คอร์สฝึกอบรม สร้างพลังเชิงบวก จัดการอารมณ์เชิงลบ

(Positive Mindset manage EQ) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Thinking / สร้างพลังเชิงบวก จัดการอารมณ์เชิงลบ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ) ให้เข้าสู่สภาวะของการคิดอย่างมีเหตุผล (Awareness) เป็นเทคนิคที่มีความสำคัญกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์กรเป็นจำนวนมาก ทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ) ด้วยตัวเอง มีดังนี้
       การสร้างหลักการคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
       การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP)
       การโค้ชด้วยหลักการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Solution Coaching)
       การตอบสนอง Brain Need ด้วย CARES ของสมอง
 การสร้างพลังเชิงบวกทางปัญญา (Positive Intelligence) เป็นกระบวนการสร้างการตระหนักรู้ (Awareness) ด้วยสติของตัวเอง ทำให้สามารถเอาชนะจิตบั่นทอนที่ทำให้เกิดอารมณ์เชิงลบของตัวเองได้ เมื่อสามารถรู้ตัวเองว่ากำลังอยู่ในสภาวะอารมณ์เชิงลบเพราะเหตุใด ก็สามารถสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเองได้ด้วยตัวเองทันที อารมณ์เชิงลบก็จะลดน้อยลงและหมดไป

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจ การจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ) ของตัวเองได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ กับสถานการณ์ของตัวเอง แล้วเปลี่ยนสภาวะอารมณ์เชิงลบ มาสู่ความรู้สึกเชิงบวกอย่างมีเหตุผลได้ทันที
 เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีหลักการ กระบวนการ และแนวทางที่เป็น Style ของตัวเองในการจัดการอารมณ์เชิงลบได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อสร้างกระบวนการโค้ชการตระหนักรู้ตัวเอง (Self-Awareness Coaching) ให้กับผู้เรียนนำไปใช้ได้ทันทีด้วยการโค้ชตัวเอง (Self-Coaching)

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจ ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
      สำรวจแนวความคิดเรื่อง EQ ของตัวเอง
      การเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working)
      องค์ประกอบสำคัญของอารมณ์เชิงลบ
      หลักการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
      การสร้างสภาวะอารมณ์ที่ดี
      Workshop : เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบในเบื้องต้น
 การวิเคราะห์สภาวะอารมณ์เชิงลบในสถานการณ์ต่างๆ
      สิ่งเร้ากับกรอบความคิด (Mindset)
      คุณลักษณะที่แตกต่างกัน
      เป้าหมาย (Goal) กับผลลัพธ์ (Result) ไม่ตรงกัน
      ปัญหาและอุปสรรคกับการตัดสินใจ
      ความกลัว (Fear) ในเรื่องต่างๆ
      ความไม่สมดุลในคุณค่า (6 Core Needs)
      กิจกรรม : การวิเคราะห์สาเหตุของอารมณ์เชิงลบ
 เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ) ของตัวเอง
      การสร้างหลักการคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
      การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP)
      การโค้ชด้วยหลักการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Solution Coaching)
      การตอบสนอง Brain Need ด้วย CARES ของสมอง
      Role Playing : การดำเนินการจัดการอารมณ์เชิงลบด้วยตัวเอง
 การสร้างความฉลาดทางปัญญา (Positive Intelligence)
      เรียนรู้และรู้จักจิตที่บั่นทอนตัวคุณ (Negative Thinking)
      เรียนรู้และรู้จักจิตที่ส่งเสริมตัวคุณ (Positive Thinking)
      คุณลักษณะของมนุษย์กับการทำงานของสมอง
      กระบวนการโค้ชด้วยการตระหนักรู้ตัวเอง (Self-Awareness Coaching)
      Role Playing : การโค้ชเพื่อการตระหนักรู้ตัวเอง
 ารบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Positive Mindsetจัดการอารมณ์เชิงลบสร้างพลังเชิงบวก

แสดงความคิดเห็น