หลักสูตรฝึกอบรม สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้...สู่การทำงานเป็นทีมเวิร์ค - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Softskill / สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้...สู่การทำงานเป็นทีมเวิร์ค

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันองค์กรทุกองค์กรมุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม เพราะจะทำให้เกิดพลังร่วมกันในการบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้โดยคาดหวังว่าบุคลากรทุกคนจะให้ความสำคัญกับทีมมากกว่าความต้องการส่วนตัว และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวความคิดของ Peter Senge จะทำให้บุคลากรในองค์กรสามารถสร้างแนวความคิด (Mind Set) เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมคือ “การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บนความสามารถของแต่ละบุคคล” ดังนั้นการเรียนรู้ร่วมกันจึงเป็นหัวใจสำคัญ
การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management) เชิงสร้างสรรค์จะช่วยให้การทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เพราะองค์กรคงหลีกเลี่ยงความขัดแย้งไม่ได้ แต่ถ้าทุกคนใช้ความสามารถที่จะบริหารความขัดแย้งให้อยู่ในกรอบที่ส่งผลดี ในการได้ความคิดที่หลากหลายแทนข้อโต้แย้งก็จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานเป็นทีมเป็นอย่างมาก

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าเรียนรู้และเข้าใจความหมายของการทำงานเป็นทีมอย่างแท้จริงและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการขององค์กรแห่งการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่เหมาะสมกับทีมของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อทำให้ผู้เรียนเปลี่ยนความขัดแย้งเป็นเชิงสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์กับแนวความคิดที่แตกต่างเป็นการเสริมจุดที่ขาดไปของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการสำคัญของการทำงานเป็นทีมเวิร์คร่วมกัน
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
      อบรม สัมมนา คุณสมบัติของทีมเวิร์คที่ดี
      อบรม สัมมนา ปัญหาและอุปสรรคของการทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา Workshop : สำรวจแนวความคิดการทำงานเป็นทีม
 หลักพื้นฐานการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ Peter Senge
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงระบบ (System Thinking)
      อบรม สัมมนา สร้างความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal Mastery)
      อบรม สัมมนา เรียนรู้รูปแบบความคิด (Mental Model)
      อบรม สัมมนา การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Share Vision)
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
      อบรม สัมมนา Workshop : การประยุกต์ใช้กับการทำงานเป็นทีม
 การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจหลักการสำคัญของ NLP
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดของการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์
      อบรม สัมมนา เทคนิคของ NLP และการประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : เทคนิคการใช้ NLP ด้านต่างๆ
      อบรม สัมมนา Workshop : การสร้างแนวความคิดของการสื่อสารที่ดี
 เทคนิคการบริหารความขัดแย้ง...สู่การทำงานเป็นทีมเวิร์ค
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา Workshop : หลักการบริหารความขัดแย้งของตัวเอง
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : องค์กรแห่งการเรียนรู้ทีมเวิร์คTeamwork

แสดงความคิดเห็น