หลักสูตรฝึกอบรม สร้างพลังสมอง แก้ปัญหาและตัดสินใจ - หลักสูตร 1 วัน
(Build Power Brain for PSDM)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างพลังสมอง แก้ปัญหาและตัดสินใจ (Build Power Brain for PSDM)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดีเป็นกรอบความคิด (Mindset) ของผู้ประสบความสำเร็จ เพราะเราหลีกเลี่ยง ปัญหา และ อุปสรรค ที่ทำให้เราไปบรรลุเป้าหมายไม่ได้ ระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย มักพบเจอเหตุการณ์การต่างๆ การบริหารจัดการที่ดีโดยการเรียนรู้และเข้าใจ พฤติกรรมที่เกิดจากการทำงานโดยสมองของมนุษย์ จะทำให้เกิดแนวทางในการแก้ปัญหา&ตัดสินใจที่ดีขึ้น
“อย่า ! ทำให้ปัญหา กลายมาเป็นปัญหา...รีบหาแนวทางแก้ไขทันที”
 การเข้าใจการทำงานของสมองทั้ง 4 ด้าน แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหา &ตัดสินใจ มีดังนี้...
       การสร้างคุณค่า (Value) ในตัวเอง ด้วยสมอง
       การเรียนรู้และเข้าใจตัวเองด้วยสมอง 4 ด้าน
       การใช้สมองกำหนดเป้าหมาย (Goal Setting)
       การเรียนรู้และใช้สมองในการทำงาน (Learning Style)
 การประยุกต์ใช้สมองกับเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย เช่น…
       การพิชิตเป้าหมายที่มีความยากและท้าทาย
       การก้าวข้ามปัญญา & อุปสรรคที่คาดไม่ถึง
       การบริหารความขัดแย้งที่เกิดในการทำงาน
       การบริหารผลการปฏิบัติงานของตัวเอง

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเพิ่มพลังของสมอง ให้สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจใน Style ของตัวเอง โดยการเข้าใจการทำงานของสมองอย่างลึกซึ้งเพิ่มมากขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างทันที เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ทำให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีสติ
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับปัญหา
      ปัญหาที่เกิดจากการทำงานของสมอง
      การใช้หลักการคิดประเภทต่างๆในการแก้ปัญหา
      กระบวนการตัดสินใจอย่างมีรูปแบบ
      Workshop : กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาของตัวเอง
 การสร้างพลังสมอง แก้ปัญหา&ตัดสินใจ
      การสร้างคุณค่า (Value) ในตัวเองด้วยสมอง
      การเรียนรู้และเข้าใจตัวเองด้วยสมอง 4 ด้าน
      การใช้สมองกำหนดเป้าหมาย (Goal) ตามลักษณะของตัวเอง
      การสร้างกระบวนการแก้ปัญหา & ตัดสินใจด้วยสมอง
      Workshop : สร้างพลังสมองให้แข็งแกร่งด้วยตัวเอง
 กระบวนการแก้ปัญหา & การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
      การคิดเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
      การเข้า FEARS ต้นเหตุการณ์ ไม่แก้ปัญหา
      การสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาตามคุณลักษณะของตัวเอง
      กระบวนการดำเนินการแก้ปัญหา & ตัดสินใจ
      Workshop : การใช้สมองสร้างกระบวนการแก้ปัญหา & ตัดสินใจ
      กรณีศึกษา : การแก้ปัญหา & การตัดสินใจ
 การประยุกต์ใช้การแก้ปัญหา & ตัดสินใจด้วยสมอง
      การพิชิตเป้าหมายที่ท้าทาย
      การก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรค
      การบริหารความขัดแย้งภายในทีม
      การบริหารผลการปฏิบัติงานของตัวเอง
      Workshop : การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ