หลักสูตรฝึกอบรม สร้างคุณค่าธุรกิจให้โดนใจลูกค้า - หลักสูตร 1 วัน
(Create Powerful Business Value for Customer)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างคุณค่าธุรกิจให้โดนใจลูกค้า (Create Powerful Business Value for Customer)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Mindset) ในตัวเอง เพื่อทำให้สามารถกระตุ้นและจูงใจลูกค้าให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ในการทำธุรกิจร่วมกัน โดยการเข้าใจคุณลักษณะของลูกค้าตามแนวทางของ DISC และใช้กระบวนการจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) ในการทำให้ลูกค้าเห็นประโยชน์อย่างแท้จริง
 การให้ความสำคัญกับ คุณค่าของธุรกิจ ที่ลูกค้าจะได้รับที่สอดคล้องและตรงตามความต้องการของลูกค้า (Value Proposition) โดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางการแข่งขันอย่างละเอียด แล้วสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ก็จะเป็นการกำหนด กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายด้วยคุณค่า ให้กับลูกค้า สามารถจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
 ทักษะการสร้างคุณค่าธุรกิจให้โดนใจลูกค้า ประกอบไปด้วย
       การมีกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
       การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Create Competitive Advantage)
       การใช้คำถามชาญฉลาด (Powerful Question Technique)
       การรับฟังอย่างตั้งใจเชิงรุก (Active Listening Technique)
       การนำเสนอและการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ (Effective Presentation & Negotiation)

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดและแนวทางในการกระตุ้นและจูงใจให้ลูกค้ามองเห็นคุณค่าของการนำธุรกิจร่วมกันกับองค์กร
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และสามารถจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อเพิ่มมากขึ้น
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะและเทคนิคต่างๆ ในการนำเสนอและเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ นำไปสู่การปิดการขายอย่างมีคุณค่า ตามความต้องการของลูกค้า
 เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคการใช้คำถามที่ชาญฉลาดและการฟังเชิงรุก สามารถเปิดกรอบความคิดของลูกค้าให้เห็นคุณค่าขององค์กรได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจลูกค้าด้วยคุณลักษณะของ DISC
      การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของลูกค้าด้วยสมอง 4 ส่วน
      คุณลักษณะของบุคคลตามแนวทาง DISC
      การจูงใจให้ลูกค้าเห็นประโยชน์ด้วย Positive Psychology
      การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
      Workshop : การสร้างกรอบความคิดเชิงรุก (Growth Mindset) ของตัวเอง
 การกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายด้วยคุณค่า
      การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันเชิงลึก (Situation Analysis)
      การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage)
      กลยุทธ์การตอบสนองคุณค่าของลูกค้า (Value Proposition Strategy)
      เทคนิคการจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
      Workshop : กำหนดกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายของตัวเอง
 การใช้คำถามชาญฉลาด & การฟังขั้นเทพ
      จุดประสงค์ของการใช้คำถามทั่วๆ ไป
      คุณลักษณะและจุดประสงค์ของการฟังแบบต่างๆ
      สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์
      เทคนิคการฟังขั้นเทพด้วย VOICE Model
      การพัฒนาทักษะการใช้คำถามทีทรงพลัง (Powerful Question)
      กรณีศึกษา : การฟังอย่างตั้งใจเข้าใจความต้องการ
      Role Playing : การฝึกฝนทักษะการฟังและการใช้คำถาม
 เทคนิคการนำเสนอการเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างเหนือชั้น
      เทคนิคการนำเสนอ & การเจรจาต่อรองที่มีคุณภาพ
      วิธีรับมือการคิดค้านทุกรูปแบบ
      หลักสำคัญ 5 ประการของการเจรจาต่อรอง
      ขั้นตอนในการดำเนินการเจรจาต่อรอง
      เทคนิคปิดการขายอย่างเหนือชั้น
      Role Playing : การฝึกฝนเทคนิคการนำเสนอและเจรจาต่อรอง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานขาย 
 หัวหน้าพนักงานขาย
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 ผู้บริหารฝ่ายขาย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม