หลักสูตรฝึกอบรม สร้างแรงจูงใจในการบริการสู่ความเป็นเลิศ - หลักสูตร 1 วัน

(Motivation For Service Excellence)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Service / สร้างแรงจูงใจในการบริการสู่ความเป็นเลิศ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
มนุษย์ทุกคนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่มีจุดเด่น มีศักยภาพ มากมาย ควรดึงความสามารถเหล่านั้นออกมาฝึกฝน พัฒนาให้เป็นสิ่งที่ดีเลิศอย่างไร้ขีดจำกัด 
การทำงานที่ท้าทาย ย่อมต้องมีแรงกระตุ้นที่แรงกล้า ทั้งภายในและภายนอก เราควรฝึกฝนพัฒนาการจูงใจให้ตนเองทำได้ตามเป้าหมายด้วยตนเอง 
ผู้ให้บริการที่มีความคิดเชิงบวก และมีหัวใจบริการอยู่ภายใน ย่อมถ่ายทอดสู่การบริการที่ดีสู่ผู้รับบริการได้อย่างประทับใจ ในการให้บริการอย่างเต็มใจ 
การรู้จักตัวเอง ยอมรับความเป็นจริง เป็นคุณสมบัติสำคัญในการพัฒนา ภาวะทางอารมณ์ และพฤติกรรมที่แสดงออกมาสู่การบริการได้เป็นอย่างดีเยี่ยม 
การบริการที่ดี มีมาตรฐาน ประสานความพึงพอใจลูกค้าเป็นสำคัญ เราสามารถสร้างได้ด้วยทีมงาน
 พนักงานมีความสุข ทีมงานทำงานสนุก องค์กรมีชีวิตชีวา นำพาความประทับใจสู่ลูกค้าแน่นอน


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินชีวิตและทำงาน ด้วยแนวคิดเชิงบวก
2. เพื่อให้เห็นผู้เข้าอบรมมีแรงจูงใจในการทำงาน ด้วยการกระตุ้นต่อมสนุกในการทำงานได้เอง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ทีมงาน และองค์กร ที่เป็นเลิศได้ด้วยการร่วมมือร่วมใจ…สร้างร่วมกัน
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักวิธีสร้างแรงจูงใจจากภายในสู่ภายนอก..สู่ความเป็นเลิศในการบริการ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ส่องกระจก…รู้จัก ยอมรับ กับการเป็นตนเอง
         สำรวจตัวเองอย่างสร้างสรรค์ กับเหตุการณ์ต่างๆ
         รู้จักหลุมพรางทางความคิดของตนเอง
         เทคนิคการก้าวข้ามหลุมพรางทางความคิด

         Workshop : กระตุกความคิด..พิชิตความคิดเชิงลบ ด้วยตนเอง 
 ปักธง…เปลี่ยนแนวคิด พิชิตความสำเร็จ
         รู้จักทัศนคติเชิงบวก / เชิงลบ
         แนวคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive)
         เปลี่ยนวิธีคิด…ชีวิตเปลี่ยนแปลง
         คำดีๆ มีคุณค่าต่อการเผชิญ…สู่เป้าหมายร่วมกัน

         Workshop : โปรแกรมแนวคิด พฤติกรรมใหม่ด้วยตนเอง
 สร้างภาพลักษณ์…การบริการที่เป็นเลิศขององค์กร
         ภาพลักษณ์บริการในฝันของทีมงาน
         คุณสมบัติเด่นสำคัญของทีมงาน..สื่อเป็นคุณค่าหลักในการบริการ
         หลักสำคัญในการบริการที่ดี 5 ประการ

         Workshop : สร้างภาพการบริการที่เป็นเลิศ
เสริมวัฒนธรรม…การบริการอย่างประทับใจ…ด้วย 6 Q
         เก่งงาน
         เก่งบริหารอารมณ์
         เก่งคิดสร้างสรรค์ 
         เก่งคุณธรรม จริยธรรม
         เก่งสุขภาพร่างกาย
         เก่งเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหา

         Workshop : ประยุกต์ใช้แนวคิด 6 Q ในการเสริมเสน่ห์การบริการ
 การบ้านสำหรับฝึกฝน


แนวทางการฝึกอบรม
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
         Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
         Icebreak การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
         Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
         Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
         Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
         Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
         Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน
กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานบริการ 
หัวหน้างาน 
พนักงานที่มีความสนใจ 
ผู้จัดการฝ่าย

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 ภาพรวมของหลักสูตร
        อบรม สัมมนา ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
        อบรม สัมมนา ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
        อบรม สัมมนา เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง
ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
        อบรม สัมมนา กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริการService Excellenceงานบริการ

แสดงความคิดเห็น