หลักสูตรฝึกอบรม สื่อสารโดนใจ วิเคราะห์งานดี พัฒนาระบบได้ประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Communication Skill for Effective System Development)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม สื่อสารโดนใจ วิเคราะห์งานดี พัฒนาระบบได้ประสิทธิภาพ (Communication Skill for Effective System Development)

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

(Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
นักพัฒนาระบบส่วนใหญ่มีทักษะด้านการวิเคราะห์ระบบงาน แต่ขาดทักษะการสื่อสารกับผู้ใช้งาน (User) /ผู้ให้ข้อมูลความต้องการ (Requirement ) ทำให้ได้รับข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือ เข้าใจไม่ตรงกัน จึงทำให้พัฒนาระบบไม่ได้ตามความต้องการที่แท้จริงที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาระบบที่กำหนดไว้ 
หลักการสำคัญของการสื่อสาร คือ การเรียนรู้และเข้าใจอุปสรรคของการสื่อสาร และหลุมพรางที่เป็นความคิดเชิงลบในการสื่อสารของตัวเองและผู้อื่น โดยยอมรับในความแตกต่างที่เป็นธรรมชาติของการรับรู้ของมนุษย์ และสร้างแนวความคิด (Mindset) ที่ดีในการสื่อสาร ด้วยการให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี จะส่งผลทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีของงานได้
การมีทักษะในการวิเคราะห์ การออกแบบ และการพัฒนาระบบงานที่ดี สามารถทวนสอบความต้องการของผู้ใช้งานด้วยการนำเสนอแนวทางในการพัฒนา ด้วยสื่อต่างๆ ก่อนดำเนินการ จะช่วยให้การพัฒนาระบบเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การประยุกต์ใช้การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ในการทำงานเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก เพราะงานทุกอย่างที่มีการเกี่ยวข้องกันต้องใช้การสื่อสารทั้งนั้น ทักษะที่สำคัญของการสื่อสาร เช่น...
       การสร้างสื่อนำเสนอเพื่อทบทวนความต้องการ (Presentation) 
       การใช้คำถามเปิดเชิงบวก กระตุ้นให้คิดเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในตัวเอง (Powerful Question) 
       การรับฟังเชิงรุก (Active Listening) เพื่อเข้าใจข้อจำกัด และแรงจูงใจของคู่สนทนา 
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback) เพื่อสร้างความกระจ่างกับคู่สนทนา

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการสื่อสารที่ดีเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงของคู่สนทนา 
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนนำศักยภาพด้านการวิเคราะห์ระบบ มาใช้ในการออกแบบระบบได้ตรงความต้องการ ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบนั้นๆ 
เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอ การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ เพื่อลดข้อผิดพลาดและข้อขัดแย้งของการพัฒนาระบบ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สำรวจแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารและการพัฒนาระบบงาน
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร 
       หลักการสำคัญของการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ 
       กรอบความคิดของการสื่อสารเพื่อค้นหาความต้องการ 
       หลุมพรางทางความคิดของการสื่อสาร 
       การคิดประเภทต่างๆเพื่อการวิเคราะห์ระบบ 
       กิจกรรม: การคิดแบบต่างๆ
แนวความคิดเกี่ยวกับการออกแบบระบบงาน
       จุดประสงค์ และองค์ประกอบของระบบ 
       ขบวนการออกแบบระบบงาน 
       5 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลความต้องการ
             - รับข้อมูลจากผู้ใช้งานจริง 
             - เขียนการใช้งานตามความเข้าใจ (Work flow)
             - ระบุจุดที่เป็นสิ่งที่ต้องการสร้างระบบ 
             - ใช้ชุดคำถามเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลครบรอบด้าน 
             - สรุปสิ่งที่จะเป็นการทำงานใหม่ (New Work flow diagram) 
       หลุมพรางทางความคิดของการออกแบบระบบ 
       Workshop : กำหนดแนวทางการออกแบบระบบของตัวเอง
การพัฒนาทักษะสำคัญเพื่อการออกแบบระบบที่ดี
       การฟัง และ การถามเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริง 
       การให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ 
       การนำเสนอรายงานในการประชุม 
       การประชุมทีมงาน 
       การบริหารเวลา 
       Workshop : การฝึกฝนการใช้การฟัง และคำถามประเภทต่างๆ
การประยุกต์ใช้การสื่อสาร เพื่อการพัฒนาระบบงาน
       การให้ความรู้ เกี่ยวกับระบบ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ 
       การติดต่อประสานงานระหว่างกัน 
       การจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด 
       การนำเสนอรายงานในการประชุม 
       การซักถามและให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ 
       กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้การสื่อสารเพื่อการพัฒนาระบบงาน
การบ้าน สำหรับการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

กรอบแนวคิดของหลักสูตร (Course Framework)แนวทางการฝึกอบรม
การฝึกอบรมเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้แนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning ) ทำให้ผู้เรียนรู้ได้คิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปลงมือทำด้วยตัวเองทันที
ใช้กระบวนการฝึกอบรมในรูปแบบ Training & Group Coaching โดยการฝึกอบรมมีเนื้อหาที่เป็นความรู้ (Hard skill) และ การใช้กระบวนการโค้ช เพื่อให้ผู้เรียนนำเนื้อหาความรู้ ไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในการทำงานได้ด้วยตัวเอง (Soft Skill)
       การบรรยาย : เนื้อหาใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 
       Work Shop : มุ่งเน้นให้เกิดการลงมือทำทีละขั้นตอน
       การพูดคุยในกลุ่มย่อย : เกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกัน
       การตอบคำถาม : กระตุ้นให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้คิดและแสดงความคิดเห็น
       Role Playing : แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา
สร้าง “ แนวทางการนำเสนองาน ” ของตัวเอง ทำให้สามารถนำไปฝึกฝนเพิ่มเติมรายละเอียด สำหรับใช้ในการฝึกฝนเองต่อไปได้อย่างแท้จริง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
นักวิเคราะห์ระบบงาน
 นักพัฒนาระบบ
 ผู้ใช้ระบบ / ผู้ที่ต้องให้ Requirement กับผู้ออกแบบระบบงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม