หลักสูตรฝึกอบรม สร้างทักษะผู้นำตามสถานการณ์เพื่อผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Situational Leadership skill for effective results)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างทักษะผู้นำตามสถานการณ์เพื่อผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ (Situational Leadership skill for effective results)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ความเป็นผู้นำจะเกิดประสิทธิภาพขึ้นได้โดยการเลือกรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมให้ตรงกับระดับความพร้อมของผู้ตาม การฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักในเชิงลึก และสามารถปฏิบัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการให้เกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพได้
โดยมุ่งเน้นไปที่การประยุกต์ใช้ทฤษฎีผู้นำตามสถานการณ์ (Situational Leadership) ที่มาจากรากฐานของความจริงที่ว่าไม่มีความเป็นผู้นำรูปแบบใด "ดีที่สุด" ในทุกสถานการณ์ ผู้นำต้องรู้จักใช้วิธีการที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์และผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้นำที่ดีมีความสามารถจะมีทักษะในการกำหนดเป้าหมายที่สูง แต่สามารถบรรลุได้ด้วยการผลิกแพลงกลยุทธ์ที่เหมาะสม การประชุมทีมที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารและฟีดแบ็คกันอย่างมีประสิทธิผล โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจเสริมสร้างความเต็มใจและความสามารถในการรับผิดชอบงาน รวมไปถึงการสนับสนุนให้เกิดการสร้างประสิทธิภาพสูงสุดของแต่ละบุคคลให้องค์กร
รูปแบบการฝึกอบรมเป็นแนวปฏิบัติที่เข้าใจง่ายซึ่งช่วยให้ผู้จัดการสามารถวินิจฉัยความต้องการของบุคลากรและเลือกรูปแบบความเป็นผู้นำที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ผู้จัดการจะได้เรียนรู้สี่ขั้นตอนของการพัฒนาตั้งแต่ผู้เริ่มต้นที่มีไฟเต็มเปี่ยมในการทำงาน ไปจนถึงผู้ที่สามารถสร้างผลงานให้บรรลุได้ด้วยการพึ่งพาตนเองด้วยความรู้และทักษะที่ยอดเยี่ยม รวมไปถึงวิธีการใช้คำสั่งที่เหมาะสมและพฤติกรรมเพื่อให้การสนับสนุนตั้งแต่การสั่งการไปจนถึงการมอบหมายงานเพื่อให้ตรงกับความต้องการในการพัฒนาทีมงานให้สร้างผลงานสูงสุด

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและสามารถจัดการได้อย่างลงตัวร่วมกันกับทีมงานและมีผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ
2. ทำความคุ้นเคยกับทฤษฎีภาวะผู้นำตามสถานการณ์และการนำไปใช้จริงในสถานที่ทำงานของตน
3. เลือกและใช้รูปแบบการจัดการที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจากปัจจัยและสถานการณ์ต่างๆ
4. เพิ่มประสิทธิภาพความเป็นผู้นำ -ด้วยทิศทางและการสนับสนุนที่เหมาะสมผู้คนจะก้าวผ่านระดับการพัฒนาได้เร็วขึ้นทำงานได้ดีขึ้นและส่งมอบคุณค่าที่มากขึ้นให้กับ บริษัท
5. เพิ่มการรักษาผู้มีความสามารถ -ผู้นำที่ปรับรูปแบบให้เข้ากับความต้องการของทีม สร้างขวัญกำลังใจทำให้ผู้อื่นรู้สึกมีคุณค่าและเพิ่มความมุ่งมั่นความผูกพันและการรักษาไว้
6. ปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจ – เมื่อพนักงานรู้สึกว่าได้รับความเคารพและชื่นชมจากผู้จัดการของพวกเขาพวกเขาทำงานได้ดีขึ้นมีแรงบันดาลใจสร้างสรรค์และกระตือรือร้นที่จะหาทางแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่ดีที่สุด
7. เก่งในการตั้งเป้าหมายการฝึกสอนการประเมินประสิทธิภาพการฟังอย่างกระตือรือร้นและการแก้ปัญหาเชิงรุก
8. ชี้แจงเป้าหมายของแต่ละบุคคลและตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
9. สร้างภาษาที่ใช้ร่วมกันของความเป็นผู้นำภายในองค์กร เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
10. เข้าใจทักษะการให้คำแนะนำและประชุมทีมงานที่มีความแตกต่างกัน

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) แบบ 1 วัน
1. ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์กรของ
2. วัตถุประสงค์หลักของการเป็นผู้นำในแต่ละสถานการณ์
3. ทักษะ 3 ประการของผู้นำตามสถานการณ์ (3 Skills of a Situation Leader)
4. รู้จักและเข้าใจลักษณะของลูกน้อง 4 ประเภท
5. แนวทางการพัฒนาลูกน้องแต่ละประเภทให้ตรงตามความต้องการ
6. ความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์ของผู้นำ
7. 4 ทักษะการเป็นผู้นำแต่ละสถานการณ์ (4 Leadership Style)
8. การเลือกสไตล์ผู้นำที่เหมาะสมกับสถานการณ์
9. ตั้งเป้าหมายเพื่อการพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงาน (SMART Goals)
10. สรุปหลักการเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) แบบ 2 วัน

Day1
1. ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์กรของ
2. วัตถุประสงค์หลักของการเป็นผู้นำในแต่ละสถานการณ์
3. ทักษะ 3 ประการของผู้นำตามสถานการณ์ (3 Skills of a Situation Leader)
4. รู้จักและเข้าใจลักษณะของลูกน้อง 4 ประเภท
5. ทัศนคติกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลสำเร็จ
6. แนวทางการพัฒนาลูกน้องแต่ละประเภทให้ตรงตามความต้องการ
7. ความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์ของผู้นำ
8. 4 ทักษะการเป็นผู้นำแต่ละสถานการณ์ (4 Leadership Style)
9. การเลือกสไตล์ผู้นำที่เหมาะสมกับสถานการณ์

Day2
10. การฟังเพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
11. หลักการฟาสต์ฟีดแบ็ค(FAST Feedback) พนักงาน
12. ทักษะการสื่อสารแบบ One-on-One
13. ตั้งเป้าหมายเพื่อการพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงาน (SMART Goals)
14. หลักการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Meeting)
15. สรุปหลักการเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
พนักงานระดับหัวหน้างาน ผู้นำทีม ผู้จัดการ และผู้บริหาร ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิผลขององค์กรสร้างวัฒนธรรมที่จูงใจพนักงานเพิ่มความพึงพอใจโดยรวมและขับเคลื่อนขีดความสามารถทางธุรกิจ และสามารถปรับใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเป็นผู้นำแต่ละสถานการณ์

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม