หลักสูตรฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกรักองค์กรกันเถอะ - หลักสูตร 1 วัน

(Loyalty)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Softskill / สร้างจิตสำนึกรักองค์กรกันเถอะ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ ต้องการที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันธ์กับองค์กรมากขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติตัวเองของพนักงานไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กร ไม่มองว่าองค์กรเป็นเสมือนบ้านของตัวเอง เหมือนในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น การมีทัศนคติเชิงลบต่อองค์กร , การมองเห็นแต่ข้อเสียขององค์กรเพียงด้านเดียว เป็นต้น
การสร้างจิตสำนึกในองค์กร จึงเป็นโจทย์ที่ผู้บริหารต้องการแก้ไขเป็นที่สุด เพราะหากสามารถทำให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรและทีมงานที่แน่นแฟ้นเท่าไร การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเท่านั้น 
บุคลากรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรคงต้องเป็นผู้สร้างจิตสำนึกรักองค์กรขึ้นด้วยตัวเอง โดยการสร้างภาพลักษณ์องค์กรในฝันให้มีความสอดคล้องกับคุณค่าและวัฒนธรรมที่องค์กรเป็นอยู่ รวมทั้งการปฏิบัติตัวในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้างในองค์กร เพื่อทำให้เกิดความสุขและความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
วิธีง่ายๆที่สามารถสร้างความรักในองค์กร ก็คือ การมององค์กรในแง่ดีและการปฏิบัติตัวให้รักในงานที่รับผิดชอบ พร้อมกับจับถูกบุคคลรอบทิศทาง ก็จะสามารถเกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันในองค์กรได้แล้ว

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้บุคลากรมีความเข้าใจในการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ
เพื่อสะท้อนให้เห็นหลุมพรางที่เกิดความรู้สึกในด้านลบกับองค์กร เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเองเสียใหม่
เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์องค์กรในฝันของตัวเอง และเป็นองค์กรปัจจุบันที่เป็นอยู่
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจข้อความสำคัญขององค์กร
       วิสัยทัศน์ (Vision)
       ภารกิจ (Mission)
       คุณค่า (Value)
       วัตถุประสงค์ (Objective)
       เป้าหมาย (Goal)
ภาพลักษณ์ขององค์กรในฝัน
       วิสัยทัศน์ของคุณ
       คุณค่าที่คุณอยากให้องค์กรมี
       เป้าหมายที่คุณอยากมีส่วนร่วมกับองค์กร
       คุณลักษณะเด่นที่พนักงานควรมี
       หัวหน้าในอุดมคติของคุณ
       เพื่อนร่วมงานในอุดมคติของคุณ
       ลูกน้องในอุดมคติของคุณ

หลุมพรางทางความคิดสกัดกั้นความรักในองค์กร
       ความเป็นจริงขององค์กรไม่ตรงกับภาพลักษณ์ในฝัน
       การทำงานไม่ตรงกับที่คาดหวังไว้
       มองเห็นข้อเสียด้านต่างๆขององค์กรมากเกิน
       ความสัมพันธ์กับบุคคลรอบทิศไม่ค่อยดีเท่าไร
       ขาดความรักในงานที่ทำอยู่ปัจจุบัน
       มองไม่เห็นข้อดีของตัวเอง
       มองไม่เห็นข้อดีของผู้อื่น
       มองไม่เห็นอนาคตของตัวเองในองค์กรนี้
เปลี่ยนความคิดพลิกชีวิตคุณ
       ทัศนคติเชิงบวกในเรื่องต่างๆ
       จับถูกบุคคลรอบทิศทาง
       สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น
       อดีต ปัจจุบัน อนาคต
       พัฒนาองค์กรจากการกระทำ

สร้างจิตสำนึกรักองค์กร
       องค์กรให้ประโยชน์อะไรกับเรา?
       เราอยากเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เพราะเหตุใด?
       เราจะปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อเป็นบุคลากรที่ดี?
       องค์กรในฝัน เหมือนองค์กรปัจจุบันในเรื่องใด?
       เราอยากพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นอย่างไร?
       เราภูมิใจในองค์กรเรื่องอะไร?

สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร
       ทัศนคติเชิงบวกเป็นทางเลือก
       ทัศนคติของคุณบอกการกระทำของคุณ
       องค์กรเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับทัศนคติของคุณ
       ความสุขที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากทัศนคติของคุณ
       คุณรักองค์กรหรือไม่ อยู่ที่ทัศนคติของคุณเอง


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมเน้นเรื่องการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และเลือกสิ่งที่ได้รับไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทันที 
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       Work Shop เพื่อทำให้คิด เขียน และพูดอย่างเต็มที่
       บอกเล่ากรณีศึกษา เพื่อทำให้เข้าใจมากขึ้น
       เปิดโอกาสให้ผู้เข้าฝึกอบรมนำเสนอแนวความคิดของตัวเอง
กำหนด “แนวทางการปฏิบัติตัวใหม่” เพื่อสร้างจิตสำนึกรักองค์กรขึ้นมาด้วยตัวเอง แล้วนำไปฝึกฝนจนเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
พนักงานระดับปฏิบัติการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : สร้างจิตสำนึกรักองค์กรLoyalty

แสดงความคิดเห็น