หลักสูตรฝึกอบรม สอนงานอย่างมืออาชีพในแบบ OJT - หลักสูตร 1 วัน
(On the Job Training)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม สอนงานอย่างมืออาชีพในแบบ OJT (On the Job Training)

อ. ฉัตรวิทย์ สุริยจักหิรัญ

(ที่ปรึกษาธุรกิจบริษัท Ocean Marine Supply จำกัด)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
การจะพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการทำงานได้นั้น สิ่งสำคัญคือการสอนงานของหัวหน้างานอย่างถูกต้องเข้าใจตรงกันทั้งผู้สอน และ ผู้เรียน เพราะถ้าการสอนงานแล้วยังทำให้พนักงานใหม่ทำงานผิดพลาดโดยไม่ทำความเข้าใจเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหา จะเกิดผลเสียทั้งงานที่ไม่ได้คุณภาพ รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานที่ไม่ถูกต้อง และ ในที่สุดพนักงานใหม่ก็จะลาออกไป ซึ่งเป็นต้นเหตุของการสูญเสียทรัพยากรแก่บริษัท
หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้หัวหน้างานที่จะทำการสอนพนักงานใหม่เข้าใจถึงปัญหา และ เหตุผลที่ทำให้พนักงานใหม่ทำงานผิดพลาด โดยในชั้นเรียนจะทำการอธิบายขั้นตอนการเขียน Work Instruction ที่ถูกต้องพร้อมทั้งเรียนรู้การออกแบบการสอนที่หน้างาน Step by Step ในแบบ OJT โดยมี VDO ตัวอย่างการ OJT ที่ถูกต้องประกอบการสอนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงปัญหา และ ได้เรียนรู้เพื่อนำไปใช้กับสถานะการณ์จริง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะการออกแบบการ OJT อย่างมีประสิทธิภาพ และ สามารถนำไปใช้ได้จริง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนงาน ลดทอนการสูญเสียจากพนักงานใหม่
เพื่อเพิ่มผลผลิตในด้านทรัพยากรบุคคลเกิด Knowhow transfer ให้กับองค์กร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่เชี่ยวชาญในงานประจำที่ทำ สามารถถ่ายทอดความรู้แก่พนักงานใหม่เพื่อไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
กรอบแนวคิดของการสอนงานอย่างถูกต้อง
    อบรม สัมมนา ความสำคัญของการสอนงาน
    อบรม สัมมนา หัวหน้างานกับการสอนงาน
    อบรม สัมมนา วิธีการเตรียมความพร้อมก่อนการสอน
    อบรม สัมมนา การสื่อสารที่ถูกต้องในการสอน
    อบรม สัมมนา การใช้จิตวิทยาในการสอนงาน
    อบรม สัมมนา ความแตกต่างระหว่าง On the job & Off the job training
การสอนแบบ On the Job Training
    อบรม สัมมนา จัดระบบ และ ออกแบบขั้นตอนการสอน
    อบรม สัมมนา Work shop: การจัดระบบ และ ออกแบบขั้นตอนการสอน
    อบรม สัมมนา อธิบายเหตุผล และ ปัญหาที่เกิดจากการ OJT โดยศึกษาจาก VDO ตัวอย่างสำหรับซื่อการสอน
    อบรม สัมมนา Work shop: การ OJT จาก VDO สถานการณ์ที่กำหนด
กำหนดออกแบบวิธีติดตามผล
    อบรม สัมมนา ใช้หลักการ PDCA ในการติดตามผล
    อบรม สัมมนา กำหนด KPI เพื่อวัดผลหลังจากการสอน
    อบรม สัมมนา สรุปเนื้อหาพร้อมให้คำแนะนำถามตอบ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
แนวทางการสอนจะแบ่งเป็น 50% สำหรับเนื้อหาวิชา 40% สำหรับการทำ Work shop และ 10% ชม VDO ประกอบการสอน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม