หลักสูตรฝึกอบรม หลักการตลาด 4.0 และการประยุกต์ใช้สร้างกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน

(Marketing 4.0 & Strategy)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Sales and Marketing / หลักการตลาด 4.0 และการประยุกต์ใช้สร้างกลยุทธ์

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การตลาด 4.0 (Marketing 4.0) เป็นการดำเนินการทางการตลาดที่ใช้การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถกระตุ้นความต้องการของผู้ซื้อได้
การตลาดยุคใหม่ (Advance Marketing) ให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าเฉพาะเจาะจงตามเอกลักษณ์ของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกเป็น “บุคคลสำคัญและพิเศษ” ดังนั้นกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ จึงมีความเฉพาะเจาะจงสูงมาก โดยผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) เพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่ดีที่สุดในความเฉพาะเจาะจง โดยให้ความสำคัญกับ 5 เรื่องดังนี้
      1. ความจำเป็นพื้นฐานของลูกค้า (Customer Need)
      2. คุณภาพที่เฉพาะเจาะจง (Specific Products & Services)
      3. ความรวดเร็วในการให้บริการ (Speed of Service)
      4. ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการซื้อ (Flexible Buy in Process)
      5. ความเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialist Area)
การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันทางธุรกิจด้วยข้อมูลย่างละเอียดและชัดเจน ทำให้สามารถเลือกใช้โมเดลทางการตลาดต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม เป็นการเพิ่มยอดขายและสร้างความภักดีกับลูกค้าขององค์กรได้อย่างยั่งยืน เช่น
      Blue Ocean Strategy
       Long Tail Strategy
       Networking Strategy
       Social Strategy
การประยุกต์ใช้ นวัตกรรม (Innovation) ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดขององค์กรให้สอดคล้องกับ ผู้บริโภคในยุค 4.0 จะทำให้เพิ่มยอดขายได้ เพราะเป็นการสร้างกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับผู้บริโภคในยุคสมัยปัจจุบันอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการตลาด 4.0, การตลาดยุคใหม่ (Advance Marketing) และการวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน เพื่อกำหนดกลยุทธ์ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ในโมเดลต่างๆ แล้วนำมาสร้างเป็นกลยุทธ์ขององค์กรได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดทางนวัตกรรม (Innovation Mindset) ในการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่สอดคล้องกับผู้บริโภคยุค 4.0
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ นำมาสร้างเป็นแนวทางการตลาด 4.0 ของตัวเองได้อย่างมั่นใจ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการเรื่อง การตลาด 4.0 (Marketing 4.0 Conceptual)
       ความหมายของการตลาด 4.0
       แนวทางการตลาดยุคใหม่ (Advance Marketing)
       การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
       การพัฒนากลยุทธ์การตลาดในรูปแบบต่างๆ
       Workshop : สรุปแนวความคิดการตลาด 4.0 ของตัวเอง
การสร้างกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับผู้บริโภคยุค 4.0
       แนวความคิดการตลาดยุค 4.0 ที่มีประสิทธิผล
       การเลือกใช้เครื่องมือของ IOT (Internet of Thing) อย่างมีคุณภาพ
       การสร้างกลยุทธ์การตลาด 4.0 ขององค์กร
       การพัฒนาเครื่องมือการตลาด (Marketing Tools) ให้เหมาะสม
       Workshop : กำหนดกลยุทธ์การตลาด 4.0 ขององค์กร
การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันทางธุรกิจด้วยหลักการตลาด
       การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดด้วย BCG Matrix
       การวิเคราะห์การแข่งขันด้วย Five Forces
       การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการวิเคราะห์ Big Data
       การกำหนดกลยุทธ์การขายร่วมกับตัวแทนจำหน่าย
       Workshop : ออกแบบแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) เพื่อกำหนดกลยุทธ์
การสร้างสมองนวัตกรรม (Innovation Brain) กับกลยุทธ์การตลาด 4.0
       ความหมายของคำว่า นวัตกรรม (Innovation)”
       หลักการคิดนอกกรอบเชิงสร้างสรรค์
       หลักการสำคัญของการสร้างนวัตกรรม
       การประยุกต์ใช้นวัตกรรมกับกลยุทธ์การตลาด
       กิจกรรม : สร้างกลยุทธ์การตลาดเชิงนวัตกรรมของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการอบรมนักขาย
การฝึกอบรมทำให้นักขายเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งนักขายจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยนักขายเองโดยทำให้นักขายมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขายที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดแรงจูงใจในการที่นักขายอยากจะพิชิตเป้าหมายยอดขายให้ได้ โดยสามารถกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นต่องานขายได้ เมื่อตัวเองรู้สึกท้อถอยอยู่บ่อยๆ เพราะเข้าใจว่า “การขายเป็นเกมการถูกปฏิเสธ” จึงสร้างแนวทางเพื่อเอาชนะได้ด้วยตัวเอง 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานขาย ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การตลาด 4.0Marketingการตลาดยุคใหม่

แสดงความคิดเห็น