หลักสูตรฝึกอบรม สื่อสารตรงประเด็น เห็นผลลัพธ์ของงาน ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Communication & Coordination for Success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม สื่อสารตรงประเด็น เห็นผลลัพธ์ของงาน ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination for Success)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
การติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กรมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะงานจะสำเร็จลุล่วงได้ต้องได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันกัน และทำงานให้สอดคล้องกัน ดังนั้น การสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและสร้างความรู้สึกที่ดีร่วมกัน จะทำให้งานส่วนรวมบรรลุเป้าหมายได้ โดยที่ทุกฝ่ายต่างพยายามที่จะต่อเชื่อมแนวความคิดให้เข้าใจตรงกัน
ปัจจุบันปัญหาต่างๆ ในองค์กรที่เกิดขึ้นล้วนมาจากความบกพร่องในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน โดยสาเหตุหลักมาจากแนวความคิด ดังนี้
       ต้องการผลลัพธ์ตามที่ตัวเองต้องการเป็นหลัก
       คิดว่าผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการผิดพลาด ทำให้มีปัญหา
       มองว่าผู้อื่นไม่ให้ความร่วมมือ
       ไม่อยากเสนอความคิดเห็นเพราะกลัวถูกตำหนิ
      เป็นต้น
ทักษะการฟังแบบจับประเด็น นำมาวิเคราะห์แยกแยะ องค์ประกอบของเรื่องกำลังสื่อสาร เพื่อเข้าสู่กระบวนการคิดจัดการอย่างเป็นระบบ ก่อนสื่อสาร ประสานงานให้เกิดผลลัพธ์ของงาน
การประสานงานที่ดี หมายรวมถึง การสื่อสารที่เข้าใจถึงผู้ฟังและสามารถโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามแนวคิด ได้ ทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ผู้นำเสนอต้องการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นและเห็นประโยชน์อย่างชัดเจน
เทคนิคการประสานงานที่ดีต้องให้ความสำคัญใน 5 เรื่องหลัก ดังนี้
       ผู้ฟังเป็นใคร? ต้องการอะไร?
       เนื้อหาชัดเจน แม่นยำ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟัง
       การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมของผู้นำเสนอ เนื้อหาและผู้ฟัง
       วิธีการสื่อสารที่แสดงความเป็นตัวตนของผู้นำเสนอ
       เป้าหมายที่คาดหวังให้เกิดขึ้นจากการประสานงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
  แก่นสำคัญของการสื่อสารที่มีคุณภาพ
     อบรม สัมมนา องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสาร
     อบรม สัมมนา แนวความคิดของการสื่อสารที่ดี
     อบรม สัมมนา ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การสื่อสารผิดพลาด
     อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
     อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดเชิงลบของการเป็นนักสื่อสารที่ดี
     อบรม สัมมนา Workshop: ค้นหาและเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง
  หลักการสำคัญของการสื่อสารที่ดี
     อบรม สัมมนา การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
     อบรม สัมมนา การใช้คำถามอย่างสร้างสรรค์ ( Powerful Question )
     อบรม สัมมนา การฟังความต้องการอย่างตั้งใจ (Deep Listenning)
     อบรม สัมมนา การตอบข้อซักถามและการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback )
     อบรม สัมมนา การกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการสื่อสาร (Goal Setting)
     อบรม สัมมนา กิจกรรม: การสื่อสารที่ดีกับเหตุการณ์ต่างๆ
     อบรม สัมมนา กรณีศึกษา: การพัฒนาตัวเองให้เป็นนักสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์
  สร้างกระบวนการสื่อสารและประสานงานและนำเสนองาน
     อบรม สัมมนา เทคนิคการฟังแบบแยกแยะประเด็น ข้อมูลที่สำคัญและไม่สำคัญ
     อบรม สัมมนา ขั้นตอนการเตรียมตัวที่ดีและกระบวนการคิดแบบมีระบบแบบแผน
     อบรม สัมมนา การใช้อุปกรณ์และสื่อประกอบการสื่อสารและประสานงาน
     อบรม สัมมนา การเตรียมตัวให้พร้อมเผชิญสถานการณ์ต่างๆ
     อบรม สัมมนา การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบ(EQ)ที่อาจเกิดขึ้น
     อบรม สัมมนา เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
     อบรม สัมมนา กรณีศึกษา: ประยุกต์ใช้เทคนิคกับสถานการณ์จริง (RolePlay)
  การประยุกต์ใช้หลักการการสื่อสารประสานงานในฐานะผู้ร่วมงานและผู้นำ
     อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ (negotiation)
     อบรม สัมมนา การจูงใจให้คล้อยตามแนวความคิด (Persuation)
     อบรม สัมมนา การบริหารความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ (Conflict Management)
     อบรม สัมมนา การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Coordination)
     อบรม สัมมนา การติดตามผลลัพธ์เพื่อสนับสนุนที่ดี (Follow up)
     อบรม สัมมนา Workshop: การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ
     อบรม สัมมนา Role Playing: การนำหลักการไปใช้จริง
  การบ้านสำหรับการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

กรอบในการดำเนินการฝึกอบรม


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม