หลักสูตรฝึกอบรม สร้างสมอง บริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างสมอง บริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การบริหารความขัดแย้ง เป็นหัวใจสำคัญในการทำให้บรรยากาศในการทำงานเกิดความสุข รูปแบบการทำงานมีมาตรฐาน เป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค บรรลุเป้าหมายที่องค์กรต้องการ...การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง และสามารถค้นหาเหตุผลที่แท้จริงเชิงเหตุผลได้แล้ว กำหนดแนวทางการบริหารจัดการที่ดี...ความขัดแย้งก็จะอยู่ในขอบเขตที่สามารถจัดการได้ หรือไม่เกิดขึ้นเลย
 ความขัดแย้งเกิดขึ้นมาจาก “การทำงานของสมองมนุษย์” ที่ใช้สภาวะของอารมณ์ของตัวเองมากกว่าเหตุผลความเป็นจริง...ดังนั้นการเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองเชิงลึกย่อมเกิดประโยชน์ต่อการนำมาใช้ในการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
       การเข้าใจสมอง 4 ด้าน ทำให้เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น
       การเข้าใจสมอง เกิดมุมมองที่ดีกับบุคคลอื่น
       การทำให้สมองยอมรับความแตกต่าง คิดเชิงบวกแทนอารมณ์เชิงลบ
       การทำให้สมองผลัดฮอร์โมน สร้างความสุข ลดความขัดแย้งได้อย่างรวดเร็ว
 การเรียนรู้และเข้าใจความขัดแย้ง & การทำงานของสมองอย่างแม่นยำ จะทำให้สามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผล ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสบความสำเร็จในการทำงาน สร้างทีมเวิร์ค และบริหารทีมงานให้ประสบความสำเร็จร่วมกันได้
 การสร้างกลยุทธ์บริหารความขัดแย้งของทีมงาน เป็นเป้าหมายสูงสุดของการบริหารความขัดแย้งอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ หลีกเลี่ยงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งของบุคคลภายในทีมได้

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจการทำงานของสมองที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการใช้สมองให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถใช้ในการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการบริหารความขัดแย้งใน Style ของตัวเองได้ โดยการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
      ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
      วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง
      เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
      Workshop : ค้นหาสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
 การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองมนุษย์
      หลักการพื้นฐานของการทำงานของสมอง
      การเรียนรู้สมอง 4 ด้าน เข้าใจคนแต่ละประเภท
      สาเหตุของความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับสมอง
      การใช้สมองทำงานเชิงบวก ลดข้อขัดแย้ง
      Workshop : กำหนดแนวทางการทำงานของสมองที่ดี
 การใช้สมองเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของความขัดแย้ง
      หลุมพรางทางความคิดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
      หลักการบริหารความขัดแย้ง
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      การกระตุ้นสมองเลือกรับข้อมูลเชิงบวก
      Workshop : การบริหารความขัดแย้งของตัวเอง
      กรณีศึกษา : การใช้สมองบริหารความขัดแย้งด้วยตัวเอง
 การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผล
      ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
      การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับผู้อื่น
      การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ด้วยเทคนิคการทำงานของสมอง
      การสร้างกลยุทธ์บริหารความขัดแย้งของทีมงาน
      Workshop : การพัฒนาแนวความคิดการบริหารความขัดแย้ง
 การบ้าน : การนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ