หลักสูตรฝึกอบรม สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมต่างๆ - หลักสูตร 1 วัน
(Create Learning Organization by Active Learning)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Specialist / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมต่างๆ (Create Learning Organization by Active Learning)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Specialist

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรให้กลายเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)” เป็นแนวความคิดที่ ปีเตอร์ เซ็งเก้ (Peter Senge) กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติด้วยวินัย
5 ประการ เป็นการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันและเกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค ดังนี้…..
      การคิดเชิงระบบ (System Thinking)
      ความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal Mastery)
      รูปแบบความคิด (Mental Model)
      วิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Vision)
      การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
การเลือกใช้กิจกรรมต่างๆ ประกอบการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้วยตัวเอง (Active Learning) ช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการตระหนักรู้แนวทางปฏิบัติของตัวเอง และการทำงานร่วมกับผู้อื่น เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ประยุกต์ใช้กับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องเหมาะสมกับองค์กรของตัวเองได้อย่างชัดเจน เช่น...
      การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเล่าเรื่อง (Story Telling)
      การใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงภายในด้านจิตใจ (Theory U)
      เทคนิค NLP กับการพัฒนาตัวเองและทำงานร่วมกับผู้อื่น
วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมต่างๆ สร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเองสู่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO : Learning Organization)
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการสร้างวินัย 5 ประการขององค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงใน Class จนเกิดความเข้าใจและเชื่อมั่น สามรถนำไปใช้ได้จริงกับสถานการณ์ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ในตัวเอง สร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายในและเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง ซึ่งกันและกัน ทำงานเป็นทีมเวิร์คภายในองค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการขององค์กรแห่งการเรียนรู้ของ Peter Senge
       การคิดเชิงระบบ (System Thinking)
       ความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal Mastery)
       รูปแบบความคิด (Mental Model)
       วิสัยทัศน์ร่วมกัน (Share Vision)
       การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
       Workshop : การสร้างรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้
การประยุกต์ Learning Organization จากเรื่องเล่า (Storytelling)
       เรื่องเล่ายอดของภูเขน้ำแข็ง (การคิดเชิงระบบ)
       เรื่องเล่าสภาวะลำบากของหนูเลมมิงจ์ (ความเป็นเลิศส่วนบุคคล)
       เรื่องเล่าเงาแห่งยุคหิน (รูปแบบความคิด)
       เรื่องเล่าฉลาดเกินหน้าหมาป่า (วิสัยทัศน์ร่วมกัน)
       เรื่องเล่าสดับเสียงภูเขาไฟ (การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม)
       กิจกรรม : การประยุกต์ใช้กับองค์กรของตัวเอง
การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันด้วย Theory U ของ อ็อตโต้ ชาเมอร์
       ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงภายในด้านจิตใจ (Theory U)
       กระบวนการดำเนินการฟังเพิ่มการเรียนรู้ของ Theory U
       กิจกรรม : การสร้างบทสนทนาและการรับฟัง (Dialogue)
       กิจกรรม : การสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน (Team Learning)
เทคนิค NLP กับการพัฒนาตัวเองและทำงานร่วมกับทีมงาน
       NLP Communication Model
       การปลดล๊อกข้อจำกัดของตัวเองด้วยเมฆ 4 ก้อน
       การปรับกรอบความคิดในการทำงานร่วมกัน (Reframing)
       การบริหารความขัดแย้งสู่การทำงานเป็นทีม (Perception Position)
       กิจกรรม : การใช้เทคนิค NLP กับเหตุการณ์ต่างๆ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ