หลักสูตรฝึกอบรม สร้างผลงานตามเป้า เข้าใจหัวหน้างาน - หลักสูตร 1 วัน
(How to Dealing with Your Boss for Success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างผลงานตามเป้า เข้าใจหัวหน้างาน (How to Dealing with Your Boss for Success)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Softskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำงานร่วมกับหัวหน้างาน (Collaboration with Team) ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี บรรลุเป้าหมายขององค์กร พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เตรียมความพร้อมในการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Path) และเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Successor) ในอนาคต

การเรียนรู้และเข้าใจหัวหน้างาน (รู้เขา) และการดึงศักยภาพและคุณค่าของตัวเอง (รู้เรา) นำมาเชื่อมโยงให้ตรงกัน ช่วยทำให้การทำงานร่วมกันได้อย่างง่าย เกิดประสิทธิผลสูง ได้ทั้งผลงาน และความรู้สึกที่ดีร่วมกัน การค้นหาการเข้ากันได้ (Matching) จะทำให้การติดต่อสื่อสารและการทำงานราบรื่น โดยได้ใจหัวหน้างาน 100 % เต็ม เช่น
      - การได้ความไว้วางใจ (Trust)
      - การสนทนาที่ดี (Conversation)
      - การรับฟังและสร้างความเข้าใจ (Listening)
      - การนำเสนอและรายงานให้ตรงจุด (Presentation)
การพัฒนาทักษะอนาคต (Future Skill) เพื่อช่วยงานให้ประสบความสำเร็จ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย เป็นเรื่องสำคัญ เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา ทักษะเดิม ๆ ที่ปฏิบัติอยู่อาจไม่เพียงพอ การพัฒนาตัวเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นที่ต้องการและคาดหวังจากหัวหน้างาน หากเราสามารถปฏิบัติได้ก็จะทำให้หัวหน้างานเกิดความพึงพอใจ

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีแนวทางจับคู่ (Matching) คุณสมบัติของหัวหน้างานกับของตัวเองให้สอดคล้องเหมาะสมกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เทคนิคการทำงานร่วมกับหัวหน้างานให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายและมีความสุขร่วมกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะแห่งอนาคต ใช้ในการปฏิบัติงานกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถทำงานได้สำเร็จและได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานพร้อมเติบโตแทนตำแหน่งงานที่สูงขึ้นได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจหัวหน้างาน (รู้เขา)
    บทบาทของหัวหน้างานที่เราไม่รู้
    คุณลักษณะของหัวหน้างานตาม DISC
    สิ่งที่หัวหน้างานคาดหวังจากทีมงาน
    หัวหน้างานในฐานะคนกลาง (Middle Man/Woman)
    กิจกรรม : สร้างภาพหัวหน้างานของเราให้ชัดเจน
เทคนิคดึงศักยภาพและคุณค่าของตัวเอง (รู้เรา)
    ความรู้ ความสามารถในงาน (Competency)
    กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
    คุณสมบัติของการเป็นคนเก่ง (Talent)
    การเป็นผู้นำหัวหน้างาน (Leadership)
    กิจกรรม : จับคู่สิ่งที่หัวหน้าต้องการกับจุดเด่นของตัวเอง
ทักษะอนาคตที่หัวหน้างานคาดหวัง (Future Skill)
    การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
    การจัดการอารมณ์ (EQ) และการเข้าสังคม
    การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง (Agility)
    ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม
    การให้ข้อมูลและเทคโนโลยีในการตัดสินใจ
    กิจกรรม : กำหนดแนวทางพัฒนาทักษะอนาคต
การทำงานร่วมกันให้ได้ใจหัวหน้างาน
    การให้การยอมรับและไว้วางใจ (Trust)
    การสร้างบทสนทนาที่ดี (Conversation)
    การรับฟังและสร้างความเข้าใจ (Listening)
    การนำเสนอและรายงานอย่างแม่นยำ (Presentation)
    กิจกรรม : ดำเนินการติดต่อสื่อสารกับหัวหน้างาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง