หลักสูตรฝึกอบรม หลักการตลาด 4.0 และการประยุกต์ใช้สร้างกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน
(Marketing 4.0 & Strategy)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / งานขายและการตลาด (Sales and Marketing) / หลักสูตรฝึกอบรม หลักการตลาด 4.0 และการประยุกต์ใช้สร้างกลยุทธ์ (Marketing 4.0 & Strategy)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การตลาด 4.0 (Marketing 4.0) เป็นการดำเนินการทางการตลาดที่ใช้การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถกระตุ้นความต้องการของผู้ซื้อได้
การตลาดยุคใหม่ (Advance Marketing) ให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าเฉพาะเจาะจงตามเอกลักษณ์ของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกเป็น “บุคคลสำคัญและพิเศษ” ดังนั้นกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ จึงมีความเฉพาะเจาะจงสูงมาก โดยผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) เพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่ดีที่สุดในความเฉพาะเจาะจง โดยให้ความสำคัญกับ 5 เรื่องดังนี้
      1. ความจำเป็นพื้นฐานของลูกค้า (Customer Need)
      2. คุณภาพที่เฉพาะเจาะจง (Specific Products & Services)
      3. ความรวดเร็วในการให้บริการ (Speed of Service)
      4. ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการซื้อ (Flexible Buy in Process)
      5. ความเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialist Area)
การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันทางธุรกิจด้วยข้อมูลย่างละเอียดและชัดเจน ทำให้สามารถเลือกใช้โมเดลทางการตลาดต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม เป็นการเพิ่มยอดขายและสร้างความภักดีกับลูกค้าขององค์กรได้อย่างยั่งยืน เช่น
      Blue Ocean Strategy
       Long Tail Strategy
       Networking Strategy
       Social Strategy
การประยุกต์ใช้ นวัตกรรม (Innovation) ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดขององค์กรให้สอดคล้องกับ ผู้บริโภคในยุค 4.0 จะทำให้เพิ่มยอดขายได้ เพราะเป็นการสร้างกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับผู้บริโภคในยุคสมัยปัจจุบันอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการตลาด 4.0, การตลาดยุคใหม่ (Advance Marketing) และการวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน เพื่อกำหนดกลยุทธ์ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ในโมเดลต่างๆ แล้วนำมาสร้างเป็นกลยุทธ์ขององค์กรได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดทางนวัตกรรม (Innovation Mindset) ในการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่สอดคล้องกับผู้บริโภคยุค 4.0
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ นำมาสร้างเป็นแนวทางการตลาด 4.0 ของตัวเองได้อย่างมั่นใจ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการเรื่อง การตลาด 4.0 (Marketing 4.0 Conceptual)
       ความหมายของการตลาด 4.0
       แนวทางการตลาดยุคใหม่ (Advance Marketing)
       การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
       การพัฒนากลยุทธ์การตลาดในรูปแบบต่างๆ
       Workshop : สรุปแนวความคิดการตลาด 4.0 ของตัวเอง
การสร้างกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับผู้บริโภคยุค 4.0
       แนวความคิดการตลาดยุค 4.0 ที่มีประสิทธิผล
       การเลือกใช้เครื่องมือของ IOT (Internet of Thing) อย่างมีคุณภาพ
       การสร้างกลยุทธ์การตลาด 4.0 ขององค์กร
       การพัฒนาเครื่องมือการตลาด (Marketing Tools) ให้เหมาะสม
       Workshop : กำหนดกลยุทธ์การตลาด 4.0 ขององค์กร
การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันทางธุรกิจด้วยหลักการตลาด
       การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดด้วย BCG Matrix
       การวิเคราะห์การแข่งขันด้วย Five Forces
       การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการวิเคราะห์ Big Data
       การกำหนดกลยุทธ์การขายร่วมกับตัวแทนจำหน่าย
       Workshop : ออกแบบแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) เพื่อกำหนดกลยุทธ์
การสร้างสมองนวัตกรรม (Innovation Brain) กับกลยุทธ์การตลาด 4.0
       ความหมายของคำว่า นวัตกรรม (Innovation)”
       หลักการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์
       หลักการสำคัญของการสร้างนวัตกรรม
       การประยุกต์ใช้นวัตกรรมกับกลยุทธ์การตลาด
       กิจกรรม : สร้างกลยุทธ์การตลาดเชิงนวัตกรรมของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการอบรมนักขาย
การฝึกอบรมทำให้นักขายเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งนักขายจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยนักขายเองโดยทำให้นักขายมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขายที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดแรงจูงใจในการที่นักขายอยากจะพิชิตเป้าหมายยอดขายให้ได้ โดยสามารถกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นต่องานขายได้ เมื่อตัวเองรู้สึกท้อถอยอยู่บ่อยๆ เพราะเข้าใจว่า “การขายเป็นเกมการถูกปฏิเสธ” จึงสร้างแนวทางเพื่อเอาชนะได้ด้วยตัวเอง 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานขาย ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม