หลักสูตรฝึกอบรม หลักการของ LEAN เพื่อการปฏิบัติที่ได้ผล - หลักสูตร 2 วัน
(LEAN CONCEPT FOR EFFECTIVELY IMPLEMENTATION)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม หลักการของ LEAN เพื่อการปฏิบัติที่ได้ผล (LEAN CONCEPT FOR EFFECTIVELY IMPLEMENTATION)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
ขับเคลื่อนการผลิตไปสู่ ลีน เพื่อคุณภาพสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด และปลอดภัยที่สุด โดยใช้เวลาในกระบวนการจนถึงการส่งมอบให้กับลูกค้าให้น้อยที่สุด และเพื่อความมั่นคงระยะยาวขององค์กร (Driving Manufacturing to LEAN for highest quality, lowest cost, shortest lead time, and safest)
การผลิตแบบ LEAN หมายความว่าอย่างไร? จะเริ่มต้นที่จุดไหน (What is the meaning of LEAN Manufacturing? Where should begin?)
วิเคราะห์ปัญหาโดยการสร้าง Value Stream Mapping เพื่อค้นหาจุดคอขวด และปรับปรุง (Analyze flowing bottlenecks by value stream mapping)
จะพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถในระบบ LEAN ได้อย่างไร (How to develop employees to LEAN working processes?)
สร้างวัฒนธรรมการค้นหา-บ่งชี้ ขั้นตอนงานที่ไม่มีประโยชน์ (NVA) และปรับปรุงแก้ไข (Building organization culture to analyze Non Value Added working activities and improvement )
วิธีใช้เครื่องมือคุณภาพเบื้องต้น 7 อย่างที่ได้รับการพัฒนาขึ้น เช่น (Seven QC Tools, eg, Brainstorming, Pareto chart, Why-Why-analysis)
อะไรคือปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการนำแนวทางต่าง ๆ ของแนวคิดแบบ LEAN มาปฏิบัติอย่างยั่งยืน (What are sustainable key success factors to implement LEAN working process?)
จาก 7 Wastes ในยุคเริ่มต้นของ TPS จนพัฒนาไปเป็น 8 Wastes และปัจจุบัน ในยุคที่เรากำลังเข้าสู่ Industry 4.0 สิ่งสูญเปล่าได้เพิ่มเป็น 9 Wastes เพื่อให้เหมาะกับยุคสมัยที่กำลังจะเปลี่ยนไป (From 7 Wastes at the beginning era of TPS, then developed to 8 Wastes and currently when we are going to the Industry 4.0 the wastes have been developed to 9 Wastes to meet the changing industrial era.)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้องค์กรผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนรูปการผลิตไปสู่ LEAN (Stimulate participated organizations realize the necessitate of changing to Lean)
LEAN มุ่งขจัดความสูญเสีย 9 ประการ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และลดเวลางาน (The aim of LEAN is to eliminate 9 deadly wastes)
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารู้ว่าจะเริ่มต้นทำ LEAN ที่จุดไหน ทำอย่างไร (Enable participants to know where to start LEAN process and how to implement)
เพิ่มระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรเพื่อผลกำไรที่ดีขึ้น (Increasing competitiveness and profitability)

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
Day 1
Morning:
     อบรม สัมมนา 1. LEAN คืออะไร?
        a. วิวัฒนาการ LEAN มาจากไหน?
        b. LEAN เปลี่ยนโลกนี้ได้อย่างไร?
        c. LEAN ต่างจาก TPS อย่างไร?
     อบรม สัมมนา 2. แนวคิดการผลิตแบบลีน (LEAN Concept and House of LEAN)
     อบรม สัมมนา 3. พื้นฐานความรู้สำหรับลีน
        a. 3 Mu (Muda, Mura, Muri)
        b. 3 G (Genba, Genbutsu, Genjitsu)
        c. 5 S (Sort, Simplify, Shine, Standardize, Sustain)
Afternoon:
     อบรม สัมมนา 4. พื้นฐานความรู้สำหรับลีน (ต่อ)
        a. PDCA
        b. 7 QC Tools
        c. Kaizen (การพัฒนาอย่างยั่งยืน)
     อบรม สัมมนา 5. หัวใจของระบบลีน “การกำจัดสิ่งไร้ประโยชน์และสูญเปล่า 9 อย่าง”
        a. การเคลื่อนย้ายระหว่างกระบวนการ (Conveyance)
        b. การรอคอย (Waiting/Delay)
        c. วัสดุคงคลังมากเกินความจำเป็น (Unnecessary stock)
        d. ผลิตมากเกินไป (Over Production)
        e. การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Motion)
        f. กระบวนการขาดประสิทธิภาพ (Non-Effective process)
        g. เกิดของเสีย งานแก้ไข (Defect & Rework)
        h. ใช้ทรัพยากรมนุษย์ไม่คุ้ม (Under-utilized Talent)
        i. พฤติกรรมแย่ ๆ ของพนักงาน (Bad behavior)
Day 2
Morning:
     อบรม สัมมนา 1. ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาในวันแรก
     อบรม สัมมนา 2. Just In Time
        a. การผลิตแบบไหลทีละชิ้น และการเกลี่ยภาระในการผลิต (Yamasumi Chart)
        b. Cycle Time and Takt Time
        c. การผลิตแบบ Cell
        d. Autonomation และการบำรุงรักษาที่หน้างาน
        e. การส่งชิ้นส่วนแบบแมงมุมน้ำ (Water Strider)
     อบรม สัมมนา 3. Kanban System และ Visual Control
Afternoon:
     อบรม สัมมนา 4. Value Stream Mapping (VSM)
     อบรม สัมมนา 5. Standardization Works
        a. Activity Chart
        b. Standard Work Instruction and Layout Sheet
        c. Standard Work Combination Chart
     อบรม สัมมนา 6. LEAN organization and deploy methodology


การอบรมนี้เน้นทฤษฎีและหลักการของ LEAN เพื่อการพัฒนาต่อยอดเป็นกิจกรรม เพื่อการลงมือปฏิบัติต่อไป


 

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม