คอร์สฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกรักองค์กร

(Loyalty) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Softskill / สร้างจิตสำนึกรักองค์กร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ ต้องการที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันธ์กับองค์กรมากขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติตัวเองของพนักงานไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กร ไม่มองว่าองค์กรเป็นเสมือนบ้านของตัวเอง เหมือนในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น การมีทัศนคติเชิงลบต่อองค์กร , การมองเห็นแต่ข้อเสียขององค์กรเพียงด้านเดียว เป็นต้น
 การสร้างจิตสำนึกในองค์กร จึงเป็นโจทย์ที่ผู้บริหารต้องการแก้ไขเป็นที่สุด เพราะหากสามารถทำให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรและทีมงานที่แน่นแฟ้นเท่าไร การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเท่านั้น
 บุคลากรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรคงต้องเป็นผู้สร้างจิตสำนึกรักองค์กรขึ้นด้วยตัวเอง โดยการสร้างภาพลักษณ์องค์กรในฝันให้มีความสอดคล้องกับคุณค่าและวัฒนธรรมที่องค์กรเป็นอยู่ รวมทั้งการปฏิบัติตัวในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้างในองค์กร เพื่อทำให้เกิดความสุขและความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
 วิธีง่ายๆที่สามารถสร้างความรักในองค์กร ก็คือ การมององค์กรในแง่ดีและการปฏิบัติตัวให้รักในงานที่รับผิดชอบ พร้อมกับจับถูกบุคคลรอบทิศทาง ก็จะสามารถเกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันในองค์กรได้แล้ว

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้บุคลากรมีความเข้าใจในการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ
 เพื่อสะท้อนให้เห็นหลุมพรางที่เกิดความรู้สึกในด้านลบกับองค์กร เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเองเสียใหม่
 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์องค์กรในฝันของตัวเอง และเป็นองค์กรปัจจุบันที่เป็นอยู่

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของสมอง
      
การทำงานของสมองผ่านจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก
      NLP Communication Model
      สำรวจแนวความคิดของตัวเอง
      Workshop : การสร้างทัศนคติเชิงบวกของตัวเอง
 การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรด้วยตัวเอง
      เรื่องสำคัญเกี่ยวกับองค์กร
      สร้างภาพลักษณ์องค์กรในฝัน
      สร้างค่านิยมที่สอดคล้องกับองค์กร
      สร้างทัศนคติเชิงบวกกับการทำงาน
      Workshop : สร้างจิตสำนึกรักในองค์กร
 สร้างกระบวนการพัฒนาความรักในองค์กรของตัวเอง
      หลุมพรางทางความคิดสกัดกั้นความรักในองค์กร
      ประเด็นสำคัญที่ทำให้เกิดหลุมพราง
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      Workshop : การเอาชนะหลุมพรางด้วยตัวเอง
      กรณีศึกษา : กระบวนการสร้างความรักในองค์กร
 การพัฒนาตัวเองให้เป็นบุคลากรคุณภาพขององค์กร
      คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด
      โค้ชตัวเอง...พิชิตความสำเร็จ
      สร้างทีมเวิร์คทีมในฝัน
      ปลูกฝังจิตสำนึกรักในองค์กร Style ตัวเอง
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง 

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : จิตสำนึกNLPLoyalty

แสดงความคิดเห็น