คอร์สฝึกอบรม สร้างพลังและจูงใจทีมงานด้วยเทคนิคโค้ช

(Coach the Coaches) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Coaching / สร้างพลังและจูงใจทีมงานด้วยเทคนิคโค้ช

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การที่ทีมงานจะประสบความสำเร็จนั้น หัวหน้างาน (โค้ช) ที่มีความสามารถในการสร้างพลังแรงจูงใจทีมงานได้ดี ย่อมสามารถทำให้ทีมงานดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิผล
ผู้จัดการมีหลายบทบาทในการพัฒนาทีมงาน เช่น
       การเป็นผู้ให้ความรู้ในฐานะคุณครู (Teaching)
       การปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างแบบครูฝึก (Training)
       การสอนแนะและกระตุ้นด้วยบทบาทโค้ช (Coaching)
       การให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะ ดูแลของพี่เลี้ยง (Mentoring)
       การให้คำปรึกษา ในการแก้ปัญหา (Counseling)
กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ทีมงานเป็นผู้ปรับเปลี่ยนตัวเอง ด้วยความเต็มใจ 

ผู้จัดการ (โค้ช) มีผลกระทบทั้งด้านดีและด้านไม่ดีกับทีมงาน การพัฒนาให้ผู้จัดการเข้าใจบทบาทของการเป็นโค้ชที่ดี และมีเทคนิคการสร้างพลังแรงจูงใจทีมงานได้ จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ที่องค์กรส่วนใหญ่มุ่งเน้นมากเป็นพิเศษ และเหมาะกับยุคสมัยนี้ มากกว่าการสั่งเพียงอย่างเดียว

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้น โดยการดึงศักยภาพของทีมงานออกมาด้วยเทคนิคการโค้ชชิ่ง 
เพื่อสร้างแนวความคิดของการเป็นผู้นำ...ในฐานะโค้ช ผสมผสานแนวการสอนที่มีประสิทธิผลมากกว่าการสั่งหรือบังคับให้ทีมงานปฏิบัติตาม 
เพื่อกระตุ้นจูงใจให้ผู้เรียนนำหลักการและเทคนิคการโค้ชชิ่งไปปฏิบัติได้ด้วย Style ของตัวเอง สามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ทันที 
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะการโค้ชชิ่งที่ดี ทั้งการใช้คำถามและการฟังทำให้สามารถเข้าใจทีมงานและจูงใจทีมได้ตามที่ต้องการ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทการเป็นโค้ช
       คุณคิดอย่างไรกับการเป็นโค้ชให้ทีมงาน?
     
 คุณปฏิบัติอย่างไรกับลูกน้องลักษณะนี้?
       คุณอยากเป็นใครหรือไม่ ? เพราะเหตุใด?
       คุณคิดว่าโค้ชแตกต่างจากผู้จัดการเรื่องใดบ้าง?

แก่นสำคัญของผู้จัดการในฐานะโค้ช
       หลักการที่ควรเป็นความคิดของโค้ช (Coach)
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของโค้ชชี่ (Coachee)
       เทคนิคการใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching)
       Workshop: การเตรียมตัวเพื่อเป็นโค้ช
       Role Playing :การดำเนินการโค้ชชิ่ง

การออกแบบโปรแกรมการโค้ชชิ่ง (Coaching) ของตัวเอง
       การเกริ่นนำหลักการโค้ช
       การแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับโค้ชชี่
       การใช้คำถามและเครื่องมือในการโค้ช
       การสรุปผลลัพธ์ของการโค้ช
       Workshop: ออกแบบโปรแกรมการโค้ชของตัวเอง
       กรณีศึกษา: ผู้นำ…ในฐานะโค้ช

การพัฒนาเทคนิคการโค้ชด้วยตัวเอง
       เทคนิคการโค้ชด้วยเครื่องมือต่างๆ
       เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการโค้ช
       สิ่งที่ควรได้รับจากการโค้ช
       บทบาทสำคัญของโค้ชที่ดี

การบ้าน เพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตร สร้างพลังและจูงใจทีมงานด้วยเทคนิคโค้ช หลักสูตร 1 วัน หมวดทักษะการโค้ชงาน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้เน้นเรื่องสำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับบทบาทการเป็นโค้ชและแก่นสำคัญของผู้จัดการในฐานะโค้ช ได้เรียนรู้ถึงการออกแบบโปรแกรมการโค้ชชิ่ง (Coaching) ของตัวเอง เพื่อต่อยอดการพัฒนาเทคนิคการโค้ชด้วยตัวเองต่อไป ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ และผู้ที่สนใจการโค้ชเชิงปฏิบัติการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : เทคนิคการโค้ชสร้างแรงจูงใจโปรแกรมการโค้ช

แสดงความคิดเห็น