คอร์สฝึกอบรม สร้างสมอง บริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Thinking / สร้างสมอง บริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การบริหารความขัดแย้ง เป็นหัวใจสำคัญในการทำให้บรรยากาศในการทำงานเกิดความสุข รูปแบบการทำงานมีมาตรฐาน เป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค บรรลุเป้าหมายที่องค์กรต้องการ...การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง และสามารถค้นหาเหตุผลที่แท้จริงเชิงเหตุผลได้แล้ว กำหนดแนวทางการบริหารจัดการที่ดี...ความขัดแย้งก็จะอยู่ในขอบเขตที่สามารถจัดการได้ หรือไม่เกิดขึ้นเลย
 ความขัดแย้งเกิดขึ้นมาจาก “การทำงานของสมองมนุษย์” ที่ใช้สภาวะของอารมณ์ของตัวเองมากกว่าเหตุผลความเป็นจริง...ดังนั้นการเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองเชิงลึกย่อมเกิดประโยชน์ต่อการนำมาใช้ในการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
       การเข้าใจสมอง 4 ด้าน ทำให้เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น
       การเข้าใจสมอง เกิดมุมมองที่ดีกับบุคคลอื่น
       การทำให้สมองยอมรับความแตกต่าง คิดเชิงบวกแทนอารมณ์เชิงลบ
       การทำให้สมองผลัดฮอร์โมน สร้างความสุข ลดความขัดแย้งได้อย่างรวดเร็ว
 การเรียนรู้และเข้าใจความขัดแย้ง & การทำงานของสมองอย่างแม่นยำ จะทำให้สามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผล ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสบความสำเร็จในการทำงาน สร้างทีมเวิร์ค และบริหารทีมงานให้ประสบความสำเร็จร่วมกันได้
 การสร้างกลยุทธ์บริหารความขัดแย้งของทีมงาน เป็นเป้าหมายสูงสุดของการบริหารความขัดแย้งอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ หลีกเลี่ยงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งของบุคคลภายในทีมได้

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจการทำงานของสมองที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการใช้สมองให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถใช้ในการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการบริหารความขัดแย้งใน Style ของตัวเองได้ โดยการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
      ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
      วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง
      เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
      Workshop : ค้นหาสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
 การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองมนุษย์
      หลักการพื้นฐานของการทำงานของสมอง
      การเรียนรู้สมอง 4 ด้าน เข้าใจคนแต่ละประเภท
      สาเหตุของความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับสมอง
      การใช้สมองทำงานเชิงบวก ลดข้อขัดแย้ง
      Workshop : กำหนดแนวทางการทำงานของสมองที่ดี
 การใช้สมองเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของความขัดแย้ง
      หลุมพรางทางความคิดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
      หลักการบริหารความขัดแย้ง
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      การกระตุ้นสมองเลือกรับข้อมูลเชิงบวก
      Workshop : การบริหารความขัดแย้งของตัวเอง
      กรณีศึกษา : การใช้สมองบริหารความขัดแย้งด้วยตัวเอง
 การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผล
      ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
      การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับผู้อื่น
      การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ด้วยเทคนิคการทำงานของสมอง
      การสร้างกลยุทธ์บริหารความขัดแย้งของทีมงาน
      Workshop : การพัฒนาแนวความคิดการบริหารความขัดแย้ง
 การบ้าน : การนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง :  บริหารความขัดแย้งทัศนคติเชิงบวกการบริหาร

แสดงความคิดเห็น