คอร์สฝึกอบรม สร้างคุณค่าธุรกิจให้โดนใจลูกค้า

(Create Powerful Business Value for Customer) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Sales and Marketing / สร้างคุณค่าธุรกิจให้โดนใจลูกค้า

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Mindset) ในตัวเอง เพื่อทำให้สามารถกระตุ้นและจูงใจลูกค้าให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ในการทำธุรกิจร่วมกัน โดยการเข้าใจคุณลักษณะของลูกค้าตามแนวทางของ DISC และใช้กระบวนการจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ในการทำให้ลูกค้าเห็นประโยชน์อย่างแท้จริง
 การให้ความสำคัญกับ คุณค่าของธุรกิจ ที่ลูกค้าจะได้รับที่สอดคล้องและตรงตามความต้องการของลูกค้า (Value Proposition) โดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางการแข่งขันอย่างละเอียด แล้วสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ก็จะเป็นการกำหนด กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายด้วยคุณค่า ให้กับลูกค้า สามารถจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
 ทักษะการสร้างคุณค่าธุรกิจให้โดนใจลูกค้า ประกอบไปด้วย
       การมีกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
       การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Create Competitive Advantage)
       การใช้คำถามชาญฉลาด (Powerful Question Technique)
       การรับฟังอย่างตั้งใจเชิงรุก (Active Listening Technique)
       การนำเสนอและการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ (Effective Presentation & Negotiation)

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดและแนวทางในการกระตุ้นและจูงใจให้ลูกค้ามองเห็นคุณค่าของการนำธุรกิจร่วมกันกับองค์กร
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และสามารถจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อเพิ่มมากขึ้น
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะและเทคนิคต่างๆ ในการนำเสนอและเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ นำไปสู่การปิดการขายอย่างมีคุณค่า ตามความต้องการของลูกค้า
 เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคการใช้คำถามที่ชาญฉลาดและการฟังเชิงรุก สามารถเปิดกรอบความคิดของลูกค้าให้เห็นคุณค่าขององค์กรได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจลูกค้าด้วยคุณลักษณะของ DISC
      การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของลูกค้าด้วยสมอง 4 ส่วน
      คุณลักษณะของบุคคลตามแนวทาง DISC
      การจูงใจให้ลูกค้าเห็นประโยชน์ด้วย Positive Psychology
      การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
      Workshop : การสร้างกรอบความคิดเชิงรุก (Growth Mindset) ของตัวเอง
 การกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายด้วยคุณค่า
      การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันเชิงลึก (Situation Analysis)
      การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage)
      กลยุทธ์การตอบสนองคุณค่าของลูกค้า (Value Proposition Strategy)
      เทคนิคการจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
      Workshop : กำหนดกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายของตัวเอง
 การใช้คำถามชาญฉลาด & การฟังขั้นเทพ
      จุดประสงค์ของการใช้คำถามทั่วๆ ไป
      คุณลักษณะและจุดประสงค์ของการฟังแบบต่างๆ
      สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์
      เทคนิคการฟังขั้นเทพด้วย VOICE Model
      การพัฒนาทักษะการใช้คำถามทีทรงพลัง (Powerful Question)
      กรณีศึกษา : การฟังอย่างตั้งใจเข้าใจความต้องการ
      Role Playing : การฝึกฝนทักษะการฟังและการใช้คำถาม
 เทคนิคการนำเสนอการเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างเหนือชั้น
      เทคนิคการนำเสนอ & การเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพ
      วิธีรับมือการคิดค้านทุกรูปแบบ
      หลักสำคัญ 5 ประการของการเจรจาต่อรอง
      ขั้นตอนในการดำเนินการเจรจาต่อรอง
      เทคนิคปิดการขายอย่างเหนือชั้น
      Role Playing : การฝึกฝนเทคนิคการนำเสนอและเจรจาต่อรอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานขาย 
 หัวหน้าพนักงานขาย
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 ผู้บริหารฝ่ายขาย

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การเพิ่มยอดขายการรับฟังการทำงานเชิงรุก

แสดงความคิดเห็น