หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดการบริการสู่ความเป็นเลิศ - หลักสูตร 2 วัน

(Excellent Service)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Service / สุดยอดการบริการสู่ความเป็นเลิศ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
พนักงานส่วนงานบริการเป็นกลไกสำคัญในการ สร้างภาพลักษณ์การบริการขององค์กรที่แตกต่าง และเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรได้อย่างชัดเจน 
การบริการที่ดีเป็นหัวใจขององค์กรชั้นนำที่สามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าเกิดการซื้อซ้ำ และบอกต่อด้วยความรู้สึกที่ได้รับจากประสบการณ์จริง ซึ่งมีทั้งกระบวนการ ฟัง พูด ถาม เขียน ครบถ้วน 
การบริการที่ดีมักเกิดจากทัศนคติของผู้ให้บริการทั้งด้านขององค์กร สินค้า และลูกค้า หากเขามีความรู้สึกดีๆ กับเรื่องดังกล่าว จะส่งผลสู่ความรู้สึกของลูกค้าได้อย่างชัดเจน 
การแข่งขันในธุรกิจนอกจากสินค้าเด่นแล้ว การบริการเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในการเปรียบเทียบคุณสมบัติการแข่งขันให้เกิดความได้เปรียบอย่างแท้จริง
การบริการที่ดีเป็นภาพลักษณ์สำคัญที่ทำให้องค์กรต่างๆ เน้นย้ำในการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ลูกค้าจึงจะได้รับความประทับใจ


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีใจรักในการบริการด้วยตัวเองอย่างมีความสุข
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพงานบริการในฝันที่ตนเองและทีมงาน ที่สร้างความประทับใจให้ลูกค้า
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในพัฒนางานบริการของตนเองให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลถืงความประทับใจให้กับลูกค้าจากประสบการณ์ดีๆ
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความภูมิใจกับงานบริการที่ตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งของความสุขเล็กๆ ที่ลูกค้ารู้สึกได้ว่าตอบความต้องการที่แท้จริงได้อย่างตรงประเด็น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I
นิยามของคุณ กับคำว่า “การบริการมืออาชีพ”
รู้จักเข้าใจอารมณ์การทำงานของตนเอง “ด้านงานบริการ” Workshop
         เรารู้สึกอย่างไรกับงานขาย งานบริการที่เรารับผิดชอบ?
         เรารักงานขายและงานบริการมากเพียงใด?
         เราเห็นประโยชน์อะไรบ้างกับงานของเรา?
         หลุมพรางทางความคิดของเราเกี่ยวกับงานเป็นอย่างไร?

หัวใจสำคัญในการทำงานบริการ
ทัศนคติเชิงบวกในการทำงานบริการ
         อดีต ปัจจุบัน อนาคต
         การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาที่ดีกว่า
         คุณสมบัติสำคัญของนักทำงานเชิงบวก

หลักสำคัญ 5 ประการของงานบริการกับคีย์เวิร์ดสำคัญ Workshop
         ความพึงพอใจ (Satisfaction)
         ความพร้อม (Readiness)
         ความมีคุณค่า (Values)
         ความสนใจ (Interest)
         ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)

สร้างวัฒนธรรมการบริการที่ดีเยี่ยม ด้วยความฉลาดทั้ง 6 ด้าน
         เก่งงาน
         เก่งบริหารอารมณ์
         เก่งคิดสร้างสรรค์ 
         เก่งคุณธรรม จริยธรรม
         เก่งสุขภาพร่างกาย
         เก่งเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหา


Day II
สำรวจภาพลักษณ์งานบริการขององค์กร
         ภาพงานบริการในฝัน “ของทีม”
         ภาพงานบริการปัจจุบัน ค้นหาอย่างใจเป็นธรรม
         สิ่งที่เราอยากพัฒนาให้เป็นดัง..ฝันของลูกค้า

สร้างมาตรฐานการบริการสำหรับลูกค้าคนพิเศษ
         ปรับแนวคิด สู่การบริการที่เป็นเลิศ
         สร้างภาพลักษณ์ใหม่ ในองค์กรเดิมที่ดีกว่า สู่การบริการที่ประทับใจ
         เทคนิคจิตวิทยาการบริการอย่างเข้าใจธรรมชาติลูกค้า
         สร้างโปรแกรม ( PDCA) สู่การลงมือทำอย่างยั่งยืน Workshop
         ทดสอบระบบใหม่…สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าคนสำคัญ
         กลยุทธ์การบริการอย่างเหนือชั้น…ด้วยมาตรฐานการบริการรูปแบบใหม่

ภารกิจสำคัญของการ…สร้างทีมเวิร์คสู่ทีมบริการมืออาชีพ Workshop
         สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
         สร้างเป้าหมายร่วมกัน
         สร้างคุณค่าร่วมกัน
         สร้างคู่มือการบริการร่วมกัน
         สร้างประโยชน์ร่วมกัน

ปัจจัยหลักสำคัญของทีมเวิร์ค
         การรู้ใจเขา เข้าใจตัวเอง
         การสร้างการสื่อสารที่ดีร่วมกัน
         การสร้างกำลังให้กับทีมงาน
         การร่วมกันบรรลุเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์
         สรุปคัมภีร์ฉบับงานบริการของตนเอง


แนวทางการฝึกอบรม
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
         Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
         Icebreak การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
         Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
         Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
         Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
         Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
         Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน
กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขายและบริการ
หัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่มีความสนใจทุกท่าน

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 ภาพรวมของหลักสูตร
        อบรม สัมมนา ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
        อบรม สัมมนา ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
        อบรม สัมมนา เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง
ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
        อบรม สัมมนา กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง :  สุดยอดการบริการการบริการมืออาชีพงานบริการ

แสดงความคิดเห็น