หลักสูตรฝึกอบรม สร้างสมอง บริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Thinking / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างสมอง บริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Thinking

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การบริหารความขัดแย้ง เป็นหัวใจสำคัญในการทำให้บรรยากาศในการทำงานเกิดความสุข รูปแบบการทำงานมีมาตรฐาน เป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค บรรลุเป้าหมายที่องค์กรต้องการ...การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง และสามารถค้นหาเหตุผลที่แท้จริงเชิงเหตุผลได้แล้ว กำหนดแนวทางการบริหารจัดการที่ดี...ความขัดแย้งก็จะอยู่ในขอบเขตที่สามารถจัดการได้ หรือไม่เกิดขึ้นเลย
 ความขัดแย้งเกิดขึ้นมาจาก “การทำงานของสมองมนุษย์” ที่ใช้สภาวะของอารมณ์ของตัวเองมากกว่าเหตุผลความเป็นจริง...ดังนั้นการเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองเชิงลึกย่อมเกิดประโยชน์ต่อการนำมาใช้ในการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
       การเข้าใจสมอง 4 ด้าน ทำให้เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น
       การเข้าใจสมอง เกิดมุมมองที่ดีกับบุคคลอื่น
       การทำให้สมองยอมรับความแตกต่าง คิดเชิงบวกแทนอารมณ์เชิงลบ
       การทำให้สมองผลัดฮอร์โมน สร้างความสุข ลดความขัดแย้งได้อย่างรวดเร็ว
 การเรียนรู้และเข้าใจความขัดแย้ง & การทำงานของสมองอย่างแม่นยำ จะทำให้สามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผล ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสบความสำเร็จในการทำงาน สร้างทีมเวิร์ค และบริหารทีมงานให้ประสบความสำเร็จร่วมกันได้
 การสร้างกลยุทธ์บริหารความขัดแย้งของทีมงาน เป็นเป้าหมายสูงสุดของการบริหารความขัดแย้งอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ หลีกเลี่ยงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งของบุคคลภายในทีมได้

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจการทำงานของสมองที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการใช้สมองให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถใช้ในการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ทันที
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการบริหารความขัดแย้งใน Style ของตัวเองได้ โดยการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
      ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
      วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง
      เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
      Workshop : ค้นหาสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
 การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองมนุษย์
      หลักการพื้นฐานของการทำงานของสมอง
      การเรียนรู้สมอง 4 ด้าน เข้าใจคนแต่ละประเภท
      สาเหตุของความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับสมอง
      การใช้สมองทำงานเชิงบวก ลดข้อขัดแย้ง
      Workshop : กำหนดแนวทางการทำงานของสมองที่ดี
 การใช้สมองเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของความขัดแย้ง
      หลุมพรางทางความคิดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
      หลักการบริหารความขัดแย้ง
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      การกระตุ้นสมองเลือกรับข้อมูลเชิงบวก
      Workshop : การบริหารความขัดแย้งของตัวเอง
      กรณีศึกษา : การใช้สมองบริหารความขัดแย้งด้วยตัวเอง
 การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผล
      ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
      การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับผู้อื่น
      การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ด้วยเทคนิคการทำงานของสมอง
      การสร้างกลยุทธ์บริหารความขัดแย้งของทีมงาน
      Workshop : การพัฒนาแนวความคิดการบริหารความขัดแย้ง
 การบ้าน : การนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing