หลักสูตรฝึกอบรม หัวหน้างานกับการพัฒนาคนรุ่นใหม่ - หลักสูตร 1 วัน
(New Gen)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม หัวหน้างานกับการพัฒนาคนรุ่นใหม่ (New Gen)

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ในหลายๆหน่วยงานภายในองค์กร ทั้งในหน่วยงานเดียวกัน และต่างหน่วยงาน ทำให้เกิดผลกระทบในการทำงานร่วมกัน เพราะการมีกรอบความคิดต่างกัน คุณลักษณะต่างกัน การแก้ปัญหา และการตัดสินใจแตกต่างกัน ส่งผลให้ผู้บังคับบัญชา ไม่สามารถบริหารทีมงาน ให้ปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุความสำเร็จ ตามเป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ได้
หัวหน้างานสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Leadership Development) ใช้การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง เข้าใจบุคคลที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน ทำให้รู้จักตัวเอง และเข้าใจผู้อื่น ตระหนักรู้ในบทบาทของตัวเอง มุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ปรับเปลี่ยน Growth Mindset ส่งผลให้สามารถทำงานร่วมกันกับคนรุ่นใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์ค ที่ดี
 หัวหน้างานใช้หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้วยแนวคิดใหม่ ร่วมกับกระบวนการสอนงาน ทั้งการให้ความรู้ ให้วิธีการปฏิบัติ การทำให้ดูเป็นตัวอย่าง การสอนให้แง่คิด ชวนคิด ชวนคุย ปรับกรอบความคิด ให้คำปรึกษา สามารถพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีความหลากหลายได้ สอดคล้องกับสมรรถนะ ที่บุคลากรต้องการ หัวหน้างานที่ต้องการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ ต้องรู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่ืน รู้วู่าเขาไม่เข้าใจเราตรงไหนปรับเปลี่ียนวิธีการสื่อสารใหม่ ตามความต้องการและคุณลักษณะของผู้ฟังเป็นการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน
 หัวหน้างานมักใช้คำถามชวนคิด ชวนคุย ในเรื่องราวต่างๆกับคนรุ่นใหม่ โดยเป็นคำถามใคร่รู้ไม่ใช่คำถามที่ต้องการคำตอบ ทำให้ผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลาย และไม่กังวลที่จะสื่อสารร่วมกัน มุ่งเน้นการค้นหาศักยภาพและเป็นเพียงกระจกเงา สะท้อนตัวตนของเขาให้เขาสามารถค้นหาทางเลือกของตัวเองด้วยตัวเขาเองได้
 หัวหน้างานที่ดี รับฟังเชิงรุก และเข้าใจตัวตนของคนรุ่นใหม่ เพราะมีความเชื่อว่าคำพูด การแสดงออกนั้น เกิดมาจากความเชื่อ ความคิด ค่านิยม ประสบการณ์ ของเขาที่สั่งสมมาในอดีต หัวหน้างานสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สอดคล้องกับเขาได้
การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี เน้นเรื่องราวที่ได้ยิน มากกว่าความคิดของเขา เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา เป็นการให้กำลังใจ เพื่อก้าวข้ามอุปสรรค นำเสนอข้อเท็จจริง บนหลักการที่อ้างอิงได้ หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลป้อนกลับ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง


วัตถุประสงค์
เพื่อให้เรียนรู้ และเข้าใจในพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ (New Generation)
เพื่อเพิ่มพูน และพัฒนาทักษะการสอนงานให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน ได้รับการยอมรับจากคนรุ่นใหม่
เพื่อฝึกฝนเทคนิคการใช้คำถาม และพัฒนาทักษะการฟัง การให้ข้อมูลป้อนกลับ ในแบบต่างๆได้อย่างเหมาะสม
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติจริงใน Class ที่เป็นตัวอย่าง ทำให้เกิดความเข้าใจและพร้อมนำไปฝึกฝนด้วยตัวเองต่อไป


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เรียนรู้พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ (New Generation)
          พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่
          กระบวนการทำงานของสมองกับคนรุ่นใหม่
          คุณลักษณะของคนรุ่นใหม่ ตาม Brain Base
          บทบาทของผู้นำในการทำงานร่วมกันกับคนรุ่นใหม่
          Workshop : การพัฒนาภาวะผู้นำที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกับคนรุ่นใหม่
เทคนิคการสอนงานคนรุ่นใหม่แบบมืออาชีพ
          การสอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
          การสอนงานแบบมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จ (Coaching for success)
          การสอนงานแบบสร้างผลการปฏิบัติงาน (Performance coaching)
          การสอนงานแบบสอนงาน ณ จุดปฏิบัติงาน (On job coaching)
          การให้คำปรึกษาในภาวะที่ไม่ดี (Dilemma coaching)
          กิจกรรม : การเรียนรู้การสอนงานรูปแบบต่างๆ
เทคนิคการใช้คำถามทรงพลัง และการประเมินผล
          ประโยชน์ของการใช้คำถาม สร้างการเปลี่ยนแปลง
          ค้นหาศักยภาพทีมงานด้วยการใช้คำถามทรงพลัง
          ประเภทของการใช้คำถามทรงพลัง
          เทคนิคการใช้คำถามทรงพลังประเภทต่างๆ
          การประเมินผล และพัฒนาสมรรถนะ (Competency)
          Workshop : กำหนดแนวทางการใช้ คำถาม/การประเมินผล และการพัฒนาของตนเอง
          Role play : การฝึกปฏิบัติในการพัฒนาทีมงาน
การพัฒนาทักษะการฟังเชิงรุก และการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสร้างสรรค์
          เรียนรู้ และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
          การฟังให้เข้าใจความกังวล และความต้องการของทีมงาน
          ทักษะการฟังเชิงรุก เข้าถึงจิตใจ (Active Listening)
          ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
          Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงกรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


 


แนวทางการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยมุ่งไปที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองและนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
          การบรรยายเนื้อหา
          การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
          Workshop สร้างสถานการณ์
          กรณีศึกษา จำลองสถานการณ์
          Role Play การแสดงบทบาทสมมติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตาม ธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม