หลักสูตรฝึกอบรม สุขใจในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Appreciative inquiry & Happy workplace)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม สุขใจในองค์กร (Appreciative inquiry & Happy workplace)

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

(ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
จะดีไหม…หากทุกวันเมื่อพนักงานตื่นนอนตอนเช้าแล้ว สิ่งแรกที่นึกขึ้นได้คือ วันนี้อยากไปทำงานเร็วๆ อยากไปเจอเพื่อนที่ทำงาน อยากไปทำงานที่ตนเองได้รับมอบหมายให้เต็มที่ ให้ดีที่สุด  และรู้สึกมีความสุขที่ได้ไปทำงาน

พนักงานทุกคน มีบทบาทในการร่วมสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ด้วยการปฏิบัติงานที่มีพลัง และเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น

แต่ในความเป็นจริงพนักงานแต่ละบุคคล ล้วนมาจากสภาพแวดล้อม (Environment) ที่แตกต่างกัน มีทัศนคติ  (Attitude) และกรอบความคิด (Mindset) ที่แตกต่างกันและมีอัตลักษณ์ที่เป็นของตัวเอง ทั้งความเชื่อ (Belief) ความคิด (Thinking) ความรู้สึก (Felling)  ค่านิยม (Value) พฤติกรรม (Behavior) ประสบการณ์ (Experience) รวมถึงความคุ้นเคย (Comfort Zone)  และเมื่อต้องมาอยู่รวมกันทั้งที่ เป็นเพื่อนร่วมงาน  หัวหน้างาน และลูกน้อง ทำงานด้วยกัน ร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานสำเร็จ ลุล่วงตามเป้าหมาย จึงอาจมีบางสิ่งอย่างที่เกิดจากความแตกต่างของแต่ละบุคคล มาทำให้ความรู้สึกในการอยากมาที่ทำงาน อยากทำงาน ความทุมเทในงาน และพลังที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น เหล่านี้หายไป เกิดเป็นความรู้สึกที่ไม่มีความสุข ไม่อยากมา และไม่อยากทำงาน

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้หลักการ แนวคิดทางจิตวิทยาเข้ามาเป็นแนวทางปฏิบัติในการช่วยส่งเสริมให้พนักงานอยู่ในสภาวะของความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ ยอมรับ ซึ่งกันและกัน  ซึ่งก่อเกิดเป็นพลัง ความร่วมมือ ความกระตือรือร้น ที่เปี่ยมด้วยความสุข ผ่านการใช้แนวคิดการค้นหาประสบการณ์ทางจิตวิทยาเชิงบวก (Appreciative inquiry) นำไปสู่กระบวนการของการสร้างความสุขในองค์กร (Happy workplace) ได้อย่างเต็มประสิทธิผล สร้างความสุขของการทำงาน ความสำเร็จในชีวิตของพนักงาน และ ความสำเร็จขององค์กรสืบต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อเรียนรู้ในการรู้จัก และเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้น
เพื่อสร้างความเข้าใจ และยอมรับถึงความแตกต่างของผู้ร่วมงาน
เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติในการค้นหาประสบการณ์ทางจิตวิทยาเชิงบวก
เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติในการนำตนไปสู่ความสุขในองค์กร
เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติในการร่วมสร้างองค์กรแห่งความสุข

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักสำคัญของการทำงานอย่างมีความสุข
       กรอบความคิด (Mindset)
       คุณลักษณะของพนักงานที่มีความสุขในการทำงาน
       ลักษณะขององค์กรที่ทำงานแล้วมีความสุข
การพัฒนาสู่พนักงานที่มีความสุขในการทำงาน
       การรู้จักและเข้าใจตนเอง
       การรู้จัก เข้าใจ และยอมรับผู้อื่น (ทีมงาน)
       การเรียนรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างของมนุษย์
       หลักสำคัญของความสมดุลในส่วนงานและส่วนตน
แนวทางการร่วมสร้างความสุขในองค์กรด้วยจิตวิทยา
       เทคนิคการสื่อสาร เพื่อสร้างพลังขององค์กร
       เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจ ไปสู่ความสำเร็จของงาน
       เทคนิคการร่วมกันทำงานด้วยความเต็มใจ อย่างเต็มศักยภาพ
       เทคนิคการค้นหาประสบการณ์ทางจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อนำมาต่อยอด
       เทคนิคการนำตนไปสู่ความสุขในองค์กร
       แนวทางปฏิบัติในการร่วมสร้างองค์กรแห่งความสุข
แนวทางในการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
       ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
       สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่จะนำกลับไปปฏิบัติ
       Role Playing : สุขใจในองค์กร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมมีแนวคิด (เกิดแรงจูงใจ) ในการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างคุณลักษณะของพนักงานที่มีความกระตือรือร้น มีพลัง มีความสุขที่ได้ไปทำงาน ได้ทำงานอย่างเต็มที่และดีที่สุด และปรับใช้หลักจิตวิทยาให้สอดคล้องเหมาะสมในชีวิตประจำวันและการทำงานร่วมกัน
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการ เทคนิค และวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาตนเอง และผู้อื่น (ตามสอดคล้องกับสภาวการณ์จริง) เพื่อให้เกิดผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
3. ผู้เข้าอบรมมีการตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสมดุลในส่วนงานและส่วนตน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็ง สร้างพลัง และสร้างความสุขในที่ทำงานให้มากยิ่งขึ้น

ที่เหมาะสมหลักสูตรนี้
 พนักงาน
หัวหน้างาน
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม