หลักสูตรฝึกอบรม หลักการบริหารบุคคลรอบทิศทาง - หลักสูตร 1 วัน
(People Management 360)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม หลักการบริหารบุคคลรอบทิศทาง (People Management 360)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
องค์กรที่ประสบความสำเร็จให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมเวิร์ค ทั้งภายในหน่วยงานเดียวกัน, ข้ามสายงาน (Cross Function) และการทำงานในทุกระดับชั้น (Cascade) เพื่อให้สามารถสร้างผลลัพธ์โดยที่ทุกคนและทุกหน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นทีมเวิร์คเดียวกัน
การพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำในตัวเอง เป็นผู้นำรอบทิศทางและสามารถบริหารบุคคลรอบทิศทางด้วย จึงต้องทำให้บุคลากรมีความเป็น “ผู้นำ 360 องศา” และมีหลักการบริหารบุคคลรอบทิศทาง เพื่อให้เกิดการบริหารรอบทิศทางอย่างแท้จริง
หลักการบริหารในแต่ละระดับ มีความแตกต่างกัน การพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถในการบริหารคนรอบทิศทางได้ จึงต้องพัฒนาหลักการบริหารต่างๆ ให้ครบถ้วน เช่น
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารผู้บริหารระดับบน
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารเพื่อนร่วมงาน
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารผู้บริหารระดับเดียวกัน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการบริหารบุคคลในทุกๆ ระดับ ของการปฎิบัติงาน และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมใน Style ตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการปฎิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศาที่มีหลักการบริหารที่สอดคล้องกับองค์กรของตัวเองอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติตามหลักการบริหารบุคคลระดับต่างๆ ทำให้เกิดความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ได้ใน Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการที่ผู้นำ 360 องศาต้องให้ความสำคัญ
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      อบรม สัมมนา การบริหารคนด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
      อบรม สัมมนา แนวทางปฏิบัติในฐานะผู้นำ 360 องศา
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : จับกลุ่มคุย สร้างความเข้าใจผู้นำ 360 องศา
หลักการทำงานกับผู้บริหารที่สูงกว่าให้ไว้วางใจเรา
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล
      อบรม สัมมนา การพัฒนาตัวเองให้พร้อมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
      อบรม สัมมนา การสร้างความไว้วางใจกับบุคคลระดับบน
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : กิจกรรมสืบค้นประสบการณ์กับการทำงานกับระดับบน
หลักการทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับเดียวกันในการทำงานข้ามสายงาน
      อบรม สัมมนา หลักการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
      อบรม สัมมนา เทคนิคการนำเสนอและเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา การสร้างกรอบความคิดการทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : จับกลุ่มกิจกรรม Peer Coaching
หลักการบริหารให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีผลงานที่ดี
      อบรม สัมมนา ผู้นำพลังเชิงบวกสร้างทีมงานคุณภาพ
      อบรม สัมมนา การสร้างแรงจูงใจในการทำงานในฐานะผู้นำ
      อบรม สัมมนา การสอนแนะและการชี้แนวทางการปฏิบัติงาน
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : สวมบทบาทผู้นำเพื่อการพัฒนาพนักงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กระบวนการสร้างการเรียนรู้ของหลักสูตร
1. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ เลือกเรียนสิ่งที่จะนำไปใช้ทันที
2. การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จากประสบการณ์จริงที่เพื่อนมี
3. กระบวนการสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
      อบรม สัมมนา Facilitative Training and Coaching
      อบรม สัมมนา Training and Group Coaching
      อบรม สัมมนา Dialogue and Reflection
4. ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจริงให้เกิดผลลัพธ์
5. กิจกรรมสร้างการตระหนักรู้ในตนเองและทีม


แก่นของ Facilitative Coaching
การเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักรู้ด้วยตนเอง
กระบวนการพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดๆนั้น Facilitative Coaching จะเน้นวิชาเป็นศูนย์กลางที่พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมสืบค้นความจริงของตนเองในประเด็นนั้นๆ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆถือเป็นอีกความจริงหนึ่งที่เพื่อนๆจะได้ร่วมกันสืบค้น
การตระหนักรู้ในตนเองและเคารพในประสบการณ์ของเพื่อนที่ร่วมเข้าอบรมจะช่วยให้เห็นคุณค่าในตัวเพื่อน เห็นศักยภาพในตัวเพื่อนและเกิดการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ตลอดเวลาทำกิจกรรม
การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเห็นตัวเองเข้าใจตนเอง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม