Advance Course สร้างสมอง บริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Thinking / สร้างสมอง บริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การบริหารความขัดแย้ง เป็นหัวใจสำคัญในการทำให้บรรยากาศในการทำงานเกิดความสุข รูปแบบการทำงานมีมาตรฐาน เป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค บรรลุเป้าหมายที่องค์กรต้องการ...การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง และสามารถค้นหาเหตุผลที่แท้จริงเชิงเหตุผลได้แล้ว กำหนดแนวทางการบริหารจัดการที่ดี...ความขัดแย้งก็จะอยู่ในขอบเขตที่สามารถจัดการได้ หรือไม่เกิดขึ้นเลย
 ความขัดแย้งเกิดขึ้นมาจาก “การทำงานของสมองมนุษย์” ที่ใช้สภาวะของอารมณ์ของตัวเองมากกว่าเหตุผลความเป็นจริง...ดังนั้นการเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองเชิงลึกย่อมเกิดประโยชน์ต่อการนำมาใช้ในการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
       การเข้าใจสมอง 4 ด้าน ทำให้เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น
       การเข้าใจสมอง เกิดมุมมองที่ดีกับบุคคลอื่น
       การทำให้สมองยอมรับความแตกต่าง คิดเชิงบวกแทนอารมณ์เชิงลบ
       การทำให้สมองผลัดฮอร์โมน สร้างความสุข ลดความขัดแย้งได้อย่างรวดเร็ว
 การเรียนรู้และเข้าใจความขัดแย้ง & การทำงานของสมองอย่างแม่นยำ จะทำให้สามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผล ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสบความสำเร็จในการทำงาน สร้างทีมเวิร์ค และบริหารทีมงานให้ประสบความสำเร็จร่วมกันได้
 การสร้างกลยุทธ์บริหารความขัดแย้งของทีมงาน เป็นเป้าหมายสูงสุดของการบริหารความขัดแย้งอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ หลีกเลี่ยงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งของบุคคลภายในทีมได้

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจการทำงานของสมองที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการใช้สมองให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถใช้ในการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการบริหารความขัดแย้งใน Style ของตัวเองได้ โดยการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
      ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
      วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง
      เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
      Workshop : ค้นหาสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
 การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองมนุษย์
      หลักการพื้นฐานของการทำงานของสมอง
      การเรียนรู้สมอง 4 ด้าน เข้าใจคนแต่ละประเภท
      สาเหตุของความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับสมอง
      การใช้สมองทำงานเชิงบวก ลดข้อขัดแย้ง
      Workshop : กำหนดแนวทางการทำงานของสมองที่ดี
 การใช้สมองเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของความขัดแย้ง
      หลุมพรางทางความคิดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
      หลักการบริหารความขัดแย้ง
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      การกระตุ้นสมองเลือกรับข้อมูลเชิงบวก
      Workshop : การบริหารความขัดแย้งของตัวเอง
      กรณีศึกษา : การใช้สมองบริหารความขัดแย้งด้วยตัวเอง
 การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผล
      ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
      การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับผู้อื่น
      การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ด้วยเทคนิคการทำงานของสมอง
      การสร้างกลยุทธ์บริหารความขัดแย้งของทีมงาน
      Workshop : การพัฒนาแนวความคิดการบริหารความขัดแย้ง
 การบ้าน : การนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง :  บริหารความขัดแย้งทัศนคติเชิงบวกการบริหาร

แสดงความคิดเห็น