หลักสูตรฝึกอบรม หลักการเล่าเรื่องและการประยุกต์ใช้ - หลักสูตร 1 วัน
(Story Telling and Apply)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม หลักการเล่าเรื่องและการประยุกต์ใช้ (Story Telling and Apply)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และเข้าใจ สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์ จะทำให้เราสามารถสร้างเรื่องเล่า (Story) ได้มากมายที่สอดคล้องกับผู้ฟัง เพื่อทำให้ผู้ฟังเกิดแรงบันดาลใจ, คล้อยตามความคิดเห็น, เกิดการตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเอง เป็นต้น
การสร้างโครงเรื่องเล่าให้โดนใจสร้างความน่าสนใจ ช่วยทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกในด้านต่างๆ ได้ นำไปสู่การคิดตาม เกิดแนวความคิดคล้อยตาม และให้ความสนใจในเรื่องเล่านั้นๆ ได้ หากได้รับการออกแบบที่ถูกต้องตามหลักการที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติการรับรู้ของมนุษย์ และสอดคล้องกับแก่นที่ผู้นำต้องการนำเสนอ เช่น.....
      อบรม สัมมนา เรื่องเล่าเรียบง่าย เข้าใจได้ทันที (Simple)
      อบรม สัมมนา มีสิ่งที่คาดไม่ถึงซ่อนอยู่ (Unexpected)
      อบรม สัมมนา ขั้นตอนชัดเจนติดตามได้ (Concrete)
      อบรม สัมมนา กระตุ้นความรู้สึกการมีส่วนร่วม (Emotional)
      อบรม สัมมนา จบด้วยการเกิดผลลัพธ์ (Reaction)

การประยุกต์ใช้เรื่องเล่าต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบโดยการให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย เทคนิคในการนำเสนอ (เล่าเรื่อง) และแก่นของเนื้อหาหรือประเด็นสำคัญ (Key Concern) ที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกัน แล้วเพิ่มเติมจุดประสงค์ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นหลังจากการเล่าเรื่องแล้วก็จะทำให้เรื่องเล่านั้นทรงพลังตรงกับความต้องการ เช่น.....
      อบรม สัมมนา การเล่าเรื่องจูงใจให้มีพลัง (Story Telling for Motivation)
      อบรม สัมมนา การเล่าเรื่องนำเสนอผลงานให้ประทับใจ (Story Telling for Pitching)
      อบรม สัมมนา การเล่าเรื่องมีอิทธิพลเหนือความคิด (Story Telling for Influencing)
      อบรม สัมมนา การเล่าเรื่องเปลี่ยนกรอบความคิด (Story Telling for Change Focus)
      อบรม สัมมนา การเล่าเรื่องชวนคิดถึงประโยชน์ (Story Telling for Coaching)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในหลักการของการเล่าเรื่อง (Story Telling) และการสร้างเรื่องเล่าที่เป็นแนวทางของตัวเองได้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้ออกแบบเรื่องเล่าของตัวเองตามเทคนิคต่างๆ ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถนำสิ่งที่เป็นแก่นแท้ของตัวเอง ออกมาเป็นเรื่องเล่า (Story) ในแนวทางของตัวเองได้
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงในการเล่าเรื่องด้วยจุดประสงค์ต่างๆ กัน สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง เกิดความเข้าใจและนำไปใช้ได้จริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการเล่าเรื่องชวนคิด (Story Telling & Coaching)
      อบรม สัมมนา ความเหมือนและความแตกต่างของ Story Telling V.S. Story Coaching
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญของเรื่องเล่าชวนคิด (Story Coaching)
      อบรม สัมมนา สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์
      อบรม สัมมนา Activity : การเล่าเรื่องและการแยกแยะเรื่องราว
การพัฒนาการเล่าเรื่องและเรื่องเล่าชวนคิด
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบสำคัญของการเล่าเรื่อง (Story Telling)
      อบรม สัมมนา Activity : สร้างเรื่องเล่าของตัวเอง
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : Role Playing (Story Telling)
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบสำคัญของการเล่าเรื่องชวนคิด (Story Coaching)
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : Role Playing (Story Coaching)
การสร้างเรื่องเล่าให้โดนใจสร้างความน่าสนใจ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้างเรื่องเล่าให้ผู้ฟังติดตาม
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้างโครงเรื่องเล่าให้ครบถ้วน
      อบรม สัมมนา เทคนิคการออกแบบเรื่องเล่าชวนคิด
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้างเรื่องเล่าให้สอดคล้องกับกรอบความคิด
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การออกแบบเรื่องเล่าให้โดนใจของตัวเอง
การประยุกต์ใช้เรื่องเล่ากับจุดประสงค์ต่างๆ
      อบรม สัมมนา การเล่าเรื่องจูงใจให้มีพลัง (Story Telling for Motivation)
      อบรม สัมมนา การเล่าเรื่องนำเสนอผลงานให้ประทับใจ (Story Telling for Pitching)
      อบรม สัมมนา การเล่าเรื่องมีอิทธิพลเหนือความคิด (Story Telling for Influencing)
      อบรม สัมมนา การเล่าเรื่องเปลี่ยนกรอบความคิด (Story Telling for Change Focus)
      อบรม สัมมนา การเล่าเรื่องชวนคิดถึงประโยชน์ (Story Telling for Coaching)
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : Role Playing เรื่องเล่าของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing