หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงานที่ดี - หลักสูตร 1 วัน
(To be good Coach)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงานที่ดี (To be good Coach)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ผู้จัดการ มีความแตกต่างกับ ผู้นำ หลายประการ มีอยู่คุณสมบัติหนึ่ง คือ การบริหารงาน ผู้จัดการบริหารงานโดยการ สั่งการ แต่ ผู้นำบริหารงานโดยการ สอนงาน ทำให้ผู้จัดการที่พัฒนาเรื่องภาวะความเป็นผู้นำ อยากที่จะบริหารงานแบบการ Coaching เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความเป็นเจ้าของงานและทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้วยศักยภาพของตัวเอง  โดยไม่ต้องรอให้หัวหน้าสั่ง และเต็มใจทำงานนั้นๆ ด้วยความภาคภูมิใจในตัวเอง
 ผู้จัดการหลายๆคนเป็นผู้มีความสามารถแต่ไม่สามารถถ่ายทอดงาน หรือ สอนงาน ด้วยวิธีการ โค้ช ให้กับน้องๆ ในทีมงานได้ดีเท่าที่ควร อันเนื่องมาจาก ตกหลุมพรางหลายๆประการเช่น
       ความไม่คุ้นเคยกันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ในฐานะโค้ช
       ความไม่เข้าใจในแก่นแท้ ของการเป็นโค้ชที่ดี
       ขาดความรู้ และทักษะของเนื้องานที่ต้องโค้ช
 โค้ชเป็นงานที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คน ซึ่งเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้ แต่เราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเราก่อนเพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ขึ้นมาได้ ในฐานะโค้ชมืออาชีพ

วัตถุประสงค์
 
เพื่อพัฒนาให้หัวหน้างาน/ผู้จัดการ สามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยการดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้
 เพื่อทำให้หัวหน้างาน / ผู้จัดการเข้าใจกระบวนการ การสอนงาน (Coaching) เช่น การใช้คำถาม , การฟังอย่างตั้งใจ , การให้ข้อมูลป้อนกลับและการตั้งเป้าหมาย กับโค้ชชี่ (Coachee)
 เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนงาน (Coaching) และนำไปฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นโค้ชที่ดี ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย
 หัวใจสำคัญของการสอนงาน (Coaching)
      นิยามการสอนงาน
      ปัจจัยสำคัญ
      ภาพลักษณ์ของโค้ช
 สร้างทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการสอนงาน
      ทัศนคติเชิงบวก vs ทัศนคติเชิงลบ
      ทางเลือกเป็นของเรา
      เป้าหมายของการสอนงาน
 กระบวนการในการสอนงานที่เข้าใจง่ายๆ
      การเกริ่นนำ
      การสร้างบรรยากาศ
      การเข้าสู่เนื้อหา
      การสรุปผลลัพธ์
      การจบการสอนงาน
 เทคนิคการสอนงาน (Coaching) ที่หัวหน้าพึงปฏิบัติ
 ประสบการณ์การใช้กระบวนการสอนงาน
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ 
 หัวหน้างาน 
 ผู้จัดการ

        สรุปหลักสูตรสุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงานที่ดี เป็นหลักสูตร 1 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้สอนเรื่องการมีหัวใจสำคัญของการสอนงาน (Coaching)  การสร้างทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการสอนงาน มีกระบวนการในการสอนงานที่เข้าใจง่ายๆ และเทคนิคการสอนงาน (Coaching) ที่หัวหน้าพึงปฏิบัติ สุดท้ายประสบการณ์การใช้กระบวนการสอนงาน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร