หลักสูตรฝึกอบรม หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร - หลักสูตร 1 วัน

(Your Leadership@Work)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Leadership / หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันองค์กรให้ความสำคัญในการพัฒนาหัวหน้างาน (ผู้เชี่ยวชาญในงานที่ทำ) ในเรื่องภาวะความเป็นผู้นำในตัวเองค่อนข้างมาก เพราะหัวหน้างานต้องเป็นผู้พัฒนาทีมงานให้มีความเชี่ยวชาญเหมือนตัวเองและสามารถทำหน้าที่แทนได้ จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างของตัวเอง
คุณสมบัติหลักที่หัวหน้างานควรได้รับการพัฒนา เช่น กล้าในการตัดสินใจ,รู้จักแก้ปัญหา,รับผิดชอบในหน้าที่,กล้าแสดงออก,พัฒนาลูกน้องได้ เป็นต้น ดังนั้นหัวหน้างานจึงต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มขึ้น และนำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ให้เต็มที่เพราะหัวหน้างานเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญมาก่อน ย่อมพัฒนาลูกน้องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญได้
การพัฒนาผู้อื่นในฐานะหัวหน้างานนั้นต้องสามารถพัฒนาตัวเองได้ก่อน โดยการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากผู้เชี่ยวชาญไปเป็นบทบาทของผู้นำ (หัวหน้างาน) ให้ได้และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทีมงาน สามารถให้พลังผู้อื่นได้ และพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเองอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกน้องมากขึ้น 
เพื่อให้เข้าใจบทบาทของหัวหน้างานในฐานะผู้นำได้ชัดเจนขึ้น และเลือกผู้นำใน Style ที่ตัวเองเห็นว่าเหมาะสมที่สุดในการพัฒนา 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ด้วยตัวเอง นำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งๆขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นหัวหน้างานที่ดี ในสไตล์ของตัวเองซึ่งประกอบไปด้วย
คุณคือผู้เยี่ยมยุทธ์ (เชี่ยวชาญ) ในงานของคุณ
        ศักยภาพของคุณ
        ความเชื่อมั่นในตัวเอง
        กล้าฝันกับเป้าหมาย
        ความสำเร็จเกิดขึ้นได้ทุกวัน
สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้นำในตัวคุณ
        ความหมายของผู้นำ
        ผู้นำใน Style ของคุณ
        ผู้นำ 5 ระดับ
        ผู้นำรอบทิศทาง (360 องศา)
การเปลี่ยนแปลงตัวเอง หัวใจสู่ความสำเร็จ
        หลุมพรางสกัดกั้นศักยภาพของคุณ
        ก้าวข้ามหลุมพรางทางความคิด
        กำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง
        เปลี่ยนวิธีพลิกชีวิตคุณ
        สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวก
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำด้วยตัวคุณเอง
        คุณสมบัติความเป็นผู้นำ
        การนำศักยภาพออกมาใช้
        ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม
        พึ่งพาตัวเอง
        การบริหารทีมงานอย่างสร้างสรรค์

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
        การบรรยายเนื้อหา
        Work shop สร้างสถานการณ์?
        เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
        การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร)

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร)

หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หัวหน้างานการบริหารทีมงานภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น