หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดนักขายเชิงรุก - หลักสูตร 1 วัน

(Proactive Top Sellers)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Sales and Marketing / สุดยอดนักขายเชิงรุก

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   พนักงานขายเป็นบุคคลสำคัญขององค์กรในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กร ที่ส่งมอบคุณค่า คุณภาพ และความประทับใจ กับภาพลักษณ์องค์กรในมุมมองลูกค้า ซึ่งการพัฒนาภาพลักษณ์พนักงานขององค์กรให้เป็นนักขายเชิงรุกได้นั้น จึงต้องให้ความสำคัญกับสมรรถนะ (Competency) ดังนี้
       ความรู้ (Knowledge = K) > 5 รู้ขององค์กร
       ทักษะ (Skill=S) > ทักษะการขาย (Selling Skill)
       คุณลักษณะ (Attribute=A) > ภาพลักษณ์นักขายเชิงรุก
   จะเห็นว่า KSA สามารถช่วยให้เราลำดับความสำคัญการทำงานขายได้อย่างเป็นระบบ ด้วยศักยภาพ เทคนิค และเครื่องมือต่างๆ ในการสร้างความเข้าใจในลูกค้า ทีมงาน และองค์กรได้อย่างสร้างสรรค์ ในการเพิ่มยอดขาย ความพึงพอใจ ให้เหนือกว่านักขายทั่วไป นำมาซึ่งความไว้วางใจจากผู้อื่นอย่างมีเชิงกลยุทธ์
   องค์กรพัฒนาทีมงานขายให้สามารถพิชิตเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน มั่นคง และอยากให้พนักงานขายมีความภักดีต่อองค์กร และสามารถบริหารงานขายได้ด้วยตัวเอง จนกลายเป็นธรรมชาติ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้พนักงานขายรู้จัก เข้าใจ สไตล์การเป็นนักขายในแบบของตัวเอง
เพี่อให้พนักงานขายมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเป็น “นักขายแบบมืออาชีพ”
เพื่อพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ในการเป็นพนักขายที่มีทัศนคติที่ดีในการทำงานขาย
เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ เทคนิค และกระบวนการได้จริงให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล

 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวคิดในการเป็นนักขายเชิงรุก 
       นักขายเชิงรุกในแบบตัวคุณเองเป็นอย่างไร? 
       การนำโจทย์องค์กรมาเปลี่ยนเป็นเป้าหมายยอดขายของตัวเองได้อย่างไร? 
       สถานการณ์งานขายปัจจุบันเป็นอย่างไร? 
       เทคนิคการสร้างพลังงานขายให้ยั่งยืนมีอะไรบ้าง 
       Workshop: สร้างกรอบความคิด (Mindset) ในการเป็น “สุดยอดนักขายเชิงรุก” สไตล์ตัวเอง
พัฒนาความรู้ และความเข้าใจ อย่างมีมาตรฐาน 
       เรียนรู้ 5 รู้ขององค์กร ( รู้องค์กร+รู้สินค้า+รู้ลูกค้า+รู้คู่แข่ง+รู้ตัวเอง) 
       หลักการคิด วิเคราะห์ ตามหลักการตลาด 
       นำเครื่องมือต่างๆ ใช้ในการทำงานจริง (วิเคราะห์ขนาดตลาด+Sales Pipeline+สินค้า-ตลาด) 
       พัฒนากระบวนการขายอย่างเป็นระบบ 
       Workshop: ประยุกต์ใช้เครื่องมือกับเหตุการณ์ 
ทักษะสำคัญในการการเพิ่มคุณค่าให้เป็นนักขายเชิงรุก 
       การนำเสนออย่างมืออาชีพ 
       การบริหารข้อโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์ 
       การมีบุคลิกภาพในการครองใจคน 
       การบริการให้ได้ใจและได้ยอดขาย 
       การเปลี่ยนข้อร้องเรียนเป็นยอดขายเพิ่ม (ซื้อซ้ำ) 
       Workshop: เลือกทักษะสำคัญที่จะนำไปพัฒนา 
       Role Play : แสดงบทบาทสมมติในการขายกับสถานการณ์ที่กำหนด
เทคนิคการสร้าง “คู่มือการขาย” ของตัวเอง 
       เป้าหมาย ( Goal ) ยอดขาย 
       กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก 
       การวางแผนงานขายอย่างเป็นระบบ 
       คุณสมบัติสำคัญของนักขายเชิงรุก 
       สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานขายที่ใช่ 
       Workshop: เขียนคู่มือการขายของตัวเอง (เล็กๆ)
การบ้านสำหรับการพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน

แนวทางในการฝึกอบรมนักขาย
การฝึกอบรมทำให้นักขายเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งนักขายจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยนักขายเองโดยทำให้นักขายมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขายที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดแรงจูงใจในการที่นักขายอยากจะพิชิตเป้าหมายยอดขายให้ได้ โดยสามารถกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นต่องานขายได้ เมื่อตัวเองรู้สึกท้อถอยอยู่บ่อยๆ เพราะเข้าใจว่า “การขายเป็นเกมการถูกปฏิเสธ” จึงสร้างแนวทางเพื่อเอาชนะได้ด้วยตัวเอง 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานขาย ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


แนวทางการฝึกอบรม
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
         Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
         Icebreak การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
         Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
         Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
         Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
         Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
         Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน
กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
พนักงานการตลาด 
ผู้ที่สนใจ 
หัวหน้าและผู้จัดการงานขายงานการตลาด

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 ภาพรวมของหลักสูตร
        อบรม สัมมนา ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
        อบรม สัมมนา ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
        อบรม สัมมนา เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง
ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
        อบรม สัมมนา กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : นักขายเชิงรุกคู่มือการขายงานขาย

แสดงความคิดเห็น