หลักสูตรฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่และการสื่อสารแบบ 360 องศา - หลักสูตร 1 วัน
(Built Mindset of Responsibility & Communication 360 degree)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่และการสื่อสารแบบ 360 องศา (Built Mindset of Responsibility & Communication 360 degree)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
“งานที่เกี่ยวข้องกับคนหลายฝ่าย...เราไม่เก่งประสานงาน คงลำบากแน่”
“ ไม่เห็นมีใครช่วยเลย งั้นเราอยู่เฉยๆบ้างดีกว่า”
“ ตั้งใจมากเกินไปก็เท่านั้น...ไม่เห็นเราจะได้ประโยชน์อะไรเลย”

 พฤติกรรมหรือคำพูดที่พนักงานแต่ละคนแสดงออกมา...เกิดจากกรอบความคิด(Mindset)ที่เขามีต่อเรื่องนั้นๆ ซึ่งกรอบความคิดมาจาก ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ ที่สะสมมาจากอดีตของแต่ละบุคคล ดังนั้น การพัฒนาพนักงานโดยให้ความรู้ หรือเทคนิคต่างๆ อาจจะไม่เพียงพอที่จะช่วยให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างยั่งยืน ถ้าพนักงานยังคงใช้กรอบความคิดแบบเดิม 
พนักงานที่มีจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบในงาน สามารถสังเกตได้จากคำพูดหรือพฤติกรรมที่เขาแสดงออกต่อเหตุการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะสภาวะที่เป็นเชิงลบเช่น สถานการณ์เร่งรีบ , มีข้อจำกัดต่างๆในการทำงาน แต่พนักงานคนนั้นๆยังคงปฏิบัติงานโดยยึดถือเป้าหมายของงานเป็นสำคัญ .... ดังนั้นการพัฒนาพนักงานให้มีจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบในงาน ควรค้นหาว่าสถานการณ์หรือสภาวะใดที่พนักงานละเลยการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ แล้วช่วยให้เขามองเห็นหลุมพรางหรือความคิดเชิงลบที่มีต่อสถานการณ์ เพื่อให้เขาปรับเปลี่ยนความคิดใหม่เพื่อหยิบความรู้หรือทักษะที่มีอยู่ออกมาใช้ในการปฏิบัติงาน สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บุคลากรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรคงต้องเป็นผู้สร้างจิตสำนึกรักองค์กรขึ้นด้วยตัวเอง โดยการสร้างภาพลักษณ์องค์กรในฝันให้มีความสอดคล้องกับคุณค่าและวัฒนธรรมที่องค์กรเป็นอยู่ รวมทั้งการปฏิบัติตัวในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้างในองค์กร เพื่อทำให้เกิดความสุขและความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
วิธีง่ายๆที่สามารถสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับและเป็นเจ้าขององค์กร คือ การคำนึงถึงผลกระทบทั้งด้านดีที่จะเกิดขึ้นจากบทบาทเสมือนเป็นเจ้าของในองค์กร มองทีมงานและคนรอบตัวในเชิงบวก จับถูกด้านดีของทีมงานและคนรอบตัวในองค์กรก็จะช่วยให้เกิดความสุขในการทำงานในองค์กร 
การติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะงานจะสำเร็จลุล่วงได้ต้องได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันกัน และทำงานให้สอดคล้องกัน ดังนั้น การสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและสร้างความรู้สึกที่ดีร่วมกัน จะทำให้งานส่วนรวมบรรลุเป้าหมายได้ โดยที่ทุกฝ่ายต่างพยายามที่จะต่อเชื่อมแนวความคิดให้เข้าใจตรงกัน 
ปัจจุบันปัญหาต่างๆ ในการทำงานที่เกิดขึ้นล้วนมาจากความบกพร่องในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน โดยสาเหตุหลักมาจากแนวความคิด ดังนี้ 
       ต้องการผลลัพธ์ตามที่ตัวเองต้องการเป็นหลัก 
       ต้คิดว่าผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการผิดพลาด ทำให้มีปัญหา 
       ต้มองว่าผู้อื่นไม่ให้ความร่วมมือ 
       ต้ไม่อยากเสนอความคิดเห็นเพราะกลัวถูกตำหนิ 
       เป็นต้น 
การทำงานให้ลุล่วงสำเร็จ ต้องอาศัยทีมงานและบุคคลรอบตัว ดังนั้นทักษะการสื่อสารแบบ360องศา (ระดับบน ระดับเดียวกัน ระดับล่าง) จึงมีความสำคัญเพื่อให้เกิดการร่วมมือกัน ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่ความสำเร็จในงานและความสัมพันธ์ที่ดี


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง,หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากรอบความคิดของตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องต่างๆ
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสำคัญของการมีเป้าหมายในงานที่ชัดเจน องค์ประกอบ และผลกระทบจากการทำงานด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการของเครื่องมือ หรือเทคนิคในการสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบและนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดแบบเจ้าของงาน (Ownership Mindset) และเกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement Process)
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองชัดเจน เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพและนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติได้อย่างมั่นใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 PART 1: สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบในงาน 
       คุณรู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์เหล่านี้ ?? 
          - ต้องทำงานที่เร่งด่วนให้แล้วเสร็จตามกำหนด 
          - ขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครว่าง 
          - หัวหน้าปล่อยให้จัดการปัญหาเอง 
       คุณรู้สึกอย่างไรกับงานที่ได้รับผิดชอบ ?? 
       นิยามคำว่า ”ความรับผิดชอบ” ในความหมายของคุณคือ … ?? 
       คุณให้ความสำคัญกับเป้าหมายหรืออุปสรรคมากกว่ากัน ?? 
       คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อต้องทำงานที่ยากและไม่เคยทำมาก่อน ?? 
       คุณรู้สึกเป็นเจ้าของงานที่ทำอยู่หรือไม่ ??
       Workshop : ประเมินระดับจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบของตัวเอง 
 PART 2 : สร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบในเป้าหมายที่ได้รับ 
       เป้าหมายในการทำงานสำคัญอย่างไร ? 
       นิยามของรับผิดชอบในงาน 
       จิตสำนึกและจิตใต้สำนึกทำงานอย่างไร ? 
       คุณลักษณะของผู้ที่มีจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อเป้าหมายในงาน 
       ผลกระทบของการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายด้วยความรับผิดชอบ 
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบที่สกัดกั้นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อเป้าหมาย 
       สาเหตุของความคิดเชิงลบในการทำงานที่ละเลยเป้าหมายของงานที่ทำอยู่ 
       เทคนิคปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ต่อการทำงานใหม่ของตัวเองเพื่อเอาชนะหลุมพราง
       Workshop : การปรับเปลี่ยนแนวความคิดต่อการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายด้วยความรับผิดชอบ 
 PART 3 : พัฒนาภาวะผู้นำกับบุคลรอบทิศทาง 
       ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับผู้นำ 
       สร้างแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำบุคคลอื่นที่ดี 
       การเป็นผู้นำบุคคลระดับบน 
       การเป็นผู้นำบุคคลระดับเดียวกัน 
       การเป็นผู้นำบุคคลระดับล่าง 
       กรณีศึกษา : สร้างแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำของตัวเอง 
 PART 4: เทคนิคการสื่อสารประสานงานแบบ 360 องศา 
       แก่นสำคัญของการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ 
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
       การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ (negotiation) 
       การจูงใจให้คล้อยตามแนวความคิด (Persuation) 
       การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Coordination) 
       การติดตามผลลัพธ์เพื่อสนับสนุนที่ดี (Follow up) 
       Role Playing: การประยุกต์หลักการไปใช้กับสถานการณ์จริง 
       การบ้าน : เรื่องที่ท่านจะนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
 การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการ
หัวหน้างาน
ผู้ควบคุมงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม