หลักสูตรฝึกอบรม สร้างพนักงานให้เป็น Brand Ambassador - หลักสูตร 1 วัน
(The Power of In House Brand Ambassador)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างพนักงานให้เป็น Brand Ambassador (The Power of In House Brand Ambassador)

อ. วราลักษณ์ สมัญญากุล

(วิทยากรด้านภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ในปัจจุบันที่โลกเข้าสู่ยุคสังคมดิจิตตอลอย่างเต็มตัว การสื่อสารที่รวดเร็วทำให้บริษัท จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ที่ถูกนำเสนอออกไป ความประทับใจที่ลูกค้าได้รับจะถูกบอกต่อในวงกว้างอย่างรวดเร็ว ตรงกันข้าม หากลูกค้าไม่ประทับใจผลในด้านลบก็จะส่งผลรวดเร็วและให้ผลลบมหาศาล
   ทั้งนี้ ภาพลักษณ์บริษัทจะเป็นอย่างไร ส่วนสำคัญขึ้นอยู่กับพนักงานทุกระดับ/หน่วยงาน เพราะทุกคน เปรียบเสมือนตัวแทนของบริษัท (Brand Ambassador) การสร้างความแข็งแกร่งและความตระหนักในคุณค่าของบริษัทให้เกิดขึ้นในใจพนักงาน ถือเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ
   เพราะพนักงานที่ผูกพัน เชื่อมั่น เห็นคุณค่าของบริษัท พร้อมกับเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างแท้จริง จะเป็นตัวแทนในการสื่อสาร และนำสิ่งอันทรงคุณค่าที่เป็นผลผลิตของบริษัทออกสู่สายตาลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นปรารถนา ที่จะนำพาภาพลักษณ์ดีๆ มาสู่บริษัท

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้อบรมรู้จักตัวเองในแง่มุมต่างๆ อย่างดีมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจคุณค่าในสิ่งที่ทำ และมีเป้าหมายที่ชัดเจนในทางเดียวกัน
สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแท้จริง ระหว่างผู้อบรมกับบริษัท
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ระหว่างผู้อบรมกับบริษัท ให้เป็นภาพเดียวกัน
เพื่อให้ผู้อบรมได้รู้เทคนิคการปรับภาพลักษณ์และบุคลิกภาพให้เหมาะสม เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เข้าใจตัวเองและเรียนรู้ผู้อื่น 
       รู้จักตนเองมากขึ้น ด้วยการเรียนรู้ Mind Set (กระบวนการทางความคิดที่มีผลต่อพฤติกรรม) 
       เห็นคุณค่าของตัวเอง และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
       กำหนดเป้าหมายในชีวิตและการทำงาน 
       รู้จักตนเองและผู้อื่นให้มากขึ้น ด้วยทฤษฎี DISC เครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรม เพื่อนำมาออกแบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
       เรียนรู้ และเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น 
กิจกรรม
       ทำแบบทดสอบ ทฤษฏีวิเคราะห์พฤติกรรม เพื่อค้นหาความเชี่ยวชาญ และการสื่อสารที่เหมาะสม (DISC Theory)
  การเป็นส่วนหนึ่งของ Vision & Mission เพื่อสร้างวัฒนธรรม องค์กร 
       เข้าใจคุณค่าที่องค์กรส่งมอบให้กับสังคม 
       ความเชื่อถือ ของพนักงานกับองค์กร 
       ภาพลักษณ์ และบุคลิกขององค์กร 
       สื่อสารอย่างไร ให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว ระหว่างบุคลากร กับบริษัท (เพราะภาพบุคคลสะท้อนภาพองค์กร) 
กิจกรรม 
       ระดมความเห็น เพื่อสรุปมุมมองต่อภาพลักษณ์และบุคลิกของบริษัท
ภาพลักษณ์ของพนักงาน
       เทคนิคการสร้างความประทับใจแรกใน 5 วินาที (First Impression) 
       การสร้างภาพลักษณ์ของพนักงาน เพื่อเป็นตัวแทนขององค์กร 
       ด้านอวัจนภาษา (Non-Verbal)
          - รู้จักสไตล์คาแรคเตอร์ที่เป็นดีเอ็นเอของแต่ละบุคคล 
          - เทคนิคการแต่งตัว ทำผม เพื่อสร้างลุคมืออาชีพ และน่าเชื่อถือ 
          - การอ่านสไตล์ลูกค้า และใช้ทฤษฎี Rapport Technic 
          - บุคลิกภาพที่ดี ยืน เดิน นั่ง ยิ้มไหว้ ยื่นนามบัตรกิจกรรม ฝึกการสร้างบุคลิกที่น่าเชื่อถือ เป็นมิตร และท่วงท่าที่มั่นใจ 
          - เคล็ดลับการอ่านภาษากาย 
       ด้านวัจนภาษา (Verbal) 
          - ฝึกทักษะการสื่อสารด้านการพูด การใช้น้ำเสียง 
          - เทคนิคการพูดให้ประทับใจ และมัดใจลูกค้าและคู่สนทนา ด้วยการฟัง วิเคราะห์ และถาม 
กิจกรรม 
       ทำแบบทดสอบวิเคราะห์สไตล์ดีเอ็นเอแต่ละคน (Style Analysis) 
       ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติจริง ในเรื่องบุคลิกภาพ และฝึกทักษะทางด้านการพูด เพื่อนำเสนองาน

แนวทางการฝึกอบรม
ทฤษฎี 60% + ทำแบบทดสอบวิเคราะห์ 10% + ฝึกปฏิบัติจริง (เวิร์คช็อป) 30%

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม