Advance Course หลักจิตวิทยาบริหารและจูงใจทีมงานสำหรับผู้จัดการ

(Psychology Management for Manager) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Advance Leadership / หลักจิตวิทยาบริหารและจูงใจทีมงานสำหรับผู้จัดการ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การบริหารทีมงานด้วยหลักจิตวิทยา จะทำให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงานจากทีมงาน เพราะบุคลากรที่จะผลิตผลลัพธ์ของงาน (Performance) ออกมาได้ดีนั้นต้องมีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถและทัศนคติที่ดีในการทำงาน ดังนั้นผู้จัดการเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลด้านดีต่อพนักงานเป็นอย่างมาก
 การเรียนรู้และเข้าใจบุคลากรตามลักษณะและความพร้อมของพนักงานแต่ละคน แล้วประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาการเรียนรู้คน จะช่วยทำให้สามารถใช้จุดเด่นและจุดแข็งของบุคลากรนั้นๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูง
“Put The Right Person to The Right Position”
 การพัฒนาบุคลากรด้วยหลักจิตวิทยานั้น จำเป็นต้องมีเทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับความต้องการและศักยภาพของบุคลากรนั้นๆ โดยการประยุกต์ใช้วิธีการที่สอดคล้องกับเหตุการณ์และลักษณะของผลลัพธ์ให้เกิดความชัดเจน เช่น...
     การโค้ช (Coaching) ดึงศักยภาพที่มีอยู่แล้วออกมาใช้ให้เต็มที่
     การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counselling) ในการแก้ไขปัญหาที่เปิดโอกาสให้บุคลากรค้นหาปัญหาได้ด้วยตัวเอง
     การให้ความช่วยเหลือ (Mentoring) เพื่อให้พนักงานรู้สึกเชื่อมั่นและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
 การประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยากับการบริหารและจูงใจทีมงาน สามารถนำมาใช้ได้หลากหลายเหตุการณ์ เช่น...
     การสร้างแรงจูงใจ (Leadership)
     การพัฒนาทีมงานเชิงรุก (People Development)
     การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
     การจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักจิตวิทยาละการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการนำหลักจิตวิทยามาใช้กับการพัฒนาคนตามประเภทของบุคลากรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้กำหนดเทคนิคการจูงใจทีมงานได้ตาม Style ของตัวเองแต่อยู่บนหลักการของจิตวิทยาเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติความเป็นมนุษย์ของบุคลากรมากกว่าความต้องการในผลลัพธ์ของงานเพียงอย่างเดียว

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาบริหารคน
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารคน
       หลักจิตวิทยาเบื้องต้นในการเข้าใจคน
       การบริหารคนด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       Workshop : การประยุกต์หลักจิตวิทยากับการบริหารคน
 การเรียนรู้และเข้าใจบุคลากร (ทีมงาน)
       การจัดแบ่งคนตามลักษณะ (DISC)
       การเข้าใจผู้อื่นตามหลักการ NLP
       การเข้าใจพฤติกรรมของบุคลากรจากจิตใต้สำนึก
       การจัดแบ่งประเภทบุคลากรกับการพัฒนา
       กิจกรรมย่อย : การวิเคราะห์คนด้วยเทคนิคต่างๆ
       Workshop : เทคนิคการสังเกตพฤติกรรมของทีมงาน
 การพัฒนาบุคลากร (ทีมงาน) ด้วยหลักจิตวิทยา
       ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงาน
       การดึงศักยภาพด้วยเทคนิคการโค้ช (Coaching)
       การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counselling)
       การให้ความช่วยเหลือดูแล (Mentoring)
       Workshop : กำหนดแนวทางพัฒนาบุคลากร Style ตัวเอง
 การจูงใจและเพิ่มพลังทีมงานด้วยหลักจิตวิทยา
       การสร้างแรงจูงใจให้ฐานะผู้นำ (Leadership)
       เทคนิคการพัฒนาทีมงานเชิงรุก (People Development)
       การบริหารความขัดแย้งด้วยหลักจิตวิทยา (Conflict Management)
       การจัดการผลการปฏิบัติงานให้ทีมงาน (Performance Management)
       Workshop : การประยุกต์เทคนิคการจูงใจและเพิ่มพลังให้ทีมงาน
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารผู้จัดการหลักจิตวิทยา

แสดงความคิดเห็น