Advance Course สร้างพลังสมอง แก้ปัญหาและตัดสินใจ

(Build Power Brain for PSDM) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Thinking / สร้างพลังสมอง แก้ปัญหาและตัดสินใจ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ดีเป็นกรอบความคิด (Mindset) ของผู้ประสบความสำเร็จ เพราะเราหลีกเลี่ยง ปัญหา และ อุปสรรค ที่ทำให้เราไปบรรลุเป้าหมายไม่ได้ ระหว่างการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย มักพบเจอเหตุการณ์การต่างๆ การบริหารจัดการที่ดีโดยการเรียนรู้และเข้าใจ พฤติกรรมที่เกิดจากการทำงานโดยสมองของมนุษย์ จะทำให้เกิดแนวทางในการแก้ปัญหา&ตัดสินใจที่ดีขึ้น
“อย่า ! ทำให้ปัญหา กลายมาเป็นปัญหา...รีบหาแนวทางแก้ไขทันที”
 การเข้าใจการทำงานของสมองทั้ง 4 ด้าน แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหา &ตัดสินใจ มีดังนี้...
       การสร้างคุณค่า (Value) ในตัวเอง ด้วยสมอง
       การเรียนรู้และเข้าใจตัวเองด้วยสมอง 4 ด้าน
       การใช้สมองกำหนดเป้าหมาย (Goal Setting)
       การเรียนรู้และใช้สมองในการทำงาน (Learning Style)
 การประยุกต์ใช้สมองกับเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย เช่น…
       การพิชิตเป้าหมายที่มีความยากและท้าทาย
       การก้าวข้ามปัญญา & อุปสรรคที่คาดไม่ถึง
       การบริหารความขัดแย้งที่เกิดในการทำงาน
       การบริหารผลการปฏิบัติงานของตัวเอง

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเพิ่มพลังของสมอง ให้สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจใน Style ของตัวเอง โดยการเข้าใจการทำงานของสมองอย่างลึกซึ้งเพิ่มมากขึ้น
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างทันที เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ทำให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างมีสติ
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับปัญหา
      ปัญหาที่เกิดจากการทำงานของสมอง
      การใช้หลักการคิดประเภทต่างๆในการแก้ปัญหา
      กระบวนการตัดสินใจอย่างมีรูปแบบ
      Workshop : กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาของตัวเอง
 การสร้างพลังสมอง แก้ปัญหา&ตัดสินใจ
      การสร้างคุณค่า (Value) ในตัวเองด้วยสมอง
      การเรียนรู้และเข้าใจตัวเองด้วยสมอง 4 ด้าน
      การใช้สมองกำหนดเป้าหมาย (Goal) ตามลักษณะของตัวเอง
      การสร้างกระบวนการแก้ปัญหา & ตัดสินใจด้วยสมอง
      Workshop : สร้างพลังสมองให้แข็งแกร่งด้วยตัวเอง
 กระบวนการแก้ปัญหา & การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
      การคิดเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
      การเข้า FEARS ต้นเหตุการณ์ ไม่แก้ปัญหา
      การสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาตามคุณลักษณะของตัวเอง
      กระบวนการดำเนินการแก้ปัญหา & ตัดสินใจ
      Workshop : การใช้สมองสร้างกระบวนการแก้ปัญหา & ตัดสินใจ
      กรณีศึกษา : การแก้ปัญหา & การตัดสินใจ
 การประยุกต์ใช้การแก้ปัญหา & ตัดสินใจด้วยสมอง
      การพิชิตเป้าหมายที่ท้าทาย
      การก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรค
      การบริหารความขัดแย้งภายในทีม
      การบริหารผลการปฏิบัติงานของตัวเอง
      Workshop : การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริง
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การสร้างคุณค่าสมอง 4 ด้านสร้างพลังสมอง

แสดงความคิดเห็น