หลักสูตรฝึกอบรม หลักการบริหารบุคคลรอบทิศทาง - หลักสูตร 1 วัน

(People Management 360)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Leadership / หลักการบริหารบุคคลรอบทิศทาง

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
องค์กรที่ประสบความสำเร็จให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมเวิร์ค ทั้งภายในหน่วยงานเดียวกัน, ข้ามสายงาน (Cross Function) และการทำงานในทุกระดับชั้น (Cascade) เพื่อให้สามารถสร้างผลลัพธ์โดยที่ทุกคนและทุกหน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นทีมเวิร์คเดียวกัน
การพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำในตัวเอง เป็นผู้นำรอบทิศทางและสามารถบริหารบุคคลรอบทิศทางด้วย จึงต้องทำให้บุคลากรมีความเป็น ผู้นำ 360 องศา และมีหลักการบริหารบุคคลรอบทิศทาง เพื่อให้เกิดการบริหารรอบทิศทางอย่างแท้จริง

หลักการบริหารในแต่ละระดับ มีความแตกต่างกัน การพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถในการบริหารคนรอบทิศทางได้ จึงต้องพัฒนาหลักการบริหารต่างๆ ให้ครบถ้วน เช่น
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารผู้บริหารระดับบน
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารเพื่อนร่วมงาน
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารผู้บริหารระดับเดียวกัน
การสร้างคุณค่าให้ตัวเองเป็นผู้นำรอบทิศทาง แล้วใช้หลักการบริหารที่ดีกับบุคคลรอบทิศทางต้อง พัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership) อย่างต่อเนื่อง และ พัฒนาทักษะการบริหาร (Management Skill)" อยู่เป็นประจำ จึงสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลงานที่มีประสิทธิผล


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดการเป็นผู้นำรอบทิศทางและใช้หลักการบริหารบุคคลรอบทิศทางได้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการบริหารบุคคลในทุกๆ ระดับ ของการปฎิบัติงาน และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมใน Style ตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการปฎิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศาที่มีหลักการบริหารที่สอดคล้องกับองค์กรของตัวเองอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติตามหลักการบริหารบุคคลระดับต่างๆ ทำให้เกิดความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ได้ใน Style ของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการบริหารคนแบบรอบทิศทาง
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ 360 องศา
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญที่ผู้นำ 360 องศาต้องปฎิบัติ
      อบรม สัมมนา การบริหารคนด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารคนรอบทิศทาง
หลักการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีผลงาน
      อบรม สัมมนา การบอกเล่าวิสัยทัศน์และกำหนดเป้าหมายในการทำงาน
      อบรม สัมมนา ผู้นำพลังเชิงบวกสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา การสร้างแรงจูงใจในการทำงานในฐานะผู้นำ
      อบรม สัมมนา การสอนงานและการชี้แนะผลการปฏิบัติงาน
      อบรม สัมมนา เทคนิคการบริหารความขัดแย้งสร้างทีมเวิร์ค
      อบรม สัมมนา Workshop : หลักการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาใน Style ตัวเอง
หลักการบริหารผู้บริหารที่สูงกว่าให้ไว้วางใจเรา
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล
      อบรม สัมมนา การพัฒนาตัวเองให้พร้อมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
      อบรม สัมมนา การสร้างความไว้วางใจกับบุคคลระดับบน
      อบรม สัมมนา การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารระดับสูง
      อบรม สัมมนา Workshop : หลักการบริหารให้ผู้บริหารไว้วางใจใน Style ตัวเอง
หลักการบริหารผู้บริหารระดับเดียวกันในการทำงานข้ามสายงาน
      อบรม สัมมนา หลักการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
      อบรม สัมมนา เทคนิคการนำเสนอและเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา การสร้างกรอบความคิดการทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา การสร้างอิทธิพล (Influence) กับบุคลากรระดับเดียวกัน
      อบรม สัมมนา Workshop : การสร้างคุณค่าให้ตัวเองเพื่อเป็นผู้นำ 360 องศารอบทิศทาง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการบริหารภาวะผู้นำทีมเวิร์ค

แสดงความคิดเห็น