หลักสูตรฝึกอบรม สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้...สู่การทำงานเป็นทีมเวิร์ค - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ความรู้และทักษะทั่วไป (General Softskill) / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้...สู่การทำงานเป็นทีมเวิร์ค

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันองค์กรทุกองค์กรมุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม เพราะจะทำให้เกิดพลังร่วมกันในการบรรลุเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้โดยคาดหวังว่าบุคลากรทุกคนจะให้ความสำคัญกับทีมมากกว่าความต้องการส่วนตัว และสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวความคิดของ Peter Senge จะทำให้บุคลากรในองค์กรสามารถสร้างแนวความคิด (Mind Set) เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมคือ “การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บนความสามารถของแต่ละบุคคล” ดังนั้นการเรียนรู้ร่วมกันจึงเป็นหัวใจสำคัญ
การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management) เชิงสร้างสรรค์จะช่วยให้การทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เพราะองค์กรคงหลีกเลี่ยงความขัดแย้งไม่ได้ แต่ถ้าทุกคนใช้ความสามารถที่จะบริหารความขัดแย้งให้อยู่ในกรอบที่ส่งผลดี ในการได้ความคิดที่หลากหลายแทนข้อโต้แย้งก็จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานเป็นทีมเป็นอย่างมาก

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าเรียนรู้และเข้าใจความหมายของการทำงานเป็นทีมอย่างแท้จริงและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการขององค์กรแห่งการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่เหมาะสมกับทีมของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อทำให้ผู้เรียนเปลี่ยนความขัดแย้งเป็นเชิงสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์กับแนวความคิดที่แตกต่างเป็นการเสริมจุดที่ขาดไปของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการสำคัญของการทำงานเป็นทีมเวิร์คร่วมกัน
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
      อบรม สัมมนา คุณสมบัติของทีมเวิร์คที่ดี
      อบรม สัมมนา ปัญหาและอุปสรรคของการทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา Workshop : สำรวจแนวความคิดการทำงานเป็นทีม
 หลักพื้นฐานการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ Peter Senge
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงระบบ (System Thinking)
      อบรม สัมมนา สร้างความเป็นเลิศส่วนบุคคล (Personal Mastery)
      อบรม สัมมนา เรียนรู้รูปแบบความคิด (Mental Model)
      อบรม สัมมนา การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Share Vision)
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
      อบรม สัมมนา Workshop : การประยุกต์ใช้กับการทำงานเป็นทีม
 การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์กับการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจหลักการสำคัญของ NLP
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดของการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์
      อบรม สัมมนา เทคนิคของ NLP และการประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : เทคนิคการใช้ NLP ด้านต่างๆ
      อบรม สัมมนา Workshop : การสร้างแนวความคิดของการสื่อสารที่ดี
 เทคนิคการบริหารความขัดแย้ง...สู่การทำงานเป็นทีมเวิร์ค
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา Workshop : หลักการบริหารความขัดแย้งของตัวเอง
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง