หลักสูตรฝึกอบรม สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมต่างๆ - หลักสูตร 1 วัน
(Create Learning Organization by Active Learning)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Specialist / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมต่างๆ (Create Learning Organization by Active Learning)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Specialist

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรให้กลายเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” เป็นแนวความคิดที่ ปีเตอร์ เซ็งเก้ (Peter Senge) กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติด้วยวินัย
5 ประการ เป็นการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันและเกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค ดังนี้…..
      การคิดเชิงระบบ (System Thinking)
      ความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal Mastery)
      รูปแบบความคิด (Mental Model)
      วิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Vision)
      การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
การเลือกใช้กิจกรรมต่างๆ ประกอบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้วยตัวเอง (Active Learning) ช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการตระหนักรู้แนวทางปฏิบัติของตัวเอง และการทำงานร่วมกับผู้อื่น เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ประยุกต์ใช้กับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องเหมาะสมกับองค์กรของตัวเองได้อย่างชัดเจน เช่น...
      การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเล่าเรื่อง (Story Telling)
      การใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงภายในด้านจิตใจ (Theory U)
      เทคนิค NLP กับการพัฒนาตัวเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น
วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมต่างๆ สร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเองสู่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO : Learning Organization)
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการสร้างวินัย 5 ประการขององค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงใน Class จนเกิดความเข้าใจและเชื่อมั่น สามรถนำไปใช้ได้จริงกับสถานการณ์ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ในตัวเอง สร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายในและเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง ซึ่งกันและกัน ทำงานเป็นทีมเวิร์คภายในองค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการขององค์กรแห่งการเรียนรู้ของ Peter Senge
       การคิดเชิงระบบ (System Thinking)
       ความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal Mastery)
       รูปแบบความคิด (Mental Model)
       วิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Vision)
       การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
       Workshop : การสร้างรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้
การประยุกต์ Learning Organization จากเรื่องเล่า (Storytelling)
       เรื่องเล่ายอดของภูเขน้ำแข็ง (การคิดเชิงระบบ)
       เรื่องเล่าสภาวะลำบากของหนูเลมมิงจ์ (ความเป็นเลิศส่วนบุคคล)
       เรื่องเล่าเงาแห่งยุคหิน (รูปแบบความคิด)
       เรื่องเล่าฉลาดเกินหน้าหมาป่า (วิสัยทัศน์ร่วมกัน)
       เรื่องเล่าสดับเสียงภูเขาไฟ (การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม)
       กิจกรรม : การประยุกต์ใช้กับองค์กรของตัวเอง
การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันด้วย Theory U ของ อ็อตโต้ ชาเมอร์
       ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงภายในด้านจิตใจ (Theory U)
       กระบวนการดำเนินการฟังเพิ่มการเรียนรู้ของ Theory U
       กิจกรรม : การสร้างบทสนทนาและการรับฟัง (Dialogue)
       กิจกรรม : การสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน (Team Learning)
เทคนิค NLP กับการพัฒนาตัวเองและทำงานร่วมกับทีมงาน
       NLP Communication Model
       การปลดล๊อกข้อจำกัดของตัวเองด้วยเมฆ 4 ก้อน
       การปรับกรอบความคิดในการทำงานร่วมกัน (Reframing)
       การบริหารความขัดแย้งสู่การทำงานเป็นทีม (Perception Position)
       กิจกรรม : การใช้เทคนิค NLP กับเหตุการณ์ต่างๆ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร