หลักสูตรฝึกอบรม สร้างทักษะการติ-ชมผลการทำงานอย่างสร้างสรรค์ - หลักสูตร 1 วัน
(Positive Feedback Skill)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างทักษะการติ-ชมผลการทำงานอย่างสร้างสรรค์ (Positive Feedback Skill)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

คุณสมบัติของการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Do & Don’t)
การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี (Do) 
      อบรม สัมมนา พูดคุยในเรื่องผลลัพธ์ของการทำงานไม่ใช่ตัวบุคคล
      อบรม สัมมนา กล้าเสนอความคิดเห็นที่เป็นข้อเท็จจริง
      อบรม สัมมนา ทำให้พนักงานมองเห็นและยอมรับข้อเสียด้วยตนเอง
      อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เขาอยากพัฒนาตัวเอง
      อบรม สัมมนา จูงใจให้กำหนดเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา ให้กำลังใจในการก้าวข้ามอุปสรรค
      อบรม สัมมนา ยอมรับในศักยภาพของพนักงาน

การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ควรทำ (Don’t) อย่า ตำหนิที่ตัวบุคล
      อบรม สัมมนา อย่า อ้างอิงเรื่องความผิดพลาดในอดีต
      อบรม สัมมนา อย่า ใช้อารมณ์ในการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      อบรม สัมมนา อย่า พูดลอยๆจนพนักงานไม่เข้าใจว่าเรื่องอะไร
      อบรม สัมมนา อย่า ให้เขาเดาไปเองว่าเขาผิดเรื่องอะไร
      อบรม สัมมนา อย่า กังวลว่าเขาจะไม่พอใจแล้วไม่บอกกล่าวเรื่องที่เขาผิด
      อบรม สัมมนา อย่าลืม ชมในเรื่องที่เขาทำถูกต้อง
      อบรม สัมมนา อย่าลืม ให้โอกาสเขาในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง


หลักการและเหตุผล
หัวหน้างานควรกล้าติ-ชมผลการทำงานของพนักงานตามข้อเท็จจริงอย่างสร้างสรรค์ ตรงไปตรงมา ไม่คิดไปเองว่าลูกน้องจะคิดอย่างไร เพราะถ้าผลงานดีเราก็ควรชมอย่างจริงใจ แต่ถ้าผลงานไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมเราก็ควรบอกกล่าวเพื่อให้เขานำไปปรับปรุงแก้ไขด้วยตัวของเขาเอง 
การสร้างทักษะการติ-ชมผลการทำงานเป็นสิ่งที่หัวหน้างานต้องหมั่นฝึกฝนโดยการสื่อสารที่ชัดเจนและจูงใจ ให้พนักงานอยากพัฒนาตัวเองโดยการพูดถึงประเด็นของผลการทำงานไม่ใช่ที่ตัวบุคคล ในรูปแบบของการเป็นโค้ช ให้พนักงานมองเห็นข้อผิดพลาดด้วยตัวเองและทำให้เขายอมรับ เพื่อนำไปเปลี่ยนแปลงตัวเองต่อไป
การติชมผลการทำงานที่ดีนั้น หลังจากกาพูดคุยระหว่างหัวหน้างานและพนักงานเสร็จแล้วต้องเกิดความพึงพอใจด้วยกันทั้ง2 ฝ่าย โดยที่หัวหน้าให้คำแนะนำที่ดีและพนักงานมองเห็นประโยชน์ โดยการกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการแก้ไข เพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้แนวทางในการสื่อสารที่ดีเพราะสามารถจูงใจให้พนักงานอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง 
เพื่อส่งเสริมทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Positive Feedback Skill) ให้กับหัวหน้างานในการติ-ชมผลการทำงานของพนักงาน 
เพื่อพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำให้กับหัวหน้างานในการสร้างความไว้วางใจกับพนักงาน ระหว่างการติ-ชมผลการทำงาน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเรื่องการติ-ชมผลการทำงาน จุดมุ่งหมายของการติ-ชมผลการทำงานที่ดี
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดในการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      อบรม สัมมนา Workshop: ค้นหาหลุมพรางและเทคนิคการเอาชนะด้วยตนเอง

สร้างทักษะการติ-ชมผลการทำงานอย่างสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      อบรม สัมมนา สร้างทัศนคติเชิงบวกกับพนักงาน
      อบรม สัมมนา เอาใจเขามาใส่ใจเรา
      อบรม สัมมนา จูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา Workshop: สร้างแนวทางการติ-ชมผลการทำงานของตัวเอง

กระบวนการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวกที่มีประสิทธิผล บทบาทของผู้ให้ข้อมูลป้อนกลับ
      อบรม สัมมนา สร้างภาวะผู้นำให้เกิดความไว้วางใจ
      อบรม สัมมนา มุ่งเน้นความสำคัญของการทำงาน
      อบรม สัมมนา Workshop: กำหนดเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่  (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
      อบรม สัมมนา การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
      อบรม สัมมนา Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร