หลักสูตรฝึกอบรม สร้างสมอง บริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างสมอง บริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารความขัดแย้ง เป็นหัวใจสำคัญในการทำให้บรรยากาศในการทำงานเกิดความสุข รูปแบบการทำงานมีมาตรฐาน เป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค บรรลุเป้าหมายที่องค์กรต้องการ การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง และสามารถค้นหาเหตุผลที่แท้จริงเชิงเหตุผลได้แล้ว กำหนดแนวทางการบริหารจัดการที่ดี ความขัดแย้งก็จะอยู่ในขอบเขตที่สามารถจัดการได้ หรือไม่เกิดขึ้นเลย
ความขัดแย้งเกิดขึ้นมาจาก “การทำงานของสมองมนุษย์” ที่ใช้สภาวะของอารมณ์ของตัวเองมากกว่าเหตุผลความเป็นจริง ดังนั้นการเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองเชิงลึก ย่อมเกิดประโยชน์ต่อการนำมาใช้ในการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 
       การเข้าใจสมอง 4 ด้าน ทำให้เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น
       การเข้าใจสมอง เกิดมุมมองที่ดีกับบุคคลอื่น
       การทำให้สมองยอมรับความแตกต่าง คิดเชิงบวกแทนอารมณ์เชิงลบ
       การทำให้สมองผลัดฮอร์โมน สร้างความสุข ลดความขัดแย้งได้อย่างรวดเร็ว
การเรียนรู้และเข้าใจความขัดแย้ง & การทำงานของสมองอย่างแม่นยำ จะทำให้สามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผล ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสบความสำเร็จในการทำงาน สร้างทีมเวิร์ค และบริหารทีมงานให้ประสบความสำเร็จร่วมกันได้ การสร้างกลยุทธ์บริหารความขัดแย้งของทีมงาน เป็นเป้าหมายสูงสุดของการบริหารความขัดแย้งอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ หลีกเลี่ยงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งของบุคคลภายในทีมได้


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจการทำงานของสมอง ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการใช้สมองให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถใช้ในการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการบริหารความขัดแย้งใน Style ของตัวเองได้ โดยการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
  การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง 
       ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
       วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง 
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง 
       Workshop : ค้นหาสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 
การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมองมนุษย์ 
       หลักการพื้นฐานของการทำงานของสมอง 
       การเรียนรู้สมอง 4 ด้าน เข้าใจคนแต่ละประเภท 
       สาเหตุของความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับสมอง 
       การใช้สมองทำงานเชิงบวก ลดข้อขัดแย้ง 
       Workshop : กำหนดแนวทางการทำงานของสมองที่ดี 
การใช้สมองเอาชนะหลุมพรางทางความคิดของความขัดแย้ง 
       หลุมพรางทางความคิดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
       หลักการบริหารความขัดแย้ง 
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
       การกระตุ้นสมองเลือกรับข้อมูลเชิงบวก 
       Workshop : การบริหารความขัดแย้งของตัวเอง 
       กรณีศึกษา : การใช้สมองบริหารความขัดแย้งด้วยตัวเอง
การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผล
       ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น 
       การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับผู้อื่น 
       การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ด้วยเทคนิคการทำงานของสมอง 
       การสร้างกลยุทธ์บริหารความขัดแย้งของทีมงาน 
       Workshop : การพัฒนาแนวความคิดการบริหารความขัดแย้ง 
การบ้าน : การนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม
 Training and Group Coaching ใช้กระบวนการผสมผสานระหว่างการ Teaching, Training และ Coaching ในระหว่างการอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะ และทัศนคติที่ดี 
       Teaching for Knowledgeเพื่อให้ข้อมูลหรือทำความเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อบรรยาย
       Training for Skillเพื่อฝึกทักษะผ่านการทดลองคิด วางแผนและปฏิบัติ ผ่านแบบทดสอบ กิจกรรมและกรณีศึกษา 
       Coaching for Exploreเพื่อสำรวจสิ่งที่เป็นหลุมพราง ความเชื่ออันจำกัด ซึ่งเป็นตัวฉุดรั้งความสำเร็จ และหันมาค้นหาศักยภาพ จุดแข็ง หรือคุณค่าที่ดีที่สามารถนำมาใช้สร้างแนวทางสู่ความสำเร็จของตนเอง
       Coaching for Changeใช้กระบวนการ Coaching เพื่อสร้างเป้าหมาย ทางเลือกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การลงมือปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 Brain Based Training ทำความเข้าใจธรรมชาติการทำงานของสมองในการเรียนรู้ สร้างสภาวะที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทำให้สมองของผู้เรียนมีความสุข ไม่ทำให้เกิดความกลัวหรือความกังวล เน้นการพัฒนาจากจุดแข็ง และใช้สมองส่วนคิดให้มากขึ้นเพื่อสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ แทนการตกอยู่ใต้อิทธิพลของสมองส่วนอารมณ์ที่เป็นลบ แล้วใช้วงจรพฤติกรรมเดิมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 Positive Psychology สร้างสภาวะที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการสร้างสมดุลของการสนับสนุนและความท้าทาย บนหน้าที่และเป้าหมายที่ตั้งไว้ กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาคุณค่าของตนเอง และมองเห็นประโยชน์และผลตอบแทนที่มากกว่าปัจจัยภายนอก แต่เป็นการพัฒนาตนเองและการได้ใช้คุณค่าของตนเองในการทำงาน เห็นความสำคัญของการได้ช่วยเหลือผู้อื่นและองค์กรด้วยสิ่งที่ตนมี

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติงาน
ผู้จัดการระดับต้น 
หัวหน้างาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม