หลักสูตรฝึกอบรม สร้างทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน

(Effective Time Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Management and Productivity / สร้างทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารเวลาสะท้อนเรื่องการมีวินัยของตัวเองเพราะทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงที่เท่ากันแต่ใครสามารถที่จะใช้เวลาที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิผลมากกว่ากัน ดังนั้นการให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารเวลา ต้องให้ความสำคัญในเรื่องการดำเนินชีวิตของตัวเองให้มีแผนงานที่ชัดเจนด้วย 
การกำหนดเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการและเรื่องเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาว่าสำคัญหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่เรากำหนดไว้นั้นมีความชัดเจนมากแค่ไหน เป็นเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างไร เพราะถ้าเป้าหมายของเราเป็นเป้าหมายระยะสั้น การบริหารของเราก็มีแต่เรื่องเร่งด่วน เพราะเวลาเราจะเดินอยู่ตลอดเวลา แผนการดำเนินของเราจะต้องละเอียดมาก 
การประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในด้านการบริหารเวลานับว่ามีความสำคัญ ที่ทำให้เราสามารถจัดการงานที่สำคัญและ งานเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งยังช่วยเราในเรื่องของการตัดสินใจที่ดีด้วย แค่เราต้องเลือกให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทและความถนัดของเราด้วยเช่นกัน

“ ถ้าทุกอย่างสอดคล้องกันเราก็จะจัดการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิผล”

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนกำหนดประเภทและลักษณ์ของงานได้ชัดเจนตามเป้าหมายของตัวเอง
เพื่อสร้างทักษะในการเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีีที่เหมาะสมกับแผนงานที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในปัญหาและอุปสรรคในการบริหารเวลา พร้อมทั้งสามารถเลือกใช้เทคนิคในการเอาชนะได้ด้วยตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเรื่องการบริหารเวลา
       คุณจัดสรรงานของคุณอย่างไร ?
       คุณบริหารชีวิตของคุณอย่างไร ?
       เป้าหมาย แผนงาน การปฏิบัติ
       อย่าจัดการเวลาให้จัดการชีวิต

เครื่องมือในการบริหารเวลาและการประยุกต์ใช้
       ทฤษฎี พาเรโต 80: 20
       การจัดลำดับความสำคัญของงาน
       กระบวนการทำงานของเดลมมิ่ง (PDCA)
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
การสร้างทักษะการบริหารเวลา
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นการบริหารเวลา
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง
       คุณสมบัติที่ดีของนักบริหารเวลา
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง

การใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารเวลา ซอฟต์แวร์การบริหารโครงการ
       ตารางปฏิทินอิเล็กทรอนิคส์
       การสร้างตารางบริหารเวลาด้วยตัวเอง
       กรณีศึกษา : การใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิผล

สรุปแนวความคิดในการบริหารเวลา
       สร้างแนวความคิดใหม่
       กำหนดคุณสมบัติด้านการมีวินัย
       การประยุกต์ใช้เครื่องมือ
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารTime ManagementPDCA

แสดงความคิดเห็น