หลักสูตรฝึกอบรม สร้างทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน

(Effective Time Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Management and Productivity / สร้างทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารเวลาสะท้อนเรื่องการมีวินัยของตัวเองเพราะทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงที่เท่ากันแต่ใครสามารถที่จะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิผลมากกว่ากัน ดังนั้นการให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารเวลา ต้องให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินชีวิตของตัวเองให้มีแผนงานที่ชัดเจนด้วย 
การกำหนดเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการและเรื่องเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาว่าสำคัญหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่เรากำหนดไว้นั้นมีความชัดเจนมากแค่ไหน เป็นเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างไร เพราะถ้าเป้าหมายของเราเป็นเป้าหมายระยะสั้น การบริหารของเราก็มีแต่เรื่องเร่งด่วน เพราะเวลาเราจะเดินอยู่ตลอดเวลา แผนการดำเนินของเราจะต้องละเอียดมาก 
การประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในด้านการบริหารเวลานับว่ามีความสำคัญ ที่ทำให้เราสามารถจัดการงานที่สำคัญและ งานเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งยังช่วยเราในเรื่องของการตัดสินใจที่ดีด้วย แค่เราต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทและความถนัดของเราด้วยเช่นกัน

“ ถ้าทุกอย่างสอดคล้องกันเราก็จะจัดการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิผล”

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนกำหนดประเภทและลักษณ์ของงานได้ชัดเจนตามเป้าหมายของตัวเอง
เพื่อสร้างทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีีที่เหมาะสมกับแผนงานที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในปัญหาและอุปสรรคในการบริหารเวลา พร้อมทั้งสามารถเลือกใช้เทคนิคในการเอาชนะได้ด้วยตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเรื่องการบริหารเวลา
       คุณจัดสรรงานของคุณอย่างไร ?
       คุณบริหารชีวิตของคุณอย่างไร ?
       เป้าหมาย แผนงาน การปฏิบัติ
       อย่าจัดการเวลาให้จัดการชีวิต

เครื่องมือในการบริหารเวลาและการประยุกต์ใช้
       ทฤษฎี พาเรโต 80: 20
       การจัดลำดับความสำคัญของงาน
       กระบวนการทำงานของเดลมมิ่ง (PDCA)
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
การสร้างทักษะการบริหารเวลา
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นการบริหารเวลา
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
       คุณสมบัติที่ดีของนักบริหารเวลา
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง

การใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารเวลา ซอฟต์แวร์การบริหารโครงการ
       ตารางปฏิทินอิเล็กทรอนิคส์
       การสร้างตารางบริหารเวลาด้วยตัวเอง
       กรณีศึกษา : การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิผล

สรุปแนวความคิดในการบริหารเวลา
       สร้างแนวความคิดใหม่
       กำหนดคุณสมบัติด้านการมีวินัย
       การประยุกต์ใช้เครื่องมือ
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารTime ManagementPDCA

แสดงความคิดเห็น