หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดเทคนิคเพื่องานบริการเหนือระดับ - หลักสูตร 1 วัน
(Customer Service Excellence)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม สุดยอดเทคนิคเพื่องานบริการเหนือระดับ (Customer Service Excellence)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ความเป็นมาของหลักสูตร
   เพราะเราเชื่อว่า “ลูกค้า” คือคนสำคัญในทุกธุรกิจของคุณ การเอาใจใส่ดูแลและให้บริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดเป็นเป้าหมายที่สำคัญอย่างยิ่ง พนักงานหรือแผนกที่ต้องติดต่อกับลูกค้า sจึงจำเป็นต้องมีทักษะการให้บริการที่ดีเลิศ เพราะงานบริการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ พนักงานที่ให้บริการลูกค้าจึงจำเป็นต้องอาศัย ความรู้และประสบการณ์ รวมถึงทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า และเมื่อพนักงานมีความชำนิชำนาญก็จะสามารถดัดแปลง ให้เข้ากับลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างกันได้แล้วแต่สถานการณ์ 
   โดยหลักสูตรนี้ได้นำแนวความคิดว่าการให้บริการระดับมืออาชีพในงานบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่ต้องให้บริการแก่ลูกค้าโดยตรงหรือพนักงาน ที่ต้องออกไปหน้างานเพื่อพบปะลูกค้านั้นเป็นส่วนประกอบหลัก ในการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า เมื่อเข้ามารับการบริการ เพราะเราเชื่อว่าคุณค่าของงานบริการจะมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับ “ผู้ให้บริการ” ฉะนั้นเมื่อผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวความคิด ผ่านการอบรมที่หลากหลายและได้ฝึกปฏิบัติจริงในชั้นเรียน ผู้ผ่านการอบรมจะกลายเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สามารถสร้างความแตกต่างให้แก่ธุรกิจได้ยากที่จะเลียนแบบได้

หลักการและเหตุผล
   ด้วยหลักสูตร “สุดยอดเทคนิคงานบริการเหนือระดับ” นี้จะปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เข้าอบรมเล็งเห็นความสำคัญของงานบริการ สามัญสำนึกรักการบริการ ผู้บริการต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าโดยใช้สามัญสำนึกในการบริการ, การเลือกวิธีบริการโดยผ่านมุมมองของลูกค้าเพื่อเข้าถึง ความต้องการที่แท้จริงและในบางสถานการณ์ผู้บริการ ก็จำเป็นต้องใช้สามัญสำนึกมาตัดสินใจในการเลือกให้บริการมากกว่ากฎเกณฑ์หรือ ข้อบังคับเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่ลูกค้า 
   นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและลูกค้ามากขึ้น โดยที่ผู้บริการต้องมีความรับผิดชอบในงานที่ดูแลโดยให้ความสำคัญแก่งานที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ รวมไปถึงมีความรับผิดชอบเอาใจใส่ลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดจากการได้รับบริการในแต่ละครั้ง ความไว้เนื้อเชื่อใจ, สัญญาว่าจะติดตามดูแลจนกว่าจะจบ ผู้ให้บริการจะต้องทำให้ลูกค้าเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกับทั้งตัวผู้ให้บริการและองค์กร เพราะ ‘คำสัญญา’ แม้เพียงเล็กน้อยสามารถสร้างความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ลูกค้าได้ และเมื่อใดก็ตามที่ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในผู้ให้บริการ เมื่อนั้นลูกค้าจะเกิดความรู้สึกผูกพันกับองค์กรขึ้นมา 
   พนักงานที่ให้บริการจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาได้ ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานหรือสินค้าที่ให้บริการได้อย่างครบถ้วนเพื่อตอบสนอง sกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลาย สามารถแนะนำสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าได้ และเมื่อลูกค้ามีข้อสงสัยก็สามารถซักถาม และได้รับคำตอบอย่างเข้าใจง่ายและรวดเร็ว กล่าวโดยสรุป เนื้อหาดังกล่าวสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในเทคนิคการให้บริการแก่ลูกค้า และยกระดับคุณภาพงานบริการขององค์กรผ่านคำนิยาม

เมื่อเข้าเรียนหลักสูตรนี้คุณจะสามารถ
เข้าใจหลักการและแนวความคิดการให้บริการระดับมืออาชีพและนำปรับไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้
 สร้างทัศนคติที่ดีและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานบริการ 
 มีทักษะการฟังเชิงรุกและการสื่อสารระหว่างบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มีความรักและภาคภูมิใจในตนเองและงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น
 แก้ปัญหาและจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
งานด้านบริการลูกค้าสำคัญอย่างไรกับองค์กร (ความสำคัญของงานบริการ) 
 จุดเริ่มต้นของงานบริการเริ่มที่ตัวเราเอง (ทัศนคติที่ดีต่องานบริการ) 
 ศาสตร์และศิลป์ในงานบริการ (หลักการให้บริการที่ถูกต้อง) 
 พลังของการสื่อสารมีมากกว่าที่คุณคิด (ความสำคัญของการสื่อสาร) 
 วิธีการสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจ (ทักษะการใช้คำพูดเชิงบวก) 
 การฟังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร (การฟังเชิงรุก) 
 ทำความเข้าใจกับคำตำหนิหรือปัญหาของผู้รับบริการ (ความสำคัญของข้อร้องเรียน) 
 เทคนิคการรับคำตำหนิและข้อร้องเรียน (ศิลปะการไกล่เกลี่ยและประนีประนอม) 
 วิธีการจัดการอารมณ์ในงานบริการ (การบริหารความเครียด) 
 ความต่างกันระหว่างมือสมัครเล่นกับมืออาชีพ (บริการแบบมืออาชีพ) 
 พัฒนาคุณภาพงานบริการ (แนวทางการพัฒนาตนเอง)

สื่อและวิธีการเรียนรู้
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เรื่องเทคนิคการให้บริการผ่านการบรรยายประกอบสไลด์ 
 ระหว่างอบรม ผู้เข้าอบรมจะมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติผ่านบทบาทสมมติ การฝึกสนทนากับลูกค้า, การแก้ปัญหาในหลากหลายสถานการณ์ เพื่อสร้างความมั่นใจในการสื่อสาร 
 ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การให้บริการใช้ภาษาพูดเชิงบวกผ่านการอภิปรายกลุ่ม 
 ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้เทคนิคที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานที่ต้องติดต่อและให้บริการลูกค้าโดยตรง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม