หลักสูตรฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Built Positive Attitude & Loyalty Mindset)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ความรู้และทักษะทั่วไป (General Softskill) / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและองค์กร (Built Positive Attitude & Loyalty Mindset)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี มีผลต่อคำพูดและพฤติกรรมที่ดี เพราะกรอบความคิดเป็นที่เกิดจากการสั่งสม ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ของบุคคลในอดีต ซึ่งมีทั้งข้อมูลที่ดีและข้อมูลที่ไม่ดี ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ได้เรียนรู้และเข้าใจการสร้างกรอบความคิดการเติบโต (Growth Mindset) แทนที่กรอบความคิดแบบยึดติด (Fixed Mindset) ก็จะทำให้บุคลากรเติบโตได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน

การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรด้วยกรอบความคิดเชิงบวก (Positive Attitude & Loyalty Mindset) จะทำให้พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น ส่งผลให้พนักงานสร้างผลงานได้ตามที่ต้องการและมีความสุขอยู่ในองค์กร โดยมีความรักในเรื่องต่างๆ ดังนี้
       รักตัวเอง อยากพัฒนาตัวเองให้เติบโต
       รักงาน มีทัศนคติเชิงบวกกับการทำงาน
       รักทีมงาน มองผู้อื่นที่ด้านดีร่วมกัน
       รักองค์กร มีกรอบความคิดเชิงบวกต่อองค์กร
ผู้บริหารที่สามารถสร้างแรงจูงใจที่กรอบความคิด (Mindset) ของพนักงานโดยการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานให้พนักงาน สร้างความรักใคร่สามัคคีขึ้นในองค์กร ทำให้พนักงานเปิดใจพูดคุย ปรับเปลี่ยน Mindset ให้กับพนักงาน จะทำให้พนักงานเกิดความสุขในการทำงานและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการสร้างจิตสำนึกองค์กรด้วยตัวเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ (Awareness) ในการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดเชิงลบของตัวเองที่มีต่อองค์กร แล้วสามารถปรับเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ด้วยเทคนิคต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดในการสร้างทีมเวิร์คให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ขององค์กรในฝันของตัวเองที่เป็นองค์กรปัจจุบันของตัวเองได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดใหม่ๆ (Growth Mindset) แล้วสามารถจูงใจให้บุคลากรภายในองค์กรมีกรอบความคิดที่ดีต่อองค์กร (Loyalty Mindset) ได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการโค้ชตัวเองสู่ความสำเร็จ ทำให้มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและสื่อสารกับผู้อื่นแบบทีมเวิร์ค
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเอง แล้วทำให้ทีมงานเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อองค์กร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติการทำงานของสมอง
       สำรวจแนวความคิดในเรื่องทัศนคติของตัวเอง
       การเรียนรู้อิทธิพลของจิตใต้สำนึกที่มีผลต่อพฤติกรรม
       การทำงานของสมอง (Brain Working)
       การสร้างกรอบความคิดการพัฒนาตัวเอง (Growth Mindset)
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
การสร้างภาพลักษณ์องค์กรในฝันของตัวเอง
       สร้างความผูกพันกับเรื่องสำคัญขององค์กร
       ภาพลักษณ์ขององค์กรในฝันของคุณ
       สร้างค่านิยมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร
       การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการทำงาน
       Workshop :การสร้างจิตสำนึกในองค์กร
       กรณีศึกษา : สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรด้วยกรอบความคิดเชิงบวก
       ทัศนคติของคุณกับบุคคลรอบทิศทาง (360 องศา)
       การสร้างนิสัยแบบใหม่ทางอารมณ์
       เทคนิค “การใช้คำพูดใหม่เพิ่มพลัง”
       สร้างจิตสำนึกรักองค์กรด้วย “คำถามสร้างพลัง”
       สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร
       Workshop : การสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร
       กิจกรรม : การสร้างสภาวะใหม่ทางอารมณ์
การพัฒนาตัวเองให้เป็นบุคลากรคุณภาพขององค์กร
       การโค้ชตัวเองพิชิตความสำเร็จ
       การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
       การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
       การสร้างทีมเวิร์คทีมในฝัน
       Workshop :กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์ 
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ 
 หัวหน้างาน  
 ผู้จัดการ   
 ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing