หลักสูตรฝึกอบรม หลักการพื้นฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วย IE เทคนิค - หลักสูตร 1 วัน
(IE Technique for Efficiency Improvement)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม หลักการพื้นฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วย IE เทคนิค (IE Technique for Efficiency Improvement)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
Industrial Engineering หรือวิศวกรรมอุตสาหการเป็นภาควิชาสำคัญสำหรับวิศวกรที่ต้องการทำงานในโรงงาน ซึ่งจะต้องเรียนรู้ถึงวิธีการผลิต องค์ประกอบของการผลิต การควบคุมคุณภาพ การวางแผนการผลิต การออกแบบขั้นตอนการผลิต การใช้แรงงานและการเพิ่มพูนทักษะให้กับพนักงานในไลน์ผลิต การคำนวณด้วยวิธีทางสถิติ การขนส่งและการเก็บรักษาวัตถุดิบและการสั่งซื้อ ฯลฯ ดังนั้นการจะเรียนรู้ทุกส่วนในกระบวนการของอุตสาหกรรม จำเป็นต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 4 ปี ตามหลักสูตรวิศวกรรมในระดับปริญญาตรี
อย่างไรก็ตาม หากจะกล่าวถึงเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการผลิตแล้ว เราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เวลาถึง 4 เพื่อเรียน และสอบให้ได้ทุกวิชาเพื่อมาทำการผลิตอย่างเดียว หากแต่เราสามารถเลือกศึกษาเฉพาะในบางเรื่องที่สามารถนำมาใช้ก็เพียงพอ

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาหลักการสำคัญในวิชา Industrial Engineering เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการผลิต
2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถใช้ความรู้ในระดับวิศวกรรมการผลิตมาใช้ในการทำงานประจำวันได้

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
Module 1: พื้นฐานความรู้ที่สำคัญ
     อบรม สัมมนา a. การผลิตในโรงงานทั่วไปโดยเฉพาะ TPS และ LEAN ก็ใช้หลักการของ IE
     อบรม สัมมนา b. การวางแผนการผลิตและการตัดสินใจ
     อบรม สัมมนา c. การปรับปรุงการผลิตด้วยการศึกษากระบวนการผลิต Process Analysis
     อบรม สัมมนา d. การวัดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของเครื่องจักรด้วย OEE: Overall Equipment Effectiveness
     อบรม สัมมนา e. การคำนวณทางสถิติสำหรับการหาความสัมพันธ์ของต้นตอของปัญหาและผลผลิต และการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
     อบรม สัมมนา f. การปรับเรียบการผลิตให้ทุกคนในไลน์การผลิตทำงานเท่า ๆ กัน
     อบรม สัมมนา g. การบริหารการสั่งซื้อและควบคุมวัตถุดิบ
     อบรม สัมมนา h. การใช้ ERP ช่วยในการบริหารการจัดการการผลิต
Module 2: Workshop การใช้หลักการทาง IE มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต


ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Workshop ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาได้ทำงานจริงเพื่อประสิทธิผลจากการอบรม

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
เนื่องจากอาจารย์มีประสบการณ์ในการทำงานกับผู้คนในหลายรูปแบบและหลายระดับ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาบุคลากรของหลาย ๆ องค์กร การฝึกอบรมจึงเน้นการเล่าถึงประสบการณ์จริงที่ได้พบมาตามหัวข้อต่าง ๆ ในเอกสารบรรยาย เพื่อไม่ให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเบื่อหน่าย และต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการทำงานได้จริง

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม