หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดนักบริหารการเปลี่ยนแปลง - หลักสูตร 1 วัน
(Leading Change Agent)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Leading Change Agent)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอัตราเร่ง ซึ่งสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี ฯลฯ ที่ชัดเจนที่สุดและสัมผัสได้โดยตรงคือวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วกว่าในอดีตหลายเท่าตัว นวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นและล้าสมัยอย่างรวดเร็ว การหยุดนิ่งจึงหมายถึงการถอยหลัง เป็นคำกล่าวที่เป็นจริงเสมอไม่ว่าการหยุดนิ่งนั้นจะเป็นการถูกพูดถึงในเรื่องใดๆก็ตาม การแสวงหาทางเลือกใหม่ๆแล้วปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม เพื่อรับประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆเหล่านั้นที่มีอยู่อย่างมากมายให้ไขว่คว้า เป็นความสามารถที่สำคัญซึ่งจะพบเสมอในตัวผู้นำองค์กรที่เปี่ยมวิสัยทัศน์และประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการธุรกิจ ความสามารถที่กล่าวถึงนี้คือการนำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีวิสัยทัศน์มาสู่องค์กรและธุรกิจ แต่เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจเช่นกันว่าบ่อยครั้งการเปลี่ยนแปลงที่นักบริหารทั้งหลายพยายามสร้างให้เกิดขึ้นนั้น มักจะไปไม่ถึงดวงดาวไม่บรรลุเป้าหมายที่คาดหวังไว้ โครงการที่เป็นประโยชน์หลายๆโครงการถูกยกเลิกหรือไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปจนได้ดอกผล บางโครงการเป็นเพียงแค่แผนที่ถูกออกแบบมาอย่างยอดเยี่ยม มีการทุ่มเททั้งความคิดและทรัพยากรไปมากมายแต่กลับถูกวางไว้เฉยๆ ไม่แม้แต่จะถูกหยิบยกขึ้นมาอ้างอิงถึงกรอบคิดและหลักการ จากสาเหตุต่างๆที่นำมาเป็นข้ออ้างถึงการไม่นำแผนงานหรือโครงการที่ดีเหล่านั้นมาสู่การขยายผลเป็นรูปธรรม
   อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์หรือศึกษาอย่างละเอียดถึงความแตกต่างระหว่างโครงการที่สามารถดำเนินการขับเคลื่อนจนประสบผลสำเร็จกับโครงการที่เป็นได้เพียงแค่ความฝัน มีความแตกต่างที่สังเกตได้อยู่บางประการหลักๆที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยของความสำเร็จ กล่าวคือ ผู้บริหารหรือผู้ที่ริเริ่มแผนงานเหล่านั้นไม่สามารถก้าวผ่านพ้นอุปสรรคที่มีขึ้นในระยะเริ่มต้นของการนำแผนงานไปสู่การดำเนินงานได้ การไม่เตรียมพร้อมอย่างรอบคอบ ความไร้ระบบ ความไม่พร้อมในหลายๆด้าน อาทิ ความพร้อมของกลุ่มบุคคลและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ทรัพยากร การถ่ายทอดความคิดและความฝันไปอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร การออกแบบกระบวนการในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงขาดบุคลากรที่มีความสามารถ ความรู้และทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น ซึ่งบุคลากรที่จะทำหน้าที่ในการนำการเปลี่ยนแปลงหรือ Change Agent เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จ การสร้างกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลง การขจัดความกังวล สงสัย และความกลัวต่างๆให้กับผู้คนทั่วทั้งองค์กร การกระตุ้น สร้างและดึงการมีส่วนร่วม ฯลฯ ให้ทุกส่วนขององค์กรสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันในจังหวะที่สอดประสานในทิศทางที่ผู้บริหารคาดหวังไว้
   “สำเร็จทุกกรณี” จะไม่เป็นเพียงคำกล่าวอ้างอย่างเลื่อนลอย หากองค์กรมีกลุ่มบุคลากรในการสานต่อฝันเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ที่มีความสามารถและทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้ในองค์กรที่ต้องการก้าวให้ทันและล้ำหน้าการแข่งขันจึงจำเป็นต้องบ่มเพาะบุคลากรในระดับต่างๆที่มีศักยภาพให้เป็นกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล มีศาสตร์และศิลป์ในการนำการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ สามารถใช้เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเชี่ยวชาญและชาญฉลาด หลักสูตรนี้จึงออกแบบขึ้นเพื่อมุ่งเปลี่ยนแปลงผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้สามารถนำการเปลี่ยนแปลงที่ “สำเร็จทุกกรณี” มาสู่องค์กร

วัตถุประสงค์
เพื่อถ่ายทอดความรู้หลักการการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล 
เพื่อบ่มเพาะบุคลากรที่มีศักยภาพขององค์กรหรือที่ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการพัฒนาปรับปรุงองค์กร การบริหารจัดการโครงการและแผนงาน ให้เป็นผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สามารถริเริ่มและนำพาการเปลี่ยนแปลงให้บรรลุเป้าหมาย
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถพัฒนากลยุทธ์แผนปฏิบัติการ และต้นแบบวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเหมาะสมกับองค์กรในการบริหารการเปลี่ยนแปลง และสามารถขยายผลประยุกต์ต่อยอดด้วยตนเอง
เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้และทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นความสามารถหนึ่งที่สำคัญ ให้กับบุคลากรที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งในระดับบริหารจัดการ ผู้นำของแต่ละฝ่ายงานในองค์กร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. พื้นฐานและหลักการการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลในบริบทของธุรกิจและการบริหารจัดการสมัยใหม่
     a.ผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
     b.เทคนิคการคาดการณ์อนาคตเพื่อการวางแผนการเปลี่ยนแปลง
     c.การประเมินความพร้อมและอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง
     d.การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง
     e.พฤติกรรมบุคคลและทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลง
     f.สาเหตุการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและเทคนิคการบริหารการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
2. บันได 8 ขั้นของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
3. การเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลง
4. เทคนิคและเครื่องมือการบริหารการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงของการเปลี่ยนผ่าน
5. การใช้แผนที่ผลลัพธ์เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล
6. การจัดทำแผนปฏิบัติการ การประเมินติดตามผลการบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบ PDCA

แนวทางการฝึกอบรม
1. เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำไปสู่ประโยชน์ต่อองค์กรและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของแต่ละองค์กร เนื้อหาหลักสูตรจะได้รับการออกแบบให้เหมาะสมและตามความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร (Customized) โดยดำเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In House Training) ในวันและเวลาที่องค์กรสะดวกและบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรมอย่างพร้อมเพรียง 
2.เน้นรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคู่กับทฤษฎี และกรณีตัวอย่าง เพื่ออธิบายประมวลสรุปให้บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจและมีทักษะเบื้องต้นเพียงพอในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหารและผู้จัดการในสายงานต่างๆขององค์กร 
บุคลากรที่มีศักยภาพและได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ขององค์กรต่อไปในอนาคต 
ผู้บริหารโครงการ หัวหน้างานและบุคลากรระดับปฏิบัติการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม