หลักสูตรฝึกอบรม สร้างคุณค่าธุรกิจให้โดนใจลูกค้า - หลักสูตร 1 วัน
(Create Powerful Business Value for Customer)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างคุณค่าธุรกิจให้โดนใจลูกค้า (Create Powerful Business Value for Customer)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Mindset) ในตัวเอง เพื่อทำให้สามารถกระตุ้นและจูงใจลูกค้าให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ในการทำธุรกิจร่วมกัน โดยการเข้าใจคุณลักษณะของลูกค้าตามแนวทางของ DISC และใช้กระบวนการจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ในการทำให้ลูกค้าเห็นประโยชน์อย่างแท้จริง
 การให้ความสำคัญกับ คุณค่าของธุรกิจ ที่ลูกค้าจะได้รับที่สอดคล้องและตรงตามความต้องการของลูกค้า (Value Proposition) โดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางการแข่งขันอย่างละเอียด แล้วสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ก็จะเป็นการกำหนด กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายด้วยคุณค่า ให้กับลูกค้า สามารถจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
 ทักษะการสร้างคุณค่าธุรกิจให้โดนใจลูกค้า ประกอบไปด้วย
       การมีกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
       การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Create Competitive Advantage)
       การใช้คำถามชาญฉลาด (Powerful Question Technique)
       การรับฟังอย่างตั้งใจเชิงรุก (Active Listening Technique)
       การนำเสนอและการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ (Effective Presentation & Negotiation)

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดและแนวทางในการกระตุ้นและจูงใจให้ลูกค้ามองเห็นคุณค่าของการนำธุรกิจร่วมกันกับองค์กร
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และสามารถจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อเพิ่มมากขึ้น
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะและเทคนิคต่างๆ ในการนำเสนอและเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ นำไปสู่การปิดการขายอย่างมีคุณค่า ตามความต้องการของลูกค้า
 เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคการใช้คำถามที่ชาญฉลาดและการฟังเชิงรุก สามารถเปิดกรอบความคิดของลูกค้าให้เห็นคุณค่าขององค์กรได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจลูกค้าด้วยคุณลักษณะของ DISC
      การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของลูกค้าด้วยสมอง 4 ส่วน
      คุณลักษณะของบุคคลตามแนวทาง DISC
      การจูงใจให้ลูกค้าเห็นประโยชน์ด้วย Positive Psychology
      การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
      Workshop : การสร้างกรอบความคิดเชิงรุก (Growth Mindset) ของตัวเอง
 การกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายด้วยคุณค่า
      การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันเชิงลึก (Situation Analysis)
      การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage)
      กลยุทธ์การตอบสนองคุณค่าของลูกค้า (Value Proposition Strategy)
      เทคนิคการจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
      Workshop : กำหนดกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายของตัวเอง
 การใช้คำถามชาญฉลาด & การฟังขั้นเทพ
      จุดประสงค์ของการใช้คำถามทั่วๆ ไป
      คุณลักษณะและจุดประสงค์ของการฟังแบบต่างๆ
      สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์
      เทคนิคการฟังขั้นเทพด้วย VOICE Model
      การพัฒนาทักษะการใช้คำถามทีทรงพลัง (Powerful Question)
      กรณีศึกษา : การฟังอย่างตั้งใจเข้าใจความต้องการ
      Role Playing : การฝึกฝนทักษะการฟังและการใช้คำถาม
 เทคนิคการนำเสนอการเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างเหนือชั้น
      เทคนิคการนำเสนอ & การเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพ
      วิธีรับมือการคิดค้านทุกรูปแบบ
      หลักสำคัญ 5 ประการของการเจรจาต่อรอง
      ขั้นตอนในการดำเนินการเจรจาต่อรอง
      เทคนิคปิดการขายอย่างเหนือชั้น
      Role Playing : การฝึกฝนเทคนิคการนำเสนอและเจรจาต่อรอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานขาย 
 หัวหน้าพนักงานขาย
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 ผู้บริหารฝ่ายขาย

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม