คอร์สฝึกอบรม สร้างสมองนวัตกรรมพิชิตการทำงาน

(Working with Innovative Brain) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Thinking / สร้างสมองนวัตกรรมพิชิตการทำงาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 คำว่า “นวัตกรรม” สื่อถึง การทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆ และหมายรวมถึง การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและมีความแตกต่างไปจากเดิม อย่างสร้างสรรค์ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงแล้วให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแล้ว แตกต่างจากเดิมย่อมหมายถึง การสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาในเรื่องนั้นๆด้วย
 การทำงาน “สมอง” จะเกิดขึ้นทั้งส่วนที่เป็นอารมณ์ ความรู้สึกและการคิด วิเคราะห์ หากสามารถทำให้สมองเอาชนะอารมณ์เชิงลบที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำไปสู่ ความรู้สึกที่ดี ซึ้งจะกระตุ้นให้เกิดฮอร์โมนในการเสริมความคิด สร้างสรรค์ของสมองส่วนหน้า (Prefrontal Cortex : PFC) ได้เป็นอย่างดี ความคิดใหม่ๆ ความคิดดีๆ ความคิดในเชิงปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น
 การสร้าง “สมองนวัตกรรม” เป็นแนวทางหนึ่ง ที่มีความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบันเป็นอย่างมาก การทำแบบเดิมๆ ย่อมได้รับผลลัพธ์เดิมๆ ดังนั้น หากต้องการผลลัพธ์ใหม่ๆ ที่มีขึ้นกับเรื่องต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราแล้วย่อมต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ผ่านการใช้สมองของเรา และการประยุกต์ใช้สมองด้านนี้บ่อยๆ ก็จะกลายเป็น สมองนวัตกรรมในที่สุด

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างแนวความคิดสร้างสรรค์อันนำไปสู่การคิดเชิงนวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการทำงานของสมองที่เป็นส่วนจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกและบริหารการทำงานของสมองให้สร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรมได้มากขึ้น
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ สมองนวัตกรรมของตัวเองผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 แนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรม
      สำรวจแนวความคิดเรื่องนวัตกรรม
      ความหมายของคำว่า “นวัตกรรม”
      หลักการคิดนอกกรอบ เชิงสร้างสรรค์
      หลักการสำคัญของการสร้างนวัตกรรม
      Workshop : สำรวจแนวความคิดของตัวเอง
 หลักการทำงานของสมองสร้างความคิดสร้างสรรค์
      สมองทำงานอย่างไร ?
      องค์ประกอบสำคัญของการทำงานของสมอง
      ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
      เทคนิคการโปรแกรมสมองให้คิดสร้างสรรค์
      กิจกรรม : การสร้างความคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์
 กระบวนการสร้างนวัตกรรมด้วยสมอง
      อิสรภาพไร้ขีดจำกัดของสมอง
      กระบวนการสร้างสรรค์ความคิด
      สนุกกับไอเดียที่สร้างขึ้นมา
      ทำมันให้เป็นจริง
      กิจกรรม : สร้างนวัตกรรมของตัวเอง
 การประยุกต์สมองนวัตกรรมกับการทำงาน
      การพิชิตเป้าหมายด้วยวิธีการใหม่ๆ
      การเอาชนะปัญหา อุปสรรค อย่างสร้างสรรค์
      สร้างกระบวนการที่ไม่เคยมีมาก่อน
      การดำเนินชีวิตกับแนวคิดใหม่ๆ
 กิจกรรม : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : สมองนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์Innovative Brain

แสดงความคิดเห็น