หลักสูตรฝึกอบรม สร้างคุณค่าหัวใจบริการด้วยตัวเอง - หลักสูตร 1 วัน

(Service Mind Value)

หน้าแรก / หลักสูตรฝึกอบรม 2561 / Service / สร้างคุณค่าหัวใจบริการด้วยตัวเอง

หลักการและเหตุผล
 การให้บริการผู้อื่นเป็นคุณลักษณะที่ดี...และต้องเกิดขึ้นที่จิตใจของผู้ให้บริการนั้นๆ จึงจะเป็นธรรมชาติ การพัฒนาให้บุคลากรมีหัวใจในการให้บริการต้องเริ่มต้นที่ “ความเป็นผู้มีคุณค่าหัวใจบริการ (Service Mind Value)” เพราะคุณค่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวของบุคคลนั้นๆ
 การเรียนรู้และเข้าใจ “ค่านิยม (Value) ของตัวเอง” กับ “หลักจิตวิทยาการให้บริการ” จะทำให้บุคลากรสามารถพัฒนาตัวเองให้มีความพร้อมในสิ่งที่เกิดขึ้นจาก “จิตใต้สำนึก (Sub-Conscious)” จะทำให้การให้บริการเป็นไปอย่างธรรมชาติเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติไม่ใช่การบังคับ เพราะเป็นความเชื่อ ค่านิยม ความคิด ความรู้สึก เกี่ยวกับการส่งมอบบริการให้มีคุณภาพตลอดเวลา
 การเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารกับการทำงานของสมอง จะทำให้สามารถจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิดและเข้าใจมาตรฐานการบริการได้อย่างชัดเจน โดยการหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งกับลูกค้าทุกประการ ดังนั้นการเข้าใจการโปรแกรมภาษาสื่อสมอง (Neuro Linguistic Programming : NLP) จะทำให้มาตรฐานการให้บริการเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าด้วยความเต็มใจ
 การส่งมอบบริการที่มีคุณค่า...ต้องเริ่มต้นที่การกำหนดเป้าหมายและสร้างมาตรฐานการให้บริการ พร้อมแผนงานที่ชัดเจน ก็จะทำให้การบริการมีคุณภาพอย่างยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจคุณค่า (Value) ของตัวเอง แล้วสามารถนำไปประยุกต์ในการสร้างค่านิยมการเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อให้เข้าใจการพัฒนาตัวเองด้วยทักษะของการให้บริการตามหลักจิตวิทยาการบริการและการเข้าใจจิตใต้สำนึกของลูกค้า ทำให้สามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพได้
 เพื่อให้ผู้เรียน สามารถสร้างแนวความคิดในการสร้างมาตรฐานให้บริการของตัวเองได้ตาม Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เรียนรู้และเข้าใจค่านิยม (Value) ของตัวเอง
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับค่านิยม (Value) ของตัวเอง
       ค่านิยม (Value) ส่วนตัวเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?
       คุณมีคุณค่า (Value) แบบไหน?
       กิจกรรม : การค้นหาตัวตนของฉัน (Who am I?)
       Workshop : การนำค่านิยมไปดำเนินชีวิต
 สร้างหลักจิตวิทยาบริการ...เข้าถึงหัวใจลูกค้า
       สำรวจแนวความคิดเรื่องการให้บริการ
       ความหมายของจิตวิทยาบริการ
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบในการให้บริการ
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิดด้วยตัวเอง
 สร้างคุณค่าหัวใจบริการ (Service Mind Value) ด้วยตัวเอง
       การเข้าใจลูกค้าและเข้าใจตัวเองด้วยการทำงานของสมอง
       องค์ประกอบสำคัญของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี
       การจูงใจลูกค้าด้วยเทคนิค NLP
       การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ
       Workshop : สร้างคุณค่าการให้บริการของตัวเอง
       กรณีศึกษา : การเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ
 การสร้างมาตรฐานการให้บริการที่สอดคล้องกับคุณค่า
       กำหนดเป้าหมายการให้บริการคุณภาพ
       สร้างมาตรฐานที่เป็นคุณค่าการให้บริการ
       แบบแผนการเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ
       สรุปแนวความคิดของการให้บริการที่ทรงคุณค่า
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางในการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

    แชร์            แชร์  

หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : งานบริการจิตวิทยาบริการService Mind

แสดงความคิดเห็น