หลักสูตรฝึกอบรม สร้างพลังและจูงใจทีมงานด้วยเทคนิคโค้ช - หลักสูตร 1 วัน
(Coach the Coaches)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างพลังและจูงใจทีมงานด้วยเทคนิคโค้ช (Coach the Coaches)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การที่ทีมงานจะประสบความสำเร็จนั้น หัวหน้างาน (โค้ช) ที่มีความสามารถในการสร้างพลังแรงจูงใจทีมงานได้ดี ย่อมสามารถทำให้ทีมงานดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิผล
ผู้จัดการมีหลายบทบาทในการพัฒนาทีมงาน เช่น
       การเป็นผู้ให้ความรู้ในฐานะคุณครู (Teaching)
       การปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างแบบครูฝึก (Training)
       การสอนแนะและกระตุ้นด้วยบทบาทโค้ช (Coaching)
       การให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะ ดูแลของพี่เลี้ยง (Mentoring)
       การให้คำปรึกษา ในการแก้ปัญหา (Counseling)
กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ทีมงานเป็นผู้ปรับเปลี่ยนตัวเอง ด้วยความเต็มใจ 

ผู้จัดการ (โค้ช) มีผลกระทบทั้งด้านดีและด้านไม่ดีกับทีมงาน การพัฒนาให้ผู้จัดการเข้าใจบทบาทของการเป็นโค้ชที่ดี และมีเทคนิคการสร้างพลังแรงจูงใจทีมงานได้ จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ที่องค์กรส่วนใหญ่มุ่งเน้นมากเป็นพิเศษ และเหมาะกับยุคสมัยนี้ มากกว่าการสั่งเพียงอย่างเดียว

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้น โดยการดึงศักยภาพของทีมงานออกมาด้วยเทคนิคการโค้ชชิ่ง 
เพื่อสร้างแนวความคิดของการเป็นผู้นำ...ในฐานะโค้ช ผสมผสานแนวการสอนที่มีประสิทธิผลมากกว่าการสั่งหรือบังคับให้ทีมงานปฏิบัติตาม 
เพื่อกระตุ้นจูงใจให้ผู้เรียนนำหลักการและเทคนิคการโค้ชชิ่งไปปฏิบัติได้ด้วย Style ของตัวเอง สามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันที 
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการโค้ชชิ่งที่ดี ทั้งการใช้คำถามและการฟังทำให้สามารถเข้าใจทีมงานและจูงใจทีมได้ตามที่ต้องการ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทการเป็นโค้ช
       คุณคิดอย่างไรกับการเป็นโค้ชให้ทีมงาน?
     
 คุณปฏิบัติอย่างไรกับลูกน้องลักษณะนี้?
       คุณอยากเป็นใครหรือไม่ ? เพราะเหตุใด?
       คุณคิดว่าโค้ชแตกต่างจากผู้จัดการเรื่องใดบ้าง?

แก่นสำคัญของผู้จัดการในฐานะโค้ช
       หลักการที่ควรเป็นความคิดของโค้ช (Coach)
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของโค้ชชี่ (Coachee)
       เทคนิคการใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching)
       Workshop: การเตรียมตัวเพื่อเป็นโค้ช
       Role Playing :การดำเนินการโค้ชชิ่ง

การออกแบบโปรแกรมการโค้ชชิ่ง (Coaching) ของตัวเอง
       การเกริ่นนำหลักการโค้ช
       การแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับโค้ชชี่
       การใช้คำถามและเครื่องมือในการโค้ช
       การสรุปผลลัพธ์ของการโค้ช
       Workshop: ออกแบบโปรแกรมการโค้ชของตัวเอง
       กรณีศึกษา: ผู้นำ…ในฐานะโค้ช

การพัฒนาเทคนิคการโค้ชด้วยตัวเอง
       เทคนิคการโค้ชด้วยเครื่องมือต่างๆ
       เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการโค้ช
       สิ่งที่ควรได้รับจากการโค้ช
       บทบาทสำคัญของโค้ชที่ดี

การบ้าน เพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตร สร้างพลังและจูงใจทีมงานด้วยเทคนิคโค้ช หลักสูตร 1 วัน หมวดทักษะการโค้ชงาน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้เน้นเรื่องสำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทการเป็นโค้ชและแก่นสำคัญของผู้จัดการในฐานะโค้ช ได้เรียนรู้ถึงการออกแบบโปรแกรมการโค้ชชิ่ง (Coaching) ของตัวเอง เพื่อต่อยอดการพัฒนาเทคนิคการโค้ชด้วยตัวเองต่อไป ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ และผู้ที่สนใจการโค้ชเชิงปฏิบัติการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ