คอร์สฝึกอบรม หลักจิตวิทยาบริหารและจูงใจทีมงานสำหรับผู้จัดการ

(Psychology Management for Manager) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / หลักจิตวิทยาบริหารและจูงใจทีมงานสำหรับผู้จัดการ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การบริหารทีมงานด้วยหลักจิตวิทยา จะทำให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงานจากทีมงาน เพราะบุคลากรที่จะผลิตผลลัพธ์ของงาน (Performance) ออกมาได้ดีนั้นต้องมีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถและทัศนคติที่ดีในการทำงาน ดังนั้นผู้จัดการเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลด้านดีต่อพนักงานเป็นอย่างมาก
 การเรียนรู้และเข้าใจบุคลากรตามลักษณะและความพร้อมของพนักงานแต่ละคน แล้วประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาการเรียนรู้คน จะช่วยทำให้สามารถใช้จุดเด่นและจุดแข็งของบุคลากรนั้นๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูง
“Put The Right Person to The Right Position”
 การพัฒนาบุคลากรด้วยหลักจิตวิทยานั้น จำเป็นต้องมีเทคนิควิธีการที่เหมาะสมกับความต้องการและศักยภาพของบุคลากรนั้นๆ โดยการประยุกต์ใช้วิธีการที่สอดคล้องกับเหตุการณ์และลักษณะของผลลัพธ์ให้เกิดความชัดเจน เช่น...
     การโค้ช (Coaching) ดึงศักยภาพที่มีอยู่แล้วออกมาใช้ให้เต็มที่
     การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counselling) ในการแก้ไขปัญหาที่เปิดโอกาสให้บุคลากรค้นหาปัญหาได้ด้วยตัวเอง
     การให้ความช่วยเหลือ (Mentoring) เพื่อให้พนักงานรู้สึกเชื่อมั่นและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
 การประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยากับการบริหารและจูงใจทีมงาน สามารถนำมาใช้ได้หลากหลายเหตุการณ์ เช่น...
     การสร้างแรงจูงใจ (Leadership)
     การพัฒนาทีมงานเชิงรุก (People Development)
     การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
     การจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักจิตวิทยาละการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการนำหลักจิตวิทยามาใช้กับการพัฒนาคนตามประเภทของบุคลากรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้กำหนดเทคนิคการจูงใจทีมงานได้ตาม Style ของตัวเองแต่อยู่บนหลักการของจิตวิทยาเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติความเป็นมนุษย์ของบุคลากรมากกว่าความต้องการในผลลัพธ์ของงานเพียงอย่างเดียว

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาบริหารคน
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารคน
       หลักจิตวิทยาเบื้องต้นในการเข้าใจคน
       การบริหารคนด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       Workshop : การประยุกต์หลักจิตวิทยากับการบริหารคน
 การเรียนรู้และเข้าใจบุคลากร (ทีมงาน)
       การจัดแบ่งคนตามลักษณะ (DISC)
       การเข้าใจผู้อื่นตามหลักการ NLP
       การเข้าใจพฤติกรรมของบุคลากรจากจิตใต้สำนึก
       การจัดแบ่งประเภทบุคลากรกับการพัฒนา
       กิจกรรมย่อย : การวิเคราะห์คนด้วยเทคนิคต่างๆ
       Workshop : เทคนิคการสังเกตพฤติกรรมของทีมงาน
 การพัฒนาบุคลากร (ทีมงาน) ด้วยหลักจิตวิทยา
       ความเหมือนและความแตกต่างของการสอนงาน
       การดึงศักยภาพด้วยเทคนิคการโค้ช (Coaching)
       การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counselling)
       การให้ความช่วยเหลือดูแล (Mentoring)
       Workshop : กำหนดแนวทางพัฒนาบุคลากร Style ตัวเอง
 การจูงใจและเพิ่มพลังทีมงานด้วยหลักจิตวิทยา
       การสร้างแรงจูงใจให้ฐานะผู้นำ (Leadership)
       เทคนิคการพัฒนาทีมงานเชิงรุก (People Development)
       การบริหารความขัดแย้งด้วยหลักจิตวิทยา (Conflict Management)
       การจัดการผลการปฏิบัติงานให้ทีมงาน (Performance Management)
       Workshop : การประยุกต์เทคนิคการจูงใจและเพิ่มพลังให้ทีมงาน
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารผู้จัดการหลักจิตวิทยา

แสดงความคิดเห็น