หลักสูตรฝึกอบรม สร้างพลังสมอง แก้ปัญหาและตัดสินใจ - หลักสูตร 1 วัน
(Build Power Brain for PSDM)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างพลังสมอง แก้ปัญหาและตัดสินใจ (Build Power Brain for PSDM)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดีเป็นกรอบความคิด (Mindset) ของผู้ประสบความสำเร็จ เพราะเราหลีกเลี่ยง ปัญหา และ อุปสรรค ที่ทำให้เราไปบรรลุเป้าหมายไม่ได้ ระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย มักพบเจอเหตุการณ์การต่างๆ การบริหารจัดการที่ดีโดยการเรียนรู้และเข้าใจ พฤติกรรมที่เกิดจากการทำงานโดยสมองของมนุษย์ จะทำให้เกิดแนวทางในการแก้ปัญหา&ตัดสินใจที่ดีขึ้น
“อย่า ! ทำให้ปัญหา กลายมาเป็นปัญหา...รีบหาแนวทางแก้ไขทันที”
 การเข้าใจการทำงานของสมองทั้ง 4 ด้าน แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหา &ตัดสินใจ มีดังนี้...
       การสร้างคุณค่า (Value) ในตัวเอง ด้วยสมอง
       การเรียนรู้และเข้าใจตัวเองด้วยสมอง 4 ด้าน
       การใช้สมองกำหนดเป้าหมาย (Goal Setting)
       การเรียนรู้และใช้สมองในการทำงาน (Learning Style)
 การประยุกต์ใช้สมองกับเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย เช่น…
       การพิชิตเป้าหมายที่มีความยากและท้าทาย
       การก้าวข้ามปัญญา & อุปสรรคที่คาดไม่ถึง
       การบริหารความขัดแย้งที่เกิดในการทำงาน
       การบริหารผลการปฏิบัติงานของตัวเอง

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเพิ่มพลังของสมอง ให้สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจใน Style ของตัวเอง โดยการเข้าใจการทำงานของสมองอย่างลึกซึ้งเพิ่มมากขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างทันที เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ทำให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีสติ
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับปัญหา
      ปัญหาที่เกิดจากการทำงานของสมอง
      การใช้หลักการคิดประเภทต่างๆในการแก้ปัญหา
      กระบวนการตัดสินใจอย่างมีรูปแบบ
      Workshop : กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาของตัวเอง
 การสร้างพลังสมอง แก้ปัญหา&ตัดสินใจ
      การสร้างคุณค่า (Value) ในตัวเองด้วยสมอง
      การเรียนรู้และเข้าใจตัวเองด้วยสมอง 4 ด้าน
      การใช้สมองกำหนดเป้าหมาย (Goal) ตามลักษณะของตัวเอง
      การสร้างกระบวนการแก้ปัญหา & ตัดสินใจด้วยสมอง
      Workshop : สร้างพลังสมองให้แข็งแกร่งด้วยตัวเอง
 กระบวนการแก้ปัญหา & การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
      การคิดเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
      การเข้า FEARS ต้นเหตุการณ์ ไม่แก้ปัญหา
      การสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาตามคุณลักษณะของตัวเอง
      กระบวนการดำเนินการแก้ปัญหา & ตัดสินใจ
      Workshop : การใช้สมองสร้างกระบวนการแก้ปัญหา & ตัดสินใจ
      กรณีศึกษา : การแก้ปัญหา & การตัดสินใจ
 การประยุกต์ใช้การแก้ปัญหา & ตัดสินใจด้วยสมอง
      การพิชิตเป้าหมายที่ท้าทาย
      การก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรค
      การบริหารความขัดแย้งภายในทีม
      การบริหารผลการปฏิบัติงานของตัวเอง
      Workshop : การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing