หลักสูตรฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและองค์กร - หลักสูตร 1 วัน

(Built Positive Attitude & Loyalty Mindset)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Softskill / สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและองค์กร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี มีผลต่อคำพูดและพฤติกรรมที่ดี เพราะกรอบความคิดเป็นที่เกิดจากการสั่งสม ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ของบุคคลในอดีต ซึ่งมีทั้งข้อมูลที่ดีและข้อมูลที่ไม่ดี ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ได้เรียนรู้และเข้าใจการสร้างกรอบความคิดการเติบโต (Growth Mindset) แทนที่กรอบความคิดแบบยึดติด (Fixed Mindset) ก็จะทำให้บุคลากรเติบโตได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน

การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรด้วยกรอบความคิดเชิงบวก (Positive Attitude & Loyalty Mindset) จะทำให้พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น ส่งผลให้พนักงานสร้างผลงานได้ตามที่ต้องการและมีความสุขอยู่ในองค์กร โดยมีความรักในเรื่องต่างๆ ดังนี้
       รักตัวเอง อยากพัฒนาตัวเองให้เติบโต
       รักงาน มีทัศนคติเชิงบวกกับการทำงาน
       รักทีมงาน มองผู้อื่นที่ด้านดีร่วมกัน
       รักองค์กร มีกรอบความคิดเชิงบวกต่อองค์กร
ผู้บริหารที่สามารถสร้างแรงจูงใจที่กรอบความคิด (Mindset) ของพนักงานโดยการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานให้พนักงาน สร้างความรักใคร่สามัคคีขึ้นในองค์กร ทำให้พนักงานเปิดใจพูดคุย ปรับเปลี่ยน Mindset ให้กับพนักงาน จะทำให้พนักงานเกิดความสุขในการทำงานและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการสร้างจิตสำนึกองค์กรด้วยตัวเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ (Awareness) ในการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดเชิงลบของตัวเองที่มีต่อองค์กร แล้วสามารถปรับเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ด้วยเทคนิคต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดในการสร้างทีมเวิร์คให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ขององค์กรในฝันของตัวเองที่เป็นองค์กรปัจจุบันของตัวเองได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดใหม่ๆ (Growth Mindset) แล้วสามารถจูงใจให้บุคลากรภายในองค์กรมีกรอบความคิดที่ดีต่อองค์กร (Loyalty Mindset) ได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการโค้ชตัวเองสู่ความสำเร็จ ทำให้มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและสื่อสารกับผู้อื่นแบบทีมเวิร์ค
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเอง แล้วทำให้ทีมงานเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อองค์กร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติการทำงานของสมอง
       สำรวจแนวความคิดในเรื่องทัศนคติของตัวเอง
       การเรียนรู้อิทธิพลของจิตใต้สำนึกที่มีผลต่อพฤติกรรม
       การทำงานของสมอง (Brain Working)
       การสร้างกรอบความคิดการพัฒนาตัวเอง (Growth Mindset)
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
การสร้างภาพลักษณ์องค์กรในฝันของตัวเอง
       สร้างความผูกพันกับเรื่องสำคัญขององค์กร
       ภาพลักษณ์ขององค์กรในฝันของคุณ
       สร้างค่านิยมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร
       การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการทำงาน
       Workshop :การสร้างจิตสำนึกในองค์กร
       กรณีศึกษา : สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรด้วยกรอบความคิดเชิงบวก
       ทัศนคติของคุณกับบุคคลรอบทิศทาง (360 องศา)
       การสร้างนิสัยแบบใหม่ทางอารมณ์
       เทคนิค “การใช้คำพูดใหม่เพิ่มพลัง”
       สร้างจิตสำนึกรักองค์กรด้วย “คำถามสร้างพลัง”
       สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร
       Workshop : การสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กร
       กิจกรรม : การสร้างสภาวะใหม่ทางอารมณ์
การพัฒนาตัวเองให้เป็นบุคลากรคุณภาพขององค์กร
       การโค้ชตัวเองพิชิตความสำเร็จ
       การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
       การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
       การสร้างทีมเวิร์คทีมในฝัน
       Workshop :กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์ 
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ 
 หัวหน้างาน  
 ผู้จัดการ   
 ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Positive AttitudeLoyaltyMindset

แสดงความคิดเห็น