หลักสูตรฝึกอบรม สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน
(Build Learning Organization in Workshop)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Online & Practices / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (Build Learning Organization in Workshop)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
องค์กรที่ประสบความสำเร็จ ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะช่วยให้บุคลากรเกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คและสร้างบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบต่างๆ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) ในแนวความคิดของ Perter Senge แบ่งออกเป็น 5 เรื่องสำคัญ (Fifth Discipline) ดังนี้...
        - ความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal Mastery)
        - รูปแบบความคิด (Mental Model)
        - วิสัยทัศน์ร่วม (Share Vision)
        - การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning)
        - การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการด้วยการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญของเนื้อหาจากเรื่องเล่า (Storytelling) แล้วนำสู่การทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน สะท้อนให้เห็นการทำงานเป็นทีมเวิร์ค เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน กลายเป็นรูปแบบการทำงานในลักษณะ
"องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)" เกิดขึ้นในองค์กรได้ทันที

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทาง สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น สามารถประยุกต์ใช้กับองค์กรและทีมงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีวินัยในการปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับหลักต่างๆให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนปฏิบัติตัวและดำเนินกิจกรรมกลุ่มจนเกิดความเข้าใจในแนวทางของการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมอย่างชัดเจน
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับเกิดความมั่นใจในการนำไปสร้างทีมงานให้เป็น ทีมที่มีวินัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องต่อไปได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

การเรียนรู้ด้วยหลักสูตรออนไลน์ (Self-Learning)
    อบรม สัมมนา หลักสูตร การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของ Peter Senge (Developing Learning Organization)
กิจกรรมที่ #1 : การรู้จักศักยภาพและคุณค่าในตัวเอง
    อบรม สัมมนา เรื่องเล่า (Storytelling) : หนังสือ ความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal Mastery)
    อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ประเด็นสำคัญจากเรื่องเล่า (หนังสือ)
    อบรม สัมมนา การค้นหารูปแบบความสำเร็จของตัวเอง (Success Pattern)
    อบรม สัมมนา การนำเสนอคุณค่าและจุดแข็งซึ่งกันและกัน
    อบรม สัมมนา Wrap Up : สรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้
กิจกรรมที่ #2 : การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิดที่แตกต่าง
    อบรม สัมมนา เรื่องเล่า (Storytelling) : หนังสือ รูปแบบความคิด (Mental Model)
    อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ประเด็นสำคัญจากเรื่องเล่า (หนังสือ)
    อบรม สัมมนา การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม
    อบรม สัมมนา กำหนดแนวทางการสื่อสารทีดีในองค์กร
    อบรม สัมมนา Wrap Up : สรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้
กิจกรรมที่ #3 : เทคนิคการนำเสนอวิสัยทัศน์ที่มีพลัง
    อบรม สัมมนา เรื่องเล่า (Storytelling) : หนังสือ วิสัยทัศน์ร่วม (Share Vision)
    อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ประเด็นสำคัญจากเรื่องเล่า (หนังสือ)
    อบรม สัมมนา การบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วยวิสัยทัศน์ใหม่
    อบรม สัมมนา Wrap Up : สรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้
กิจกรรมที่ #4 : การประชุมและทำงานข้ามสายงาน
    อบรม สัมมนา เรื่องเล่า (Storytelling) : หนังสือ สร้างการเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning)
    อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ประเด็นสำคัญจากเรื่องเล่า (หนังสือ)
    อบรม สัมมนา สร้างวงสุนทรียสนทนา (Dialogue)
    อบรม สัมมนา สรุปประเด็นจากการเรียนรู้
    อบรม สัมมนา Wrap Up : สรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้
กิจกรรม #5 : การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบอย่างเป็นระบบ
    อบรม สัมมนา เรื่องเล่า (Storytelling) : หนังสือ การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
    อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ประเด็นสำคัญจากเรื่องเล่า (หนังสือ)
    อบรม สัมมนา การประเมินสถานการณ์อย่างเป็นระบบ
    อบรม สัมมนา Wrap Up : สรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการดำเนินในรูปแบบ O&P


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม