หลักสูตรฝึกอบรม สร้างคุณค่าหัวใจบริการด้วยตัวเอง - หลักสูตร 1 วัน

(Service Mind Value)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Service / สร้างคุณค่าหัวใจบริการด้วยตัวเอง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การให้บริการผู้อื่นเป็นคุณลักษณะที่ดี และต้องเกิดขึ้นที่จิตใจของผู้ให้บริการนั้นๆ จึงจะเป็นธรรมชาติ การพัฒนาให้บุคลากรมีหัวใจในการให้บริการต้องเริ่มต้นที่ “ความเป็นผู้มีคุณค่าหัวใจบริการ (Service Mind Value)” เพราะคุณค่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวของบุคคลนั้นๆ
การเรียนรู้และเข้าใจ “ค่านิยม (Value) ของตัวเอง” กับ “หลักจิตวิทยาการให้บริการ” จะทำให้บุคลากรสามารถพัฒนาตัวเองให้มีความพร้อมในสิ่งที่เกิดขึ้นจาก “จิตใต้สำนึก (Sub-Conscious)” จะทำให้การให้บริการเป็นไปอย่างธรรมชาติเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติไม่ใช่การบังคับ เพราะเป็นความเชื่อ ค่านิยม ความคิด ความรู้สึก เกี่ยวกับการส่งมอบบริการให้มีคุณภาพตลอดเวลา
การเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารกับการทำงานของสมอง จะทำให้สามารถจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิดและเข้าใจมาตรฐานการบริการได้อย่างชัดเจน โดยการหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งกับลูกค้าทุกประการ ดังนั้นการเข้าใจการโปรแกรมภาษาสื่อสมอง (Neuro Linguistic Programming : NLP) จะทำให้มาตรฐานการให้บริการเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าด้วยความเต็มใจ
การส่งมอบบริการที่มีคุณค่า...ต้องเริ่มต้นที่การกำหนดเป้าหมายและสร้างมาตรฐานการให้บริการ พร้อมแผนงานที่ชัดเจน ก็จะทำให้การบริการมีคุณภาพอย่างยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจคุณค่า (Value) ของตัวเอง แล้วสามารถนำไปประยุกต์ในการสร้างค่านิยมการเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อให้เข้าใจการพัฒนาตัวเองด้วยทักษะของการให้บริการตามหลักจิตวิทยาการบริการและการเข้าใจจิตใต้สำนึกของลูกค้า ทำให้สามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพได้
 เพื่อให้ผู้เรียน สามารถสร้างแนวความคิดในการสร้างมาตรฐานให้บริการของตัวเองได้ตาม Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เรียนรู้และเข้าใจค่านิยม (Value) ของตัวเอง
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับค่านิยม (Value) ของตัวเอง
       ค่านิยม (Value) ส่วนตัวเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?
       คุณมีคุณค่า (Value) แบบไหน?
       กิจกรรม : การค้นหาตัวตนของฉัน (Who am I?)
       Workshop : การนำค่านิยมไปดำเนินชีวิต
สร้างหลักจิตวิทยาบริการ...เข้าถึงหัวใจลูกค้า
       สำรวจแนวความคิดเรื่องการให้บริการ
       ความหมายของจิตวิทยาบริการ
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในการให้บริการ
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดด้วยตัวเอง
สร้างคุณค่าหัวใจบริการ (Service Mind Value) ด้วยตัวเอง
       การเข้าใจลูกค้าและเข้าใจตัวเองด้วยการทำงานของสมอง
       องค์ประกอบสำคัญของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี
       การจูงใจลูกค้าด้วยเทคนิค NLP
       การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ
       Workshop : สร้างคุณค่าการให้บริการของตัวเอง
       กรณีศึกษา : การเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ
การสร้างมาตรฐานการให้บริการที่สอดคล้องกับคุณค่า
       กำหนดเป้าหมายการให้บริการคุณภาพ
       สร้างมาตรฐานที่เป็นคุณค่าการให้บริการ
       แบบแผนการเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ
       สรุปแนวความคิดของการให้บริการที่ทรงคุณค่า
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางในการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : งานบริการจิตวิทยาบริการService Mind

แสดงความคิดเห็น