หลักสูตรฝึกอบรม สร้างพลังเชิงบวก จัดการอารมณ์เชิงลบ - หลักสูตร 1 วัน
(Positive Mindset manage EQ)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างพลังเชิงบวก จัดการอารมณ์เชิงลบ (Positive Mindset manage EQ)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Softskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ) ให้เข้าสู่สภาวะของการคิดอย่างมีเหตุผล (Awareness) เป็นเทคนิคที่มีความสำคัญกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์กรเป็นจำนวนมาก ทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ) ด้วยตัวเอง มีดังนี้
       การสร้างหลักการคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
       การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP)
       การโค้ชด้วยหลักการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Solution Coaching)
       การตอบสนอง Brain Need ด้วย CARES ของสมอง
 การสร้างพลังเชิงบวกทางปัญญา (Positive Intelligence) เป็นกระบวนการสร้างการตระหนักรู้ (Awareness) ด้วยสติของตัวเอง ทำให้สามารถเอาชนะจิตบั่นทอนที่ทำให้เกิดอารมณ์เชิงลบของตัวเองได้ เมื่อสามารถรู้ตัวเองว่ากำลังอยู่ในสภาวะอารมณ์เชิงลบเพราะเหตุใด ก็สามารถสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเองได้ด้วยตัวเองทันที อารมณ์เชิงลบก็จะลดน้อยลงและหมดไป

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจ การจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ) ของตัวเองได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ กับสถานการณ์ของตัวเอง แล้วเปลี่ยนสภาวะอารมณ์เชิงลบ มาสู่ความรู้สึกเชิงบวกอย่างมีเหตุผลได้ทันที
 เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีหลักการ กระบวนการ และแนวทางที่เป็น Style ของตัวเองในการจัดการอารมณ์เชิงลบได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อสร้างกระบวนการโค้ชการตระหนักรู้ตัวเอง (Self-Awareness Coaching) ให้กับผู้เรียนนำไปใช้ได้ทันทีด้วยการโค้ชตัวเอง (Self-Coaching)

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจ ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
      สำรวจแนวความคิดเรื่อง EQ ของตัวเอง
      การเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working)
      องค์ประกอบสำคัญของอารมณ์เชิงลบ
      หลักการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
      การสร้างสภาวะอารมณ์ที่ดี
      Workshop : เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบในเบื้องต้น
 การวิเคราะห์สภาวะอารมณ์เชิงลบในสถานการณ์ต่างๆ
      สิ่งเร้ากับกรอบความคิด (Mindset)
      คุณลักษณะที่แตกต่างกัน
      เป้าหมาย (Goal) กับผลลัพธ์ (Result) ไม่ตรงกัน
      ปัญหาและอุปสรรคกับการตัดสินใจ
      ความกลัว (Fear) ในเรื่องต่างๆ
      ความไม่สมดุลในคุณค่า (6 Core Needs)
      กิจกรรม : การวิเคราะห์สาเหตุของอารมณ์เชิงลบ
 เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ) ของตัวเอง
      การสร้างหลักการคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
      การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP)
      การโค้ชด้วยหลักการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Solution Coaching)
      การตอบสนอง Brain Need ด้วย CARES ของสมอง
      Role Playing : การดำเนินการจัดการอารมณ์เชิงลบด้วยตัวเอง
 การสร้างความฉลาดทางปัญญา (Positive Intelligence)
      เรียนรู้และรู้จักจิตที่บั่นทอนตัวคุณ (Negative Thinking)
      เรียนรู้และรู้จักจิตที่ส่งเสริมตัวคุณ (Positive Thinking)
      คุณลักษณะของมนุษย์กับการทำงานของสมอง
      กระบวนการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง (Self-Awareness Coaching)
      Role Playing : การโค้ชเพื่อการตระหนักรู้ตัวเอง
 ารบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง