หลักสูตรฝึกอบรม สร้างทักษะการติ-ชมผลการทำงานอย่างสร้างสรรค์ - หลักสูตร 1 วัน

(Positive Feedback Skill)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Management and Productivity / สร้างทักษะการติ-ชมผลการทำงานอย่างสร้างสรรค์

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

คุณสมบัติของการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Do & Don’t)
การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี (Do) 
      อบรม สัมมนา พูดคุยในเรื่องผลลัพธ์ของการทำงานไม่ใช่ตัวบุคคล
      อบรม สัมมนา กล้าเสนอความคิดเห็นที่เป็นข้อเท็จจริง
      อบรม สัมมนา ทำให้พนักงานมองเห็นและยอมรับข้อเสียด้วยตนเอง
      อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เขาอยากพัฒนาตัวเอง
      อบรม สัมมนา จูงใจให้กำหนดเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา ให้กำลังใจในการก้าวข้ามอุปสรรค
      อบรม สัมมนา ยอมรับในศักยภาพของพนักงาน

การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ควรทำ (Don’t) อย่า ตำหนิที่ตัวบุคล
      อบรม สัมมนา อย่า อ้างอิงเรื่องความผิดพลาดในอดีต
      อบรม สัมมนา อย่า ใช้อารมณ์ในการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      อบรม สัมมนา อย่า พูดลอยๆจนพนักงานไม่เข้าใจว่าเรื่องอะไร
      อบรม สัมมนา อย่า ให้เขาเดาไปเองว่าเขาผิดเรื่องอะไร
      อบรม สัมมนา อย่า กังวลว่าเขาจะไม่พอใจแล้วไม่บอกกล่าวเรื่องที่เขาผิด
      อบรม สัมมนา อย่าลืม ชมในเรื่องที่เขาทำถูกต้อง
      อบรม สัมมนา อย่าลืม ให้โอกาสเขาในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง


หลักการและเหตุผล
หัวหน้างานควรกล้าติ-ชมผลการทำงานของพนักงานตามข้อเท็จจริงอย่างสร้างสรรค์ ตรงไปตรงมา ไม่คิดไปเองว่าลูกน้องจะคิดอย่างไร เพราะถ้าผลงานดีเราก็ควรชมอย่างจริงใจ แต่ถ้าผลงานไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมเราก็ควรบอกกล่าวเพื่อให้เขานำไปปรับปรุงแก้ไขด้วยตัวของเขาเอง 
การสร้างทักษะการติ-ชมผลการทำงานเป็นสิ่งที่หัวหน้างานต้องหมั่นฝึกฝนโดยการสื่อสารที่ชัดเจนและจูงใจ ให้พนักงานอยากพัฒนาตัวเองโดยการพูดถึงประเด็นของผลการทำงานไม่ใช่ที่ตัวบุคคล ในรูปแบบของการเป็นโค้ช ให้พนักงานมองเห็นข้อผิดพลาดด้วยตัวเองและทำให้เขายอมรับ เพื่อนำไปเปลี่ยนแปลงตัวเองต่อไป
การติชมผลการทำงานที่ดีนั้น หลังจากกาพูดคุยระหว่างหัวหน้างานและพนักงานเสร็จแล้วต้องเกิดความพึงพอใจด้วยกันทั้ง2 ฝ่าย โดยที่หัวหน้าให้คำแนะนำที่ดีและพนักงานมองเห็นประโยชน์ โดยการกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการแก้ไข เพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้แนวทางในการสื่อสารที่ดีเพราะสามารถจูงใจให้พนักงานอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง 
เพื่อส่งเสริมทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Positive Feedback Skill) ให้กับหัวหน้างานในการติ-ชมผลการทำงานของพนักงาน 
เพื่อพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำให้กับหัวหน้างานในการสร้างความไว้วางใจกับพนักงาน ระหว่างการติ-ชมผลการทำงาน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเรื่องการติ-ชมผลการทำงาน จุดมุ่งหมายของการติ-ชมผลการทำงานที่ดี
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดในการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      อบรม สัมมนา Workshop: ค้นหาหลุมพรางและเทคนิคการเอาชนะด้วยตนเอง

สร้างทักษะการติ-ชมผลการทำงานอย่างสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      อบรม สัมมนา สร้างทัศนคติเชิงบวกกับพนักงาน
      อบรม สัมมนา เอาใจเขามาใส่ใจเรา
      อบรม สัมมนา จูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา Workshop: สร้างแนวทางการติ-ชมผลการทำงานของตัวเอง

กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวกที่มีประสิทธิผล บทบาทของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ
      อบรม สัมมนา สร้างภาวะผู้นำให้เกิดความไว้วางใจ
      อบรม สัมมนา มุ่งเน้นความสำคัญของการทำงาน
      อบรม สัมมนา Workshop: กำหนดเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่  (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
      อบรม สัมมนา การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : สร้างทักษะการติ ชมภาวะผู้นำทัศนคติเชิงบวก

แสดงความคิดเห็น