หลักสูตรฝึกอบรม สร้างโปรแกรมฝึกอบรมให้สอดคล้องกับองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Training Program Road Map)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม สร้างโปรแกรมฝึกอบรมให้สอดคล้องกับองค์กร (Training Program Road Map)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) ในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับองค์กร เสมือนหนึ่งการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเชิงกลยุทธ์ ให้สามารถนำพาองค์กรสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ และสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะบุคลากรในทุกระดับมีแผนพัฒนาอย่างชัดเจน
หลักการบริหารการฝึกอบรม (Training Management) มีความสำคัญ โดยการใช้ Training Road Map เป็นแนวทางในการบริหาร และสามารถวัดผลลัพธ์ของการฝึกอบรมได้อย่างชัดเจน คุ้มค่าต่อการลงทุนในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เทคนิคในการจัดทำแผนการฝึกอบรมมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรในแต่ละช่วงเวลา ก็จะทำให้แผนการพัฒนาบุคลากร (Training Road Map) เกิดประสิทธิผลมากที่สุด ตัวอย่างเช่น.......หัวใจสำคัญของการฝึกอบรมให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีต้องได้รับการออกแบบที่ครบวงจรตั้งแต่การเริ่มต้นจนถึงการประยุกต์และนำไปใช้ได้จริง เกิดผลลัพธ์ที่สมารถกำหนดหน่วยวัดได้ชัดเจน โดยใช้ 70:20:10 Learning Model เป็นแนวทางปฏิบัติ
      อบรม สัมมนา 10%....Learning by Course
      อบรม สัมมนา 20%....Learning by Other
      อบรม สัมมนา 70%....Learning by Experience

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจในการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรม (Training Road Map) ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกใช้เทคนิคการออกแบบโปรแกรมที่หลากหลาย แล้วดำเนินการออกแบบด้วยตัวเองในแบบฟอร์มต่างๆ จนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีแนวทางการออกแบบโปรแกรมในการไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตัวเอง ให้เหมาะสมต่อไปได้ด้วยความมั่นใจ
เพื่อให้ผู้เรียนจัดทำ Proposal การนำเสนอ Training Road Map ให้ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสำคัญในการสร้างโปรแกรมการฝึกอบรม

      อบรม สัมมนา สนุกกับ คำสำคัญ (Keywords) เรื่องการฝึกอบรม
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารการฝึกอบรม (Training Management)
      อบรม สัมมนา สิ่งที่คาดหวังในการออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรม
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาในการจัดทำโปรแกรม
      อบรม สัมมนา บทบาท HR กับการพัฒนาบุคลากร
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการออกแบบโปรแกรมด้วยตัวเอง
เทคนิคการจัดทำแผนการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนาการนำโจทย์ผู้บริหารมากำหนด Value Competency
      อบรม สัมมนา การสำรวจความต้องการตามตำแหน่งหน้าที่ (Training Need)
      อบรม สัมมนา การฝึกอบรมตามสมรรถนะที่กำหนด (Competency Gap)
      อบรม สัมมนา การจัดทำแผนแบบโปรแกรมต่อเนื่อง (Development Program)
      อบรม สัมมนา การจัดทำแผนในทุกระดับด้วยหัวข้อเดียวกัน (Cascade Program)
      อบรม สัมมนา Workshop : การออกแบบแผนการฝึกอบรมของตัวเองด้วยแบบฟอร์ม (Workbook)
ประเด็นสำคัญในการออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรม
      อบรม สัมมนา หลักการเชื่อมโยง สมรรถนะ (Competency) กับหลักสูตร/โปรแกรม
      อบรม สัมมนา การวัดผลลัพธ์การฝึกอบรมด้วยหน่วยวัดเชิงปฏิบัติงาน
      อบรม สัมมนา การฝึกอบรมตามแนว 70:20:10 Learning Model
      อบรม สัมมนา แนวทางการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา Workshop : การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพิ่มเติม
องค์ประกอบสำคัญของโปรแกรมการฝึกอบรม (Training Road Map)
      อบรม สัมมนา การจัดทำ TOR (Term of Reference) โปรแกรมการฝึกอบรม
      อบรม สัมมนา โมเดลที่ใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร
      อบรม สัมมนา แนวทางการสร้างรูปแบบการติดตามผลลัพธ์
      อบรม สัมมนา สิ่งที่ควรมีใน Proposal สำหรับเสนอขออนุมัติแผน
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนด TOR โปรแกรมของตัวเอง (พอสังเขป)
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร