หลักสูตรฝึกอบรม สูตรลับพลังสู่ความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(Power of Success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม สูตรลับพลังสู่ความสำเร็จ (Power of Success)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 Corporate Governance (CG) ถูกเรียกอย่างเป็นทางการ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ว่า “การกำกับดูแลกิจการ” หรืออาจถูกเรียกด้วยคำอื่นในบริบทต่างๆ เช่น บรรษัทภิบาล ธรรมาภิบาลในภาคเอกชน ซึ่งมีความหมายเดียวกันว่า การบริหารจัดการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
 ในกรณีของจริยธรรมในองค์กรนั้นถือว่าเป็นการสร้างมาตรฐานขององค์กรที่มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนและผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมลงทุน ดำเนินงานต่างๆในองค์กร ด้วยความถูกต้องและมีคุณธรรม อีกทั้งยังต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย เมื่อองค์กรดำเนินงาน หรือธุรกิจโดยขาดจริยธรรมและเอารัดเอาเปรียบต่อลูกค้าแล้ว ท้ายที่สุดจะนำไปสู่ความล้มเหลว การขาดทุน ไม่สามารถหาผลตอบแทนและเสียชื่อเสียงในธุรกิจที่เกี่ยวข้องนั้น
 ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ ต้องการที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันธ์กับองค์กรมากขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติตัวเองของพนักงานไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กร ไม่มองว่าองค์กรเป็นเสมือนบ้านของตัวเอง เหมือนในอดีต ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น การมีทัศนคติเชิงลบต่อองค์กร , การมองเห็นแต่ข้อเสียขององค์กรเพียงด้านเดียว เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้พนักงานอาจขาดการปฎิบัติตัวที่ถูกต้อง หรือขาดจริยธรรมในองค์กร
 การสร้างจิตสำนึกในองค์กรให้แก่พนักงาน เพื่อช่วยให้พนักงานเห็นคุณค่าตนเอง เห็นคุณค่าเพื่อนร่วมงาน เห็นคุณค่าองค์กร จะส่งผลดีแก่พนักงานมีความผูกพันกับองค์กร ยิ่งพนักงานในองค์กรและทีมงานมีความผูกพันกันแน่นแฟ้นเท่าไร การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

วัตถุประสงค์
1. กระตุ้นเป้าหมายที่ชัดเจนของบุคลากรและองค์การ
2. ปลูกฝังความรักให้เกิดขึ้นกับสิ่งรอบข้างอย่างไม่มีข้อแม้
3. ปลูกฝังความคิดและทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและดำเนินชีวิต

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. การรู้จักตัวเอง
2. การรับรู้ของตัวเอง
3. การวิเคราะห์ตัวเอง
4. สาเหตุที่ไม่ประสบความสำเร็จ
5. สาเหตุที่ประสบความสำเร็จ
6. เปรียบเทียบความคิดและการกระทำของคนที่สำเร็จและไม่สำเร็จ
7. กระบวนการคิด (Thinking Processes)
8. การตั้งเป้าหมาย
9. บุคลิกภาพแห่งความสำเร็จ
10. เป้าหมายของชีวิต
11. คำพูดแห่งความล้มเหลวและความสำเร็จ
12. การสร้างพลังความเชื่อ
13. การสร้างพลังในทางบวก
14. สโตรกที่อบอุ่น
15. ขั้นตอนสู่การบรรลุเป้าหมาย
16. เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต
17. สิ่งสุดท้ายในชีวิตของคุณคืออะไร?
18. เวลาแห่งความสำเร็จ
19. Cased Studies และ Workshop

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม