หลักสูตรฝึกอบรม หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กรที่กำลังเปลี่ยนแปลง - หลักสูตร 1 วัน

(Your Leadership@Work In The New Work Place)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กรที่กำลังเปลี่ยนแปลง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันองค์กรให้ความสำคัญในการพัฒนาหัวหน้างาน ( ผู้เชี่ยวชาญในงานที่ทำ) ในเรื่องภาวะความเป็นผู้นำในตัวเองค่อนข้างมาก เพราะหัวหน้างานต้องเป็นผู้พัฒนาทีมงานให้มีความเชี่ยวชาญเหมือนตัวเองและสามารถทำหน้าที่แทนได้ จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างของตัวเอง 
คุณสมบัติหลักที่หัวหน้างานควรได้รับการพัฒนา เช่น กล้าในการตัดสินใจ,รู้จักแก้ปัญหา,รับผิดชอบในหน้าที่,กล้าแสดงออก,พัฒนาลูกน้องได้ เป็นต้น ดังนั้นหัวหน้างานจึงต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มขึ้น และนำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เต็มที่เพราะหัวหน้างานเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญมาก่อน ย่อมพัฒนาลูกน้องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญได้ 
การพัฒนาผู้อื่นในฐานะหัวหน้างานนั้นต้องสามารถพัฒนาตัวเองได้ก่อน โดยการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากผู้เชี่ยวชาญไปเป็นบทบาทของผู้นำ ( หัวหน้างาน ) ให้ได้และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทีมงาน สามารถให้พลังผู้อื่นได้ และพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
โดยในทุกองค์กร ก็จะต้องมีการขยายตัว เพื่อรองรับธุรกิจที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้น เมื่อมีการขยายตัวก็จะต้องมีความต้องการหัวหน้าทีมงานเพิ่มขึ้น จากประสบการณ์ของวิทยากร วิธีที่ดีที่สุดในการหาหรือแต่งตั้งหัวหน้าทีมงานก็คือการคัดเลือกจากทีมงานในปัจจุบันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่สร้างความพร้อมให้กับพนักงานขายหน่วยรถเพื่อรองรับความก้าวหน้าในองค์กร 
คุณสมบัติหลักที่พนักงานขายหน่วยรถ จะต้องมีรวมทั้งจะต้องสร้างให้ คือ กล้าในการตัดสินใจ, รู้จักแก้ปัญหา, รับผิดชอบในหน้าที่, กล้าแสดงออก, เป็นต้น ดังนั้นตัวพนักงานจึงต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองและนำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เต็มที่ เพราะองค์กรจะแต่งตั้งหัวหน้างานก็จะต้องคัดจากผู้ที่สามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญมาก่อน ย่อมพัฒนาลูกน้องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญได้อย่างถูกทาง

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ ได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกน้องมากขึ้น
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความเข้าใจกับผู้ร่วมงานที่มีความหลากหลายทั้งวิธีคิดและ ทัศนคติให้มากขึ้นเพื่อที่จะร่วมงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เข้าใจบทบาทของหัวหน้างานในฐานะผู้นำได้ชัดเจนขึ้น และเลือกผู้นำใน Styleที่ตัวเองเห็นว่าเหมาะสมที่สุดในการพัฒนา
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยตัวเอง นำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาตัวเองและบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานให้ดียิ่งๆขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นหัวหน้างานที่ดี ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย
คุณคือผู้เยี่ยมยุทธ์ ( เชี่ยวชาญ ) ในงานของคุณ 
       ศักยภาพของคุณ
       ความเชื่อมั่นในตัวเอง 
       กล้าฝันกับเป้าหมาย 
       ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ทุกวัน

สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้นำในตัวคุณ
       ความหมายของผู้นำ
       ผู้นำใน Style ของคุณ
       ผู้นำ 5 ระดับ
       ผู้นำรอบทิศทาง ( 360 องศา )

การเปลี่ยนแปลงตัวเองหัวใจสู่ความสำเร็จ
       หลุมพรางสกัดกั้นศักยภาพของคุณ
       ก้าวข้ามหลุมพรางทางความคิด 
       กำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง 
       เปลี่ยนวิธี....พลิกชีวิตคุณ 
       สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวก

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำด้วยตัวคุณเอง
       คุณสมบัติความเป็นผู้นำ 
       การนำศักยภาพออกมาใช้ 
       ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม
       พึ่งพาตัวช่วย 
       การบริหารทีมงานอย่างสร้างสรรค์


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการความเข้าใจร่วมกันอย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์
       ใช้ทฤษฏีเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สถานการณ์ 
       ใช้สถานการณ์จริงมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนธุรกิจ 
วิทยากรทำหน้าที่ผู้นำการสัมมนาและผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การทำความเข้าใจและเรียนรู้ร่วมกัน


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ จุมพล คุณากร
ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หัวหน้างานleadershipการเปลี่ยนแปลง

แสดงความคิดเห็น