หลักสูตรฝึกอบรม สุขภาพดีออกแบบได้ - หลักสูตร 1 วัน
(Physical Wealth)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม สุขภาพดีออกแบบได้ (Physical Wealth)

อ. สิริลักษณ์ ยิ่งจอหอ

(ที่ปรึกษาอิสระด้านการเงิน การวางแผนการเงินส่วนบุคคล)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล

         "A good health is the best wealth"

         เนื่องจากปัจจุบันนี้ ปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติและระดับโลกเกิดจากการรักษากลุ่มโรค NCDs (Non–Communicable diseases) เป็นกลุ่มโรคเรื้อรังไม่สามารถรักษาหายขาดได้นั้น อาทิ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง ไขมันในเลือดผิดปกติจนเกิดการอุดตันในหลอดเลือดหัวใจหรือสมอง สาเหตุการเกิดกลุ่มโรคเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคใดใด และไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ ที่สำคัญก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิต เงินทองมากมาย และอาจเกิดความพิการตามมา
        ในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังถึงร้อยละ 75 หรือ ประมาณ 320,000 คนต่อปี เฉลี่ยชั่วโมงละ 37 คน โดยโรคที่มาเป็นอันดับหนึ่ง คือโรคหลอดเลือดสมอง คิดเป็นร้อยละ 4.59 รองลงมาคือโรคหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็ง โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง สาเหตุส่วนใหญ่คือ พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ผิดหลักธรรมชาติ พฤติกรรมการกินอาหารผิด ๆ การขาดการออกกำลังกาย และการมีความรู้ที่ตั้งอยู่บนความไม่รุ้จริง หรือรุ้ไม่ครบถ้วนลึกซึ้งเพียงพอ ทำให้คนไทยจำนวนมากไม่สามารถดูแลตนเองได้ ตั้งแต่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Body Mind and Spiritual) ในเชิงป้องกันไม่ให้เกิดโรค หรือการดูแลตัวเองเมื่อเกิดโรคไปแล้วไม่ให้เกิดเรื้อรังมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้อยู่กับโรคได้อย่างมีคุณภาพ ลดการกินยาเป็นอาหารลง แต่เมื่อมีความรู้ที่ไม่มากพอ โรคเหล่านี้ก็ยังคงเป็นเรื้อรังมากขึ้นก่อเกิดความทุกข์ทรมาน ทำร้ายทำลายทั้งคุณภาพชีวิต จิตใจ ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและครอบครัว สูญเสียเงินที่หามาได้ทั้งชีวิตที่เก็บออมเพื่อประทังหรือชะลอการมีชีวิตอยู่ที่ซึ่งก็รู้ว่าไม่มีทางรักษาหายขาด
        การเรียนรู้และทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสาเหตุที่เกิด พฤติกรรมความเสี่ยงที่ก่อเกิดโรค NCDs (Non –Communicable diseases) ถือเป็นความจำเป็นที่จะเข้าใจธรรมชาติการใช้ชีวิต การกินอาหารเสมือนใช้อาหารเป็นยา การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับตนเอง เนื่องจากสภาวะร่างกายของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน สามารถออกแบบชีวิตตนเองให้มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง รวมทั้งการมีจิตใจที่คิดบวก หลักการมีสุขภาพที่ดีสูงสุดที่แท้คือ การมีจิตใจที่มึคุณภาพ ดังคำกล่าวที่ว่า "สุขภาพที่ดี เริ่มต้นจากจิตใจที่มีคุณภาพดี หากแม้นจิตเราป่วยแล้วร่างกายเราก็จะป่วยตามไปด้วย เพราะ จิตเราเป็นตัวกำหนดร่างกาย"

วัตถุประสงค์
1.เข้าใจความหมายและสาเหตุการเกิดกลุ่มโรค NCDs
2.เข้าใจเรื่องการตรวจสุขภาพในกลุ่มโรค NCDs
3.สามารถวางแผนและออกแบบสุขภาพด้วยตนเองได้
4.เรียนรู้การบริโภคอาหารเป็นยา
5.เรียนรู้การออกกำลังกายที่ถูกวิธี เหมาะสมกับสภาวะร่างกายของตนเองและกำหนดวางแผนการออกกำลังกาย ที่ถูกต้องเหมาะสมกับตนเอง เพศ วัย ช่วงอายุได้
6.เรียนรู้วิธีการกำหนดจิตใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การปรับ Mind set และกลยุทธ์การคิดเชิงบวก
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ส่วนที่ 1
รู้จักโรค NCDs (Non –Communicable diiseases) ความหมาย ปัจจัยเสี่ยง และ พฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิด
        1.โรคอ้วนลงพุง
        2.โรคไขมันผิดปกติ
        3.โรคมะเร็ง
        4.โรคไต
        5. โรคความดันโลหิตสูง
        6. โรคเบาหวาน
        7. โรคหลอดเลือดหัวใจและสมองขาดเลือด
Workshop
        1. VDO การใช้ชิวิต

ส่วนที่ 2
สำรวจตัวเอง ทั้งด้านพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการจัดทำแบบสอบถาม
        1. สำรวจพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยง
        2. แบบสอบถามชี้ชะตา
        3. เข้าใจความสำคัญการตรวจร่างกายประจำปี
        4. จัดทำการวางแผนสุขภาพและการกำหนดเป้าหมายสุขภาพสำหรับตนเองได้ถูกต้องตามสภาวะร่างกายของตนเอง
Workshop
        1. หลุมพรางสุขภาพของตนเอง
        2.แผนเป้าหมายสุขภาพตามรูปแบบ SMART

ส่วนที่ 3
กินอาหารเป็นยา และการออกกำลังกายที่เหมาะสม
        1.เข้าใจและนำคุณประโยชน์สารอาหารที่มีในอาหารที่เราบริโภคไปช่วยป้องกัน หรือลดภาวะการเกิดกลุ่มโรค NCDs (Non –Communicable diiseases) ได้
        2.เข้าใจวิธีการออกกำลังกายที่แตกต่างกันในภาวะของแต่ละโรค ในกลุ่มโรค NCDs ได้
Workshop
        1. สามารถกำหนดการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายอย่างคร่าว ๆได้

ส่วนที่ 4
เรื่องของจิตใจ Mindset และ Positive Thinking
        1.รู้หลักการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดและหลักการควบคุมจิตใจ
        2.รู้กลยุทธ์ และวิธีการปฏิบัติการเปลี่ยนความคิด การคิดเชิงบวก เพื่อนำไปสุ่การเปลี่ยนพฤติกรรม
Workshop
        1. กิจกรรมการฝึกสติและสมาธิ

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
      การอบรมเน้นให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง การรู้จักกับดักหรือหลุมพรางของตนเอง แล้วปรับเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ (Growth Mindset) หวังผลการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีห่างไกลจากกลุ่มโรค NCDs (Non –Communicable diseases)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
บุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการวางแผนสุขภาพเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับหลังจากเรียนจบหลักสูตรนี้
1.กำหนดเป้าหมายสุขภาพของตนเองได้ภายใต้ วิธี SMART
2.การช่วยลดต้นทุนทางการเงินในเรื่องการเสียค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพซึ่งถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง
3.สิ่งสำคัญ คือการเข้าใจวิธีดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน เนื่องจากถึงแม้จะมีการวางแผนการเงินมาอย่างดีแล้วสุขภาพไม่เอื้ออำนวย การวางแผนการเงินก็อาจไม่บรรลุเป้าหมายได้ และเงินก็ไม่สามารถซื้อสุขภาพได้ ทุกอย่างล้วนต้องลงมือทำเอง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม