท่ากับมีแผนที่การทำงานที่ชัดเจน ทำให้นักขายสามารถเผชิญกับการแข่งขันที่มีอยู่ในปัจจุบันได้มากขึ้น เพราะเห็นทิศทางการทำงานของตัวเองที่ชัดเจนขึ้น สามารถทำงานตามพื้นฐานที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วนก่อน จึงไม่ตื่นตระหนกกับเป้าหมายยอดขาย แต่จะเร่งตัวเองให้ตามงานขายตามแผนให้ครบถ้วน

วัตถุประสงค์
 เพื่อมุ่งเน้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักขายสามารถเขียนแผนงานขายของตัวเองด้วยความมั่นใจและครบถ้วน
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีคัมภีร์ทำงานขายของตัวเองอย่างละเอียด สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงหลังการฝึกอบรม
 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักขายในการทำงานขายของตัวเองให้สามารถพิชิตเป้าหมายยอดขายได้อย่างยั่งยืน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การกำหนดเป้าหมายยอดขายเชิงกลยุทธ์
      เป้าหมายยอดขายหลัก เป้าหมายย่อย
      กำหนดขนาดของตลาดเป้าหมาย
      การวางแผนการปฏิบัติงานขาย
      Workshop: การเขียนเป้าหมายยอดขายด้วยตัวเอง
 การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
      แนวความคิดของการทำ Sales Pipeline
      หัวใจสำคัญของ Sales Pipeline
      วิธีสร้างยอดขายจาก Sales Pipeline
      การประเมินยอดขายจาก Account Planner
      การพยากรณ์ยอดขายที่แม่นยำ
      Workshop: การกำหนดเป้าหมายด้วย Sales Pipeline
 การสร้างคู่มือการขายของตัวเอง
      การนำเสนอขาย
      การเจรจาต่อรอง
      การปิดการขาย
      การบริหารหลังการขาย
      Workshop: การออกแบบคู่มือการขายของตัวเอง
 เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้น
      รู้ลูกค้า...รู้ตัวเรา...พิชิตยอดขาย
      สร้างกระบวนการเจรจาต่อรองที่ชัดเจน
      เทคนิคการโน้มน้าวใจลูกค้าให้คล้อยตาม
      Workshop: บทพูดเพื่อการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
 สร้างโอกาสทางการขาย
      เครื่องมือประกอบงานขาย
      กิจกรรมส่งเสริมการขาย
      การวิเคราะห์ตารางลูกค้า-สินค้า
      Workshop: กำหนดแนวทางการดำเนินงานขายของตัวเอง
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานขาย 
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : งานขายเชิงกลยุทธ์การบริหารงานขายSales Pipeline

แสดงความคิดเห็น