หลักสูตรฝึกอบรม หลักการบริหารบุคคลรอบทิศทาง - หลักสูตร 1 วัน

(People Management 360)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Leadership / หลักการบริหารบุคคลรอบทิศทาง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
องค์กรที่ประสบความสำเร็จให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมเวิร์ค ทั้งภายในหน่วยงานเดียวกัน, ข้ามสายงาน (Cross Function) และการทำงานในทุกระดับชั้น (Cascade) เพื่อให้สามารถสร้างผลลัพธ์โดยที่ทุกคนและทุกหน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นทีมเวิร์คเดียวกัน
การพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำในตัวเอง เป็นผู้นำรอบทิศทางและสามารถบริหารบุคคลรอบทิศทางด้วย จึงต้องทำให้บุคลากรมีความเป็น ผู้นำ 360 องศา และมีหลักการบริหารบุคคลรอบทิศทาง เพื่อให้เกิดการบริหารรอบทิศทางอย่างแท้จริง

หลักการบริหารในแต่ละระดับ มีความแตกต่างกัน การพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถในการบริหารคนรอบทิศทางได้ จึงต้องพัฒนาหลักการบริหารต่างๆ ให้ครบถ้วน เช่น
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารผู้บริหารระดับบน
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารเพื่อนร่วมงาน
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารผู้บริหารระดับเดียวกัน
การสร้างคุณค่าให้ตัวเองเป็นผู้นำรอบทิศทาง แล้วใช้หลักการบริหารที่ดีกับบุคคลรอบทิศทางต้อง พัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership) อย่างต่อเนื่อง และ พัฒนาทักษะการบริหาร (Management Skill)" อยู่เป็นประจำ จึงสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลงานที่มีประสิทธิผล


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดการเป็นผู้นำรอบทิศทางและใช้หลักการบริหารบุคคลรอบทิศทางได้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการบริหารบุคคลในทุกๆ ระดับ ของการปฎิบัติงาน และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมใน Style ตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการปฎิบัติตัวในฐานะผู้นำ 360 องศาที่มีหลักการบริหารที่สอดคล้องกับองค์กรของตัวเองอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติตามหลักการบริหารบุคคลระดับต่างๆ ทำให้เกิดความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ได้ใน Style ของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการบริหารคนแบบรอบทิศทาง
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ 360 องศา
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญที่ผู้นำ 360 องศาต้องปฎิบัติ
      อบรม สัมมนา การบริหารคนด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารคนรอบทิศทาง
หลักการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีผลงาน
      อบรม สัมมนา การบอกเล่าวิสัยทัศน์และกำหนดเป้าหมายในการทำงาน
      อบรม สัมมนา ผู้นำพลังเชิงบวกสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา การสร้างแรงจูงใจในการทำงานในฐานะผู้นำ
      อบรม สัมมนา การสอนงานและการชี้แนะผลการปฏิบัติงาน
      อบรม สัมมนา เทคนิคการบริหารความขัดแย้งสร้างทีมเวิร์ค
      อบรม สัมมนา Workshop : หลักการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาใน Style ตัวเอง
หลักการบริหารผู้บริหารที่สูงกว่าให้ไว้วางใจเรา
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล
      อบรม สัมมนา การพัฒนาตัวเองให้พร้อมกับงานที่ได้รับมอบหมาย
      อบรม สัมมนา การสร้างความไว้วางใจกับบุคคลระดับบน
      อบรม สัมมนา การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารระดับสูง
      อบรม สัมมนา Workshop : หลักการบริหารให้ผู้บริหารไว้วางใจใน Style ตัวเอง
หลักการบริหารผู้บริหารระดับเดียวกันในการทำงานข้ามสายงาน
      อบรม สัมมนา หลักการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
      อบรม สัมมนา เทคนิคการนำเสนอและเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา การสร้างกรอบความคิดการทำงานเป็นทีม
      อบรม สัมมนา การสร้างอิทธิพล (Influence) กับบุคลากรระดับเดียวกัน
      อบรม สัมมนา Workshop : การสร้างคุณค่าให้ตัวเองเพื่อเป็นผู้นำ 360 องศารอบทิศทาง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการบริหารภาวะผู้นำทีมเวิร์ค

แสดงความคิดเห็น