หลักสูตรฝึกอบรม สื่อสารข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงานระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น - หลักสูตร 1 วัน
(Japanese Thai Culture Connection)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม สื่อสารข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงานระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น (Japanese Thai Culture Connection)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมมีความสำคัญอย่างมากในโลกยุคดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกธุรกิจปัจจุบันที่มีความเป็นสากลและหลากหลายมากขึ้น การทำงานร่วมกันและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในที่ทำงานที่มาจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อพูดถึงการสื่อสารระหว่างชาวไทยและชาวญี่ปุ่น อาจเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมและหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในที่ทำงาน อาทิ การเหมารวม (Stereotype) และ คตินิยมต่อกลุ่มคนอื่น (Generalization)
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมพัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมและรูปแบบการสื่อสารของชาวไทยและชาวญี่ปุ่น และเพื่อพัฒนาทักษะและกลยุทธ์ในการการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น มิติทางวัฒนธรรม ความสามารถในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม และความสำคัญของการพัฒนาความคิดระดับโลก ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสฝึกฝนและใช้ความรู้และทักษะใหม่ๆ ผ่านการผสมผสานระหว่างการบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การจำลองสถานการณ์ กรณีศึกษา และการฝึกสะท้อนความคิด
หลักสูตรนี้จะให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงต้นตอของปัญหาการสื่อสารและความขัดแย้งระหว่างคนไทยและชาวญี่ปุ่น และได้เรียนรู้วิธีบริหารจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ด้วยความเคารพและความเข้าใจบนความแตกต่าง การพัฒนากรอบความคิดแบบสากล (Global mindset) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพในที่ทำงาน และเนื้อหาในหลักสูตรนี้จะช่วยปลูกฝังมุมมองกรอบความคิดแบบสากล หลังการอบรมหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความคล้ายคลึงกันระหว่างคนไทยและชาวญี่ปุ่นในเชิงลึก และจะมีความมั่นใจและทักษะสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ในที่ทำงานและโอกาสประสบความสำเร็จทางธุรกิจที่มากขึ้น

วัตถุประสงค์
อธิบายความสำคัญและวิธีการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในโลกยุคดิจิทัล
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีมิติวัฒนธรรมของ Hofstede เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้
ตระหนักถึงความแตกต่างและความเหมือนของรูปแบบการสื่อสารของคนไทยและญี่ปุ่น
ใช้ทฤษฎีมิติวัฒนธรรมของ Hofstede ในการวิเคราะห์และเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นและไทย
พัฒนาทักษะการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจเพื่อสร้างความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพในที่ทำงาน
พัฒนากลยุทธ์เพื่อเชื่อมความแตกต่างทางวัฒนธรรมและแก้ไขความขัดแย้งข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงานได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Introduction to Cross-Cultural Communication : การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล
     • ความสำคัญของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในโลกยุคโลกาภิวัตน์ปัจจุบัน
     • คำอธิบายมิติทางวัฒนธรรมและบทบาทในการสื่อสาร
Cultural Dimensions : Hofstedes Cultural Dimensions Theory : ทฤษฎีของ Hofstede
     • ภาพรวมของทฤษฎีมิติทางวัฒนธรรมของ Hofstede
     • การวิเคราะห์มิติวัฒนธรรมญี่ปุ่นและไทยและผลกระทบต่อการสื่อสาร
Cross-Cultural Communication Competence : ความสามารถในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
     • ภาพรวมความสามารถในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
     • ปัญหาและความขัดแย้งจากการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน
Communication Styles in Japanese and Thai Cultures : รูปแบบวิธีสื่อสารในวัฒนธรรมญี่ปุ่นและไทย
     • ภาพรวมรูปแบบการสื่อสารของคนไทยและญี่ปุ่น
     • การอภิปรายเกี่ยวกับการสื่อสารแบบอวัจนภาษา เช่น ท่าทางและภาษากายในทั้งสองวัฒนธรรม
Building Effective Cross-Cultural Relationships : สานสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมด้วยการฟังอย่างเข้าใจ
     • กรอบความคิดและวิธีสร้างความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม
     • ความสำคัญของการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
Developing a Global Mindset : Global Mindset กับมุมมองที่เปิดกว้างในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
     • บทสรุปและแนวทางการวาง Action plan

กำหนดการอบรม
8:30 - 9:00 : ลงทะเบียนและต้อนรับ
9:00 - 9:30 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในยุคดิจิทัล
9:30 - 10:30 : ทฤษฎีมิติวัฒนธรรมของ Hofstede ระหว่าง ญี่ปุ่นและไทย
10:30 - 10:45 : พักเบรก
10:45 - 12:00 : ปัญหาและสาเหตุการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างวัฒนธรรมญี่ปุ่นและไทย
12:00 - 13:00 : พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 14:00 : กรณีศึกษาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน
14:00 - 14:30 : บริหารความแตกต่างวัฒนธรรมและกลยุทธ์การเผชิญปัญหา
14:30 - 14:45 : พักเบรก
14:45 - 15:30 : พัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรมด้วย Global Mindset, เคล็ดลับและเทคนิค
15:30 - 16:00 : บทสรุปและกำหนด Action plan

วิธีการสอนในหลักสูตร
การบรรยาย/การนำเสนอ : 30%
    - บรรยายให้เห็นภาพรวมของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมผ่านทฤษฎีมิติวัฒนธรรมของ Hofstede
การสนทนากลุ่ม : 20%
    - กระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
เกมและกิจกรรม : 30%
    - ใช้เกมและกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงให้กับผู้เข้าอบรม
ประเมินประสบการณ์เป็นรายบุคคล : 10%
    - เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้สะท้อนทักษะและประสบการณ์, ระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
วิเคราะห์กรณีศึกษา : 10%
    - ใช้กรณีศึกษาเพื่อศึกษาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติและวิธีแก้ปัญหาในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
• ชาวไทยที่ทำงานให้กับบริษัทญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีหัวหน้างานเป็นชาวญี่ปุ่นหรือทำงานใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงานชาวญี่ปุ่น
• พนักงานและผู้บริหารที่ทำงานในหรือกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่นหรือในประเทศไทย หรือวางแผนที่จะทำธุรกิจในประเทศใดประเทศหนึ่ง
• บุคคลททั่วไปสนใจพัฒนาทักษะการสื่อสารและความรู้ด้านวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและ/หรือไทย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม