หลักสูตรฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบและการเป็นเจ้าขององค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Built Mindset of Responsibility & Organization Ownership)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบและการเป็นเจ้าขององค์กร (Built Mindset of Responsibility & Organization Ownership)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

“ ด่วนขนาดนี้ ยังไงก็ไม่ทัน ทำแบบสบายๆดีกว่า ”
“ ไม่เห็นมีใครช่วยเลย งั้นเราอยู่เฉยๆบ้างดีกว่า”
“ ตั้งใจมากเกินไปก็เท่านั้น...ไม่เห็นเราจะได้ประโยชน์อะไรเลย” 


หลักการและเหตุผล
พฤติกรรมหรือคำพูดที่พนักงานแต่ละคนแสดงออกมา เกิดจากกรอบความคิด (Mindset) ที่เขามีต่อเรื่องนั้นๆ ซึ่งกรอบความคิดมาจาก ความเชื่อ ค่านิยม ประสบการณ์ ที่สะสมมาจากอดีตของแต่ละบุคคล ดังนั้น การพัฒนาพนักงานโดยให้ความรู้ หรือเทคนิคต่างๆ อาจจะไม่เพียงพอที่จะช่วยให้พนักงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้อย่างยั่งยืนถ้าพนักงานยังคงใช้กรอบความคิดแบบเดิม 
พนักงานที่มีจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบในงาน สามารถสังเกตได้จากคำพูดหรือพฤติกรรมที่เขาแสดงออกต่อเหตุการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะสภาวะที่เป็นเชิงลบเช่น สถานการณ์เร่งรีบ, มีข้อจำกัดต่างๆในการทำงาน แต่พนักงานคนนั้นๆยังคงปฏิบัติงานโดยยึดถือเป้าหมายของงานเป็นสำคัญ   ดังนั้นการพัฒนาพนักงานให้มีจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบในงาน ควรค้นหาว่าสถานการณ์หรือสภาวะใดที่พนักงานละเลยการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ แล้วช่วยให้เขามองเห็นหลุมพรางหรือความคิดเชิงลบที่มีต่อสถานการณ์ เพื่อให้เขาปรับเปลี่ยนความคิดใหม่เพื่อหยิบความรู้หรือทักษะ ที่มีอยู่ออกมาใช้ในการปฏิบัติงานสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
บุคลากรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรคงต้องเป็นผู้สร้างจิตสำนึกรักองค์กรขึ้นด้วยตัวเอง โดยการสร้างภาพลักษณ์องค์กรในฝันให้มีความสอดคล้องกับคุณค่าและวัฒนธรรมที่องค์กรเป็นอยู่ รวมทั้งการปฏิบัติตัวในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้างในองค์กร เพื่อทำให้เกิดความสุขและความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
วิธีง่ายๆที่สามารถสร้างความรักและเป็นเจ้าขององค์กร คือ การคำนึงถึงผลกระทบทั้งด้านดีที่จะเกิดขึ้นจากบทบาทเสมือนเป็นเจ้าของในองค์กร มองทีมงานและคนรอบตัวในเชิงบวก จับถูกด้านดีของทีมงานและคนรอบตัวในองค์กรก็จะช่วยให้เกิดความสุขในการทำงานในองค์กร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง,หลักการและความรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากรอบความคิดของตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องต่างๆ
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสำคัญของการมีเป้าหมายในงานที่ชัดเจน องค์ประกอบ และผลกระทบจากการทำงานด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการของเครื่องมือหรือเทคนิคในการสร้างจิตสำนึก ในความรับผิดชอบและนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดแบบเจ้าของงาน (Ownership Mindset) และเกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement Process)
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองชัดเจน เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพและนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติได้อย่างมั่นใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 PART 1 : สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบในงาน 
       คุณรู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์เหล่านี้ ?? 
          - ต้องทำงานที่เร่งด่วนให้แล้วเสร็จตามกำหนด 
          - ขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครว่าง
          - หัวหน้าปล่อยให้จัดการปัญหาเอง 
       คุณรู้สึกอย่างไรกับงานที่ได้รับผิดชอบ ?? 
       นิยามคำว่า ”ความรับผิดชอบ” ในความหมายของคุณคือ … ?? 
       คุณให้ความสำคัญกับเป้าหมายหรืออุปสรรคมากกว่ากัน ?? 
       คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อต้องทำงานที่ยากและไม่เคยทำมาก่อน ?? 
       คุณรู้สึกเป็นเจ้าของงานที่ทำอยู่หรือไม่ ?? 
       Workshop : ประเมินระดับจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบของตัวเอง
 PART 2 : สร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบในเป้าหมายที่ได้รับ 
       เป้าหมายในการทำงานสำคัญอย่างไร ? 
       นิยามของรับผิดชอบในงาน 
       จิตสำนึกและจิตใต้สำนึกทำงานอย่างไร ? 
       คุณลักษณะของผู้ที่มีจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อเป้าหมายในงาน 
       ผลกระทบของการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายด้วยความรับผิดชอบ 
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบที่สกัดกั้นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อเป้าหมาย 
       สาเหตุของความคิดเชิงลบในการทำงานที่ละเลยเป้าหมายของงานที่ทำอยู่ 
       เทคนิคปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ต่อการทำงานใหม่ของตัวเองเพื่อเอาชนะหลุมพราง
       Workshop : การปรับเปลี่ยนแนวความคิดต่อการทำงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายด้วยความรับผิดชอบ 


 PART 3 : เทคนิคการทำงานให้สำเร็จและเกิดความสุขในการทำงาน 
       สร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบในงานและองค์กรด้วย 6Q 
       เทคนิคการตั้งเป้าหมายในงานอย่างมีคุณภาพและสร้างแรงจูงใจให้บรรลุผลสำเร็จ 
       เทคนิคการจูงใจและการเจรจาแบบ WIN : WIN 
       การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และการกล้าตัดสินใจ 
       บริหารจัดการงานเชิงรุกด้วย PDCA 
       กรณีศึกษา : ประยุกต์ใช้เทคนิคกับสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้สร้างความสำเร็จในงานที่รับผิดชอบ 

 PART 4 : สร้างจิตสำนึกในการเป็นเจ้าขององค์กร 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าขององค์กร 
       นิยามของความเป็นเจ้าขององค์กร 
       หลุมพรางที่สกัดกั้นความคิดของการแสดงความเป็นเจ้าขององค์กรของท่าน 
       สร้างจิตสำนึกในการเป็นเจ้าขององค์กรด้วยคำถามสร้างพลัง 
       ค้นหาภาพลักษณ์องค์กรในฝันของท่าน 
       สร้างทัศนคติเชิงบวกต่อองค์กรและงานที่รับผิดชอบ
       Workshop : ท่านจะเพิ่มจิตสำนึกในการเป็นเจ้าขององค์กรของท่านเรื่องใดบ้าง ? 
       การบ้าน : เรื่องที่ท่านจะนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง 
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างานทุกระดับ
ผู้จัดการ 
Staff / พนักงานระดับปฏิบัติการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม