หลักสูตรฝึกอบรม สร้างพนักงานให้เป็น Brand Ambassador - หลักสูตร 1 วัน
(The Power of In House Brand Ambassador)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างพนักงานให้เป็น Brand Ambassador (The Power of In House Brand Ambassador)

อ. วราลักษณ์ สมัญญากุล

(วิทยากรด้านภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
   ในปัจจุบันที่โลกเข้าสู่ยุคสังคมดิจิตตอลอย่างเต็มตัว การสื่อสารที่รวดเร็วทำให้องค์กรจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่ถูกนำเสนอออกไป ความประทับใจที่ลูกค้าได้รับจะถูกบอกต่อในวงกว้างอย่างรวดเร็ว ตรงกันข้าม หากลูกค้าไม่ประทับใจผลในด้านลบก็จะส่งผลรวดเร็วและกระทบภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างมหาศาล
   ทั้งนี้ ภาพลักษณ์องค์กรจะเป็นอย่างไร ส่วนสำคัญขึ้นอยู่กับพนักงานทุกระดับ/หน่วยงาน เพราะทุกคน เปรียบเสมือนตัวแทนขององค์กร (Brand Ambassador) การสร้างความแข็งแกร่งและความตระหนักในคุณค่าขององค์กรให้เกิดขึ้นในใจพนักงาน ถือเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ
   เพราะพนักงานที่ผูกพัน เชื่อมั่น เห็นคุณค่าขององค์กรพร้อมกับเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างแท้จริง จะเป็นตัวแทนในการสื่อสาร และนำสิ่งอันทรงคุณค่าที่เป็นผลผลิตขององค์กรออกสู่สายตาลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นปรารถนา ที่จะนำพาภาพลักษณ์ดีๆ มาสู่องค์กร

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้อบรมรู้จักตัวเองในแง่มุมต่างๆ อย่างดีมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจคุณค่าในสิ่งที่ทำ และมีเป้าหมายที่ชัดเจนในทางเดียวกัน
สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแท้จริง ระหว่างผู้อบรมกับองค์กร
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ระหว่างผู้อบรมกับองค์กรให้เป็นภาพเดียวกัน
เพื่อให้ผู้อบรมได้รู้เทคนิคการปรับภาพลักษณ์และบุคลิกภาพให้เหมาะสม เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เข้าใจตัวเองและเรียนรู้ผู้อื่น 
      รู้จักตนเองมากขึ้น ด้วยการเรียนรู้ Mind Set (กระบวนการทางความคิดที่มีผลต่อพฤติกรรม)
      เห็นคุณค่าของตัวเอง และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
      กำหนดเป้าหมายในชีวิตและการทำงาน
      รู้จักอุปนิสัย บุคลิกภาพตนเองได้ลึกขึ้น ด้วยกิจกรรม Self Reflection
  การเป็นส่วนหนึ่งของ Vision & Mission เพื่อสร้างวัฒนธรรม องค์กร 
      เข้าใจคุณค่าที่องค์กรส่งมอบให้กับสังคม
      ภาพลักษณ์ และบุคลิกขององค์กร
      สื่อสารอย่างไร ให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว ระหว่างบุคลากรกับบริษัท (เพราะภาพบุคคลสะท้อนภาพองค์กร)
  กิจกรรม
      - ระดมความเห็น เพื่อสรุปมุมมองต่อภาพลักษณ์และบุคลิกขององค์กร
ภาพลักษณ์ของพนักงาน
       เทคนิคการสร้างความประทับใจแรกใน 5 วินาที (First Impression) 
       การสร้างภาพลักษณ์ของพนักงาน เพื่อเป็นตัวแทนขององค์กร 
       ด้านอวัจนภาษา (Non-Verbal)
          • รู้จักสไตล์คาแรคเตอร์ที่เป็นดีเอ็นเอของแต่ละบุคคล
          • เทคนิคการแต่งตัว ทำผม เพื่อสร้างลุคมืออาชีพ และน่าเชื่อถือ
          • การอ่านสไตล์ลูกค้า และใช้ทฤษฎี Rapport Technic
          • บุคลิกภาพที่ดี ยืน เดิน นั่ง ยิ้ม ไหว้ ยื่นนามบัตร
          • การใช้ภาษากาย ท่าทางเสริมเสน่ห์ในการสื่อสาร
  กิจกรรม
      - เวิร์คช็อปการสร้างบุคลิกที่น่าเชื่อถือ เป็นมิตร และท่วงท่าที่มั่นใจ
       ด้านวัจนภาษา (Verbal) 
          - ฝึกทักษะการสื่อสารด้านการพูด การใช้น้ำเสียง 
          - เทคนิคการพูดให้ประทับใจ และมัดใจลูกค้าและคู่สนทนา ด้วยการฟัง วิเคราะห์ และถาม 
  กิจกรรม 
      - ทำแบบทดสอบวิเคราะห์สไตล์ดีเอ็นเอแต่ละคน (Style Analysis) 
      - ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติจริง ในเรื่องบุคลิกภาพ และฝึกทักษะทางด้านการพูด เพื่อนำเสนองาน

แนวทางการฝึกอบรม
ทฤษฎี 40% + ทำแบบทดสอบวิเคราะห์ 5% + กิจกรรมและฝึกปฏิบัติจริง (เวิร์คช็อป) 55%

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม