หลักสูตรฝึกอบรม หลักจิตวิทยาบริหารและจูงใจทีมงานสำหรับผู้จัดการ - หลักสูตร 1 วัน
(Psychology Management for Manager)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม หลักจิตวิทยาบริหารและจูงใจทีมงานสำหรับผู้จัดการ (Psychology Management for Manager)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การบริหารทีมงานด้วยหลักจิตวิทยา จะทำให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงานจากทีมงาน เพราะบุคลากรที่จะผลิตผลลัพธ์ของงาน (Performance) ออกมาได้ดีนั้นต้องมีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถและทัศนคติที่ดีในการทำงาน ดังนั้นผู้จัดการเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลด้านดีต่อพนักงานเป็นอย่างมาก
 การเรียนรู้และเข้าใจบุคลากรตามลักษณะและความพร้อมของพนักงานแต่ละคน แล้วประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาการเรียนรู้คน จะช่วยทำให้สามารถใช้จุดเด่นและจุดแข็งของบุคลากรนั้นๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูง
“Put The Right Person to The Right Position”
 การพัฒนาบุคลากรด้วยหลักจิตวิทยานั้น จำเป็นต้องมีเทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับความต้องการและศักยภาพของบุคลากรนั้นๆ โดยการประยุกต์ใช้วิธีการที่สอดคล้องกับเหตุการณ์และลักษณะของผลลัพธ์ให้เกิดความชัดเจน เช่น...
     การโค้ช (Coaching) ดึงศักยภาพที่มีอยู่แล้วออกมาใช้ให้เต็มที่
     การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counselling) ในการแก้ไขปัญหาที่เปิดโอกาสให้บุคลากรค้นหาปัญหาได้ด้วยตัวเอง
     การให้ความช่วยเหลือ (Mentoring) เพื่อให้พนักงานรู้สึกเชื่อมั่นและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
 การประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยากับการบริหารและจูงใจทีมงาน สามารถนำมาใช้ได้หลากหลายเหตุการณ์ เช่น...
     การสร้างแรงจูงใจ (Leadership)
     การพัฒนาทีมงานเชิงรุก (People Development)
     การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
     การจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักจิตวิทยาละการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการนำหลักจิตวิทยามาใช้กับการพัฒนาคนตามประเภทของบุคลากรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้กำหนดเทคนิคการจูงใจทีมงานได้ตาม Style ของตัวเองแต่อยู่บนหลักการของจิตวิทยาเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติความเป็นมนุษย์ของบุคลากรมากกว่าความต้องการในผลลัพธ์ของงานเพียงอย่างเดียว

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาบริหารคน
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารคน
       หลักจิตวิทยาเบื้องต้นในการเข้าใจคน
       การบริหารคนด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       Workshop : การประยุกต์หลักจิตวิทยากับการบริหารคน
 การเรียนรู้และเข้าใจบุคลากร (ทีมงาน)
       การจัดแบ่งคนตามลักษณะ (DISC)
       การเข้าใจผู้อื่นตามหลักการ NLP
       การเข้าใจพฤติกรรมของบุคลากรจากจิตใต้สำนึก
       การจัดแบ่งประเภทบุคลากรกับการพัฒนา
       กิจกรรมย่อย : การวิเคราะห์คนด้วยเทคนิคต่างๆ
       Workshop : เทคนิคการสังเกตพฤติกรรมของทีมงาน
 การพัฒนาบุคลากร (ทีมงาน) ด้วยหลักจิตวิทยา
       ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงาน
       การดึงศักยภาพด้วยเทคนิคการโค้ช (Coaching)
       การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counselling)
       การให้ความช่วยเหลือดูแล (Mentoring)
       Workshop : กำหนดแนวทางพัฒนาบุคลากร Style ตัวเอง
 การจูงใจและเพิ่มพลังทีมงานด้วยหลักจิตวิทยา
       การสร้างแรงจูงใจให้ฐานะผู้นำ (Leadership)
       เทคนิคการพัฒนาทีมงานเชิงรุก (People Development)
       การบริหารความขัดแย้งด้วยหลักจิตวิทยา (Conflict Management)
       การจัดการผลการปฏิบัติงานให้ทีมงาน (Performance Management)
       Workshop : การประยุกต์เทคนิคการจูงใจและเพิ่มพลังให้ทีมงาน
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง