หลักสูตรฝึกอบรม สร้างแนวคิดและเทคนิคบริหารงานก่อสร้างด้วยระบบลีน - หลักสูตร 1 วัน
(Lean Management for Construction)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Project Management / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างแนวคิดและเทคนิคบริหารงานก่อสร้างด้วยระบบลีน (Lean Management for Construction)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัญหาบางประการที่เกิดขึ้นในการทำงานทำให้เกิดความสูญเสียซึ่งส่งผลกระทบกับผลผลิต ต้นทุน รวมทั้งอาจกระทบกับการดำเนินงานในส่วนอื่นๆ ซึ่งความสูญเสียบางประการเป็นสิ่งที่เราอาจป้องกันได้ ถ้าเข้าใจกระบวนการและวิเคราะห์ได้ถึงที่แหล่งที่มารวมทั้งกระบวนการที่ทำให้เกิดความสูญเสียนั้นๆ หลักการ ความสูญเสีย 7 ประการ(7 Waste) จะช่วยให้เราเข้าใจและมองได้เห็นถึงความเสี่ยงต่างๆ ในกระบวนการทำงานที่มีโอกาสทำให้เกิดความสูญเสียตามมา และการวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร (4M : Man Machine Materials Method) จะช่วยให้เราป้องกันหรือหาแนวทางแก้ไขได้อย่างตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น 
การสร้าง Mindset ที่ดีในการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเปล่า รวมถึงค้นหาวิธีการรวมถึงปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อช่วยลดต้นทุนในการทำงาน จะส่งผลเกิดรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และช่วยให้งานก่อสร้างที่รับผิดชอบอยู่บรรลุเป้าหมายที่โครงการกำหนดไว้ 
การทำงานแบบลีน คือ การออกแบบ จัดการกระบวนการ ระบบ ทรัพยากร มาตรการในการทำงานต่างๆอย่างเหมาะสม เพื่อส่งมอบผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด (Minimum Waste) หรือมีส่วนเกินที่ไม่จำเป็นน้อยที่สุด โดยหลักการลีนไม่ได้ประเมินจากผลลัพธ์สุดท้ายเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการประเมินจากกิจกรรม หรือกระบวนการทั้งหมดที่ใช้ทรัพยากรโดยไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในการก่อสร้าง ดังนั้นการนำหลักการลีนมาใช้กับงานก่อสร้าง จึงเริ่มจากการกำหนดกระบวนการที่จะลดความสูญเปล่า แล้วจึงค้นหาสาเหตุต่างๆที่ทำให้เกิดความสูญเปล่านั้นขึ้น แล้วจึงกำหนดวิธีการหรือมาตรการในการทำงานรูปแบบใหม่ เพื่อกำจัดความสูญเปล่าออกไปจากกระบวนการทำงานให้มากที่สุด 
การบริหารและจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ควรเป็นบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรในโครงการทุกระดับที่รับผิดชอบ โดยเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรของตัวเอง โดยการดูแล รักษา และใช้อย่างเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการและองค์กร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงการใช้, บริหารและจัดการทรัพยากรของงานก่อสร้างอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ มองเห็นภาพของความสูญเปล่าและการทำงานที่เพิ่มคุณค่าได้ชัดเจนขึ้น
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจนิยามและหลักการบริหารงานแบบลีน
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการทำงานที่ทำให้เกิดความสูญเปล่าในงานก่อสร้าง 7 ประเภท (7 Wasted) พร้อมทั้งค้นหาสาเหตุที่ที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพยากร 4M ที่มีอยู่
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิค และเครื่องมือที่แล้วนำไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการความสูญเปล่าในงานก่อสร้าง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 PART 1 : สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการทำงานก่อสร้างแบบลีน 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ
       วัตถุประสงค์ของโครงการและภาพรวมของการบริหารงานก่อสร้าง
       Construction as a Manufacturing งานก่อสร้างคือระบบสายการผลิตประเภทหนึ่ง
       นิยามของคำว่า ความสูญเปล่า ประสิทธิภาพ และ LEAN
       ประโยชน์ที่จะโครงการจะได้รับจากการนำระบบลีนมาใช้ในงานก่อสร้าง
       ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากก่อสร้างโดยไม่ใช้ระบบลีน
       อุปสรรคที่สกัดกั้นการใช้ระบบลีนในงานก่อสร้าง
       Workshop : สร้างกระบวนการเอาชนะอุปสรรคและนำระบบลีนมาใช้กับงานของท่าน

 PART 2 : องค์ประกอบที่สำคัญของการคิดและการก่อสร้างแบบลีน
       ความสูญเปล่า 7 ประการ ( 7 Wasted ) ในงานก่อสร้าง
       ทรัพยากร 4M ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของงานก่อสร้าง(MAN / MATERIAL / MACHINE / METHOD )
       สร้างกระบวนการคิดแบบเป็นระบบเพื่อลดความสูญเปล่า (Lean Thinking System)
       การพัฒนาทีมงานให้มีความพร้อมสำหรับการก่อสร้างด้วยลีน ( People Development )
       การปรับปรุงกระบวนการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องตามหลัก Plan-Do-Check-Act (PDCA)
       หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับลดความสูญเปล่าในงานก่อสร้าง
       เทคนิคเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       Workshop: ปรับเปลี่ยนแนวความเพื่อบริหารจัดการความสูญเปล่าในงาน

 PART 3 : เครื่องมือที่ช่วยจัดการความสุญเปล่าและบริหารงานก่อสร้างด้วยลีน
       D-M-A-I-C Improvement Cycle 
       GAP Analysis
       FLOW Process Chart
       Fish Bone Diagram
       Action Plan Schedule
       Case Study : บอกเล่าประสบการณ์การใช้ระบบลีนและเครื่องมือในการบริหารจัดการงาน

 PART 4 : Workshop ฝึกใช้เครื่องมืออย่างเป็นกระบวนการโดยทดลองประยุกต์กับสถานการณ์จริง ในงานก่อสร้างของท่าน

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
 การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 Project Manager
Engineer ระดับต่างๆ 
Supervisor / Foreman 

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม