หลักสูตรฝึกอบรม หลักพื้นฐานและทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน
(Principle of Coaching And Coaching Skill)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม หลักพื้นฐานและทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการ (Principle of Coaching And Coaching Skill)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การโค้ช คือ กระบวนการที่ช่วยทำให้โค้ชชี่สามารถค้นพบตัวเอง และดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและลงมือปฏิบัติใหม่ด้วยตัวเอง มุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการ
องค์ประกอบพื้นฐานของการโค้ช (Principle of Coaching) มีความสำคัญในการพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี สามารถดำเนินการช่วยให้ผู้อื่นสร้างกรอบความคิดใหม่ๆ สร้างผลลัพธ์และมีความสุขกับการเปลี่ยนแปลง


การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill) บนกระบวนการโค้ชอย่างครบถ้วน เพื่อแสดงถึงความเป็นโค้ชมืออาชีพอย่างแท้จริง (Professional Coaching) ในการทำงานร่วมกับโค้ชชี่ (Partnering) โดยให้โค้ชชี่เป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลง บนเป้าหมายของตัวเอง สอดคล้องกับศักยภาพของตัวโค้ชชี่เอง


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในหลักพื้นฐานของการโค้ช และประยุกต์ใช้การโค้ชกับการพัฒนาทีมงานได้อย่างมั่นใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการโค้ชเกิดความเข้าใจและแยกความแตกต่างของบทบาทต่างๆได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดี บนการเป็นโค้ชมืออาชีพมาตรฐานสากล
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการโค้ชที่เป็น Style ของตัวเอง สามารถนำไปปฏิบัติกับสถานการณ์จริงของตัวองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การพัฒนาหลักพื้นฐานของการโค้ชที่ดี (Principle of Coaching)
   อบรม สัมมนา นิยามความหมายของการโค้ชงาน
   อบรม สัมมนา กรอบความคิดของการโค้ชที่ดี (Coaching Mindset)
   อบรม สัมมนา ทักษะสำคัญของการโค้ช (Coaching Skill)
   อบรม สัมมนา กระบวนการโค้ช (One Page Coaching Conceptual)
   อบรม สัมมนา Workshop : สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับการโค้ชที่ดี
 หลักพื้นฐานของการโค้ช (Principle of Coaching)
   อบรม สัมมนา นิยาม ความหมาย ของการโค้ช
   อบรม สัมมนา องค์ประกอบพื้นฐานของการโค้ช
   อบรม สัมมนา การสร้างแนวความคิด (Mindset) ของการเป็นโค้ช
   อบรม สัมมนา บทบาทของ Coach V.S. Helper
   อบรม สัมมนา One Page Coaching Conceptual
   อบรม สัมมนา กิจกรรม : สรุปแนวความคิดของการเป็นโค้ช
การเรียนรู้และเข้าใจบริบทต่างๆในการพัฒนาทีมงาน
   อบรม สัมมนา การดูแล ช่วยเหลือ ด้วยประสบการณ์พี่เลี้ยง (Mentoring)
   อบรม สัมมนา การโค้ชดึงศักยภาพสร้างการเปลี่ยนแปลง (Coaching)
   อบรม สัมมนา การให้คำปรึกษาด้านจิตใจและการดำเนินชีวิต (Counselling)
   อบรม สัมมนา การให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหา (Consulting)
   อบรม สัมมนา การเรียนรู้บทบาทด้วย TAPS Model
   อบรม สัมมนา กิจกรรม : สรุปความเหมือนและความแตกต่างของบทบาทต่างๆ
การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill)
   อบรม สัมมนา การกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (Goal Setting)
   อบรม สัมมนา การรับฟังอย่างตั้งใจ ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง (Action Listening)
   อบรม สัมมนา การใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Question)
   อบรม สัมมนา การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Build Rapport)
   อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
   อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนทักษะการโค้ช
 การประยุกต์ใช้ทักษะการโค้ชกับกระบวนการโค้ช
   อบรม สัมมนา การโค้ชกับสภาวะลำบากของโค้ชชี่ (Dilemma Coaching)
   อบรม สัมมนา การโค้ชสร้างสมดุลชีวิต (Life Coaching)
   อบรม สัมมนา การโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
   อบรม สัมมนา การโค้ชที่คุณค่า (Value Coaching)
   อบรม สัมมนา Role Playing : การพัฒนาทักษะการโค้ชกับกระบวนการโค้ช
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]

 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร